SFS 2009:1109 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

091109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 9 november 2009.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1

dels att bilaga 5 ska ha följande lydelse,
dels att nuvarande bilaga 22 ska upphöra att gälla.
Bilagan kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

dessa föreskrifter träder i kraft.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2009.

ANDERS PERKLEV

Nils Rekke

1 Föreskrifterna senast ändrade 2009:932.

SFS 2009:1109

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1109

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 5

Brott mot körkortslagen (1998:488)

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

3 kap 15 § och 9
kap 2 §

Underlåtenhet att vid förande av personbil,
lastbil, buss, motorcykel, moped klass I,
terrängvagn eller motorredskap klass I
medföra körkort eller ett bevis att körkort
har utfärdats och handling som styrker fö-
rarens identitet

500

2

3 kap 15 § och
21 § samt 9 kap
2 §

Underlåtenhet att vid förande av moped
klass II medföra körkort, traktorkort, förar-
bevis eller ett bevis att förarbevis har utfär-
dats och handling som styrker förarens
identitet

500

3

3 kap 15 § och
21 § samt 9 kap
2 §

Underlåtenhet att vid förande av snöskoter
och terränghjuling medföra förarbevis eller
ett bevis att förarbevis har utfärdats och
handling som styrker förarens identitet

500

4

7 kap 9 § och 9
kap 3 §

Underlåtenhet att överlämna ogiltigt kör-
kort till länsstyrelsen

1 200