SFS 2009:1107 Förordning om ändring i förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

091107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:186) om
utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2009:186) om utbild-

ning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

dels att 2, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§,

av följande lydelse.

2 §

De uttryck och beteckningar som används i denna förordning har

samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen
(2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghju-
lingar.

3 a §

I ett ärende om tillstånd att bedriva utbildning enligt 3 § ska Trans-

portstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det att en fullständig
ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utred-
ningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas
med högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handlägg-
ningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

3 b §

Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd enligt 3 § begär att

sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar
att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande
dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i
en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning.

9 §

Den som anordnar kunskapsprov ska rapportera till Transportstyrelsen

när sökanden avlagt prov.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1107

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1107

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

11 §

Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd enligt 3 § lagen

(2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghju-
lingar.

Transportstyrelsen får återta ett överlämnande att anordna kunskapsprov

enligt 5 § lagen om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terräng-
hjulingar.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna i 3 a och 3 b §§ tillämpas endast i fråga om ansökning-

ar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)