SFS 2009:1108 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

091108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2004:660) om förvalt-

ning av kvaliteten på vattenmiljön

dels att 1 kap. 1, 3 och 4 §§, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 2, 4 och 8 §§, 7 kap.

1 §, 9 kap. 1 § och bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 6 §, av följ-

ande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten

på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken.

Bestämmelserna är meddelade
1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 1–11 §§,
2. med stöd av 5 kap. 7 § första stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 4 §,
3. med stöd av 5 kap. 7 § andra stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 1–3,

5–8 och 10 §§,

4. med stöd av 5 kap. 10 § femte stycket miljöbalken i fråga om 2 kap.

1 §,

5. med stöd av 5 kap. 11 § tredje stycket miljöbalken i fråga om 3 kap. 1–

4 §§, 4 kap. 12 §, 5 kap. 1–5 och 7 §§, 6 kap. 1–3, 5–8 och 10 §§ samt 7 kap.
1 och 2 §§, och

6. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

3 §

3

I denna förordning avses med

akvifer: lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och ge-

nomsläppliga för att medge ett betydande flöde eller uttag av grundvatten,

delavrinningsområde: avrinningsområde inom ett huvudavrinningsområ-

de från vilket all ytvattenavrinning strömmar till en viss punkt i ett vatten-
drag,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008
om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphä-
vande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/
280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG
(EUT L 348, 24.12.2008, s. 84, Celex 32008L0105).

2 Senaste lydelse 2008:219.

3 Senaste lydelse 2008:983.

SFS 2009:1108

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1108

direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgär-
der på vattenpolitikens område

4, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2009/31/EG

5,

direktiv 2006/118/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/

EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar
och försämring

6,

direktiv 2008/105/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/

EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vatten-
politikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/
176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

7,

grundvatten: allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen,
grundvattenförekomst: avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvi-

ferer,

huvudavrinningsområde: avrinningsområde med en areal som är minst

200 kvadratkilometer uppströms mynningen i havet,

inlandsvatten: allt vatten på markytan undantaget vatten i övergångszon

och därutöver allt grundvatten på landsidan av den baslinje som avses i lagen
(1966:374) om Sveriges sjöterritorium,

internationellt avrinningsdistrikt: vattendistrikt som omfattar flera staters

territorium,

internationellt avrinningsområde: huvudavrinningsområde i vilket ingår

del av annan stats territorium, om den andra staten tillämpar direktiv 2000/
60/EG,

kustområde: landområde vid kusten som inte kan hänföras till ett visst hu-

vudavrinningsområde,

kustvatten: vatten som finns från kusten till den linje som på varje punkt

befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som avses i lagen (1966:374)
om Sveriges sjöterritorium undantaget vatten i övergångszon och grund-
vatten,

skyddade områden: områden som har fastställts för skydd enligt bestäm-

melser grundade på den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV i di-
rektiv 2000/60/EG,

vatten i övergångszon: ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av

salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsent-
ligt sätt påverkas av sötvattenströmmar,

ytvatten: inlandsvatten utom grundvatten, vatten i övergångszon samt

kustvatten (när det gäller kemisk status även territorialvatten), och

ytvattenförekomst: en avgränsad och betydande förekomst av ytvatten så-

som t.ex. en sjö, en å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett kust-
vattenområde.

4 §

Vid tillämpning av denna förordning för kvaliteten på ytvatten avses

med

4 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1 (Celex 32000L0060).

5 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114 (Celex 32009L0031).

6 EUT L 372, 27.12.2006, s. 19 (Celex 32006L0118).

7 EUT L 348, 24.12.2008, s. 84 (Celex 32008L0105).

background image

3

SFS 2009:1108

ytvattenstatus: det tillstånd en ytvattenförekomst har och som bestäms av

vattenförekomstens ekologiska status eller kemiska status, beroende på vil-
ken av dessa som är sämst,

ekologisk status: kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska

ekosystem som är förbundna med ytvatten, klassificerad i enlighet med
bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom "hög", "god", "måttlig",
"otillfredsställande" eller "dålig",

kemisk ytvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst,

klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och artikel 3, 4
och 6 samt bilaga I i direktiv 2008/105/EG och uttryckt såsom "god" eller
"uppnår ej god",

ekologisk potential: tillståndet hos en kraftigt modifierad eller konstgjord

ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG
och uttryckt såsom "maximal", "god", "måttlig", "otillfredsställande" eller
"dålig".

3 kap.

1 §

8

Varje vattenmyndighet ska se till att det för vattendistriktet görs

1. en beskrivning och analys av distriktet i enlighet med artikel 5 och bi-

laga II i direktiv 2000/60/EG,

2. en kartläggning av mänsklig verksamhets påverkan på ytvattnets och

grundvattnets tillstånd som ska utföras i enlighet med artikel 5 och bilaga II i
direktiv 2000/60/EG och särskilt beakta sådana ämnen som anges i bilaga I i
direktiv 2008/105/EG, och

3. en ekonomisk analys av vattenanvändningen i enlighet med artikel 5

och bilaga III i direktiv 2000/60/EG.

Beskrivningen, kartläggningen och analyserna ska revideras löpande och

vara så uppdaterade att de kan beaktas i arbetet med åtgärdsprogram senast
den 22 december 2009 och vid de tidpunkter som följer av artikel 5 i direktiv
2000/60/EG.

2 §

Varje vattenmyndighet ska se till att det för vattendistriktet finns regis-

ter över skyddade områden i enlighet med artikel 6 i direktiv 2000/60/EG
och utsläpp och spill enligt artikel 5 i direktiv 2008/105/EG.

Ett register som avses i första stycket ska hållas uppdaterat.

4 kap.

2 §

Kvalitetskraven för ytvatten ska fastställas så att tillståndet i ytvatten-

förekomster inte försämras och så att alla ytvattenförekomster, utom de som
förklaras som konstgjorda eller kraftigt modifierade, senast den 22 december
2015 uppnår god ytvattenstatus enligt bestämmelserna i bilaga V i direktiv
2000/60/EG och artiklarna 3, 4 och 6 samt bilaga I i direktiv 2008/105/EG.

4 §

Kvalitetskraven för konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenföre-

komster ska fastställas så att tillståndet i dessa ytvattenförekomster inte för-
sämras och så att god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus en-

8 Senaste lydelse 2007:770.

background image

4

SFS 2009:1108

ligt bestämmelserna i bilaga V i direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3, 4
och 6 och bilaga I i direktiv 2008/105/EG uppnås senast den 22 december
2015.

8 §

9

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur kvalitetskraven för

ytvatten ska bestämmas enligt detta kapitel och bilaga V i direktiv 2000/60/EG
samt artiklarna 3 och 4 och bilaga I och II i direktiv 2008/105/EG.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) får meddela föreskrifter om hur

kvalitetskraven för grundvatten ska bestämmas enligt detta kapitel, bilaga V
i direktiv 2000/60/EG och bilagorna I–IV i direktiv 2006/118/EG.

Vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om de kvalitetskrav

som ska gälla i vattendistriktet.

7 kap.

1 §

Varje vattenmyndighet ska se till att program för övervakning av vatt-

nets tillstånd i vattendistriktet upprättas och genomförs enligt artikel 8 i di-
rektiv 2000/60/EG och artikel 3 i direktiv 2008/105/EG. Programmen ska
vara klara och tas i bruk senast

1. den 22 december 2006 i fråga om program enligt direktiv 2000/60/EG,

och

2. den 22 december 2009 i fråga om program enligt direktiv 2008/105/EG.
Programmen ska därefter revideras minst vart sjätte år efter den 22 de-

cember 2006.

När vattenmyndigheten genomför programmen ska det ske i samarbete

med de myndigheter, kommuner, organisationer och övriga som vattenmyn-
digheten finner lämpligt.

8 kap.

6 §

Om god kemisk ytvattenstatus inte kan uppnås trots effektiva åtgärder

enligt 6 kap. 1 § och det beror på att ett ämne som anges i bilaga I i direktiv
2008/105/EG kommer från en föroreningskälla utanför Sverige, ska vatten-
myndigheten underrätta regeringen om detta.

Innan vattenmyndigheten underrättar regeringen ska den genomföra ett

sådant samråd som avses i 3 § med den eller de berörda myndigheterna i de
internationella vattendistrikten och, i tillämpliga fall, besluta om sådana kva-
litetskrav som avses i 4 kap. 9 och 10 §§, eller fastställa och vidta sådana åt-
gärder som avses i 4 kap. 12 §.

9 kap.

1 §

10

Naturvårdsverket ska inom sitt och Sveriges geologiska undersök-

ningars (SGU) ansvarsområden fullgöra de uppgifter i fråga om information
och rapportering till Europeiska kommissionen som följer av direktiv 2000/
60/EG, direktiv 2006/118/EG och direktiv 2008/105/EG.

9

Senaste lydelse 2008:983.

10 Senaste lydelse 2007:770.

background image

5

SFS 2009:1108

1. Denna förordning träder i kraft den 7 december 2009.
2. En förvaltningsplan som enligt 5 kap. 1 § har beslutats senast den

22 december 2009 får kompletteras med sådan information som följer av
direktiv 2008/105/EG, om beslutet att komplettera förvaltningsplanen har
föregåtts av ett sådant samråd som avses i 5 kap. 4 § och beslutet kungörs i
enlighet med 5 kap. 5 §.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

6

SFS 2009:1108

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 1

11

Information som ska finnas med i förvaltningsplaner för
vattendistrikt enligt 5 kap. 1 §

2. En sammanfattning av betydande påverkan och effekter på ytvattnets och
grundvattnets tillstånd orsakade av mänsklig verksamhet, såsom

– uppskattning av föroreningar från punktkällor,
– uppskattning av föroreningar från diffusa källor, inbegripet en samman-

fattning av markanvändning,

– uppskattning av påverkan på vattenmängden, inbegripet uttag,
– analys av andra konsekvenser som mänsklig verksamhet har för vattnets

tillstånd.

3. Redovisning av register över skyddade områden samt utsläpp och spill i
enlighet med 3 kap. 2 § denna förordning.

4. En karta över de nätverk för övervakning som upprättas för de syften som
anges i 7 kap. denna förordning och en redovisning i kartform över resul-
taten av de övervakningsprogram som genomförts i enlighet med dessa
bestämmelser när det gäller tillståndet för ytvatten (ekologisk och kemisk
status), grundvatten (kemisk och kvantitativ status) och skyddade områden.

5 a. Information enligt bilaga II del C i direktiv 2006/118/EG om hur rikt-
värden för grundvatten har fastställts.

5 b. Information om blandningszoner enligt artikel 4 i direktiv 2008/105/EG,
om direktivets bestämmelser om sådana zoner har tillämpats.

6. En sammanfattning av den ekonomiska analys av vattenanvändningen
som har utförts i enlighet med 3 kap. 1 § denna förordning.

7. En sammanfattning av det eller de åtgärdsprogram som har fastställts i en-
lighet med 6 kap. denna förordning, inklusive en beskrivning av hur åt-
gärderna avser att bidra till att kvalitetskraven i 4 kap. uppnås.

7 a. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits enligt 8 kap. 6 § an-
dra stycket i anledning av gränsöverskridande föroreningar.

8. En sammanfattning av de åtgärder som behövs för att genomföra gemen-
skapslagstiftningen för vattenskydd.

11 Senaste lydelse 2008:983.