SFS 2009:1106 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

091106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i körkortsförordningen (1998:980) ska in-

föras två nya paragrafer, 4 kap. 16 och 17 §§, samt närmast före 4 kap. 16 §
en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Bestämmelser om handläggning av vissa ärenden om tillstånd

16 §

I ett ärende om tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt

4 kap. 9 § körkortslagen (1998:488) eller om tillstånd att bedriva riskutbild-
ning enligt 4 kap. 12 § körkortslagen ska Transportstyrelsen meddela beslut
inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndighe-
ten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handlägg-
ningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden
ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ur-
sprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

17 §

Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd att bedriva introduk-

tionsutbildning enligt 4 kap. 9 § körkortslagen (1998:488) eller om tillstånd
att bedriva riskutbildning enligt 4 kap. 12 § körkortslagen begär att sökanden
ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett
visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande doku-
ment från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en
bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträ-
dandet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1106

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1106

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)