SFS 2009:1111 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden

091111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sveriges re-

gering och Caymanöarnas regering undertecknade den 1 april 2009 ska gälla
som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga
till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
emellertid tillämpas för beskattningsår som börjat den 1 januari 2004 eller
senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tagits ut den 1 januari
2004 eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:19, bet. 2009/10:SkU14, rskr. 2009/10:54.

SFS 2009:1111

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1111

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE
CAYMAN ISLANDS CONCER-
NING INFORMATION ON TAX
MATTERS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH CAYMAN�ARNAS REGE-
RING OM UPPLYSNINGAR I
SKATTE�RENDEN

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Cayman Islands, desiring to con-
clude an Agreement concerning in-
formation on tax matters, have
agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Caymanöarnas regering, som
önskar ingå ett avtal om upplys-
ningar i skatteärenden, har kommit
överens om följande:

Article 1

Object and scope of the agreement

The competent authorities of the

Contracting Parties shall provide as-
sistance through exchange of infor-
mation that is foreseeably relevant to
the administration and enforcement
of the domestic laws of the Contrac-
ting Parties concerning taxes cove-
red by this Agreement. Such infor-
mation shall include information that
is foreseeably relevant to the deter-
mination, assessment and collection
of such taxes, the recovery and en-
forcement of tax claims, or the
investigation or prosecution of tax
matters. Information shall be ex-
changed in accordance with the
provisions of this Agreement and
shall be treated as confidential in the
manner provided in Article 8. The
rights and safeguards secured to per-
sons by the laws or administrative
practice of the requested Party re-
main applicable to the extent that
they do not unduly prevent or delay
effective exchange of information.

Artikel 1

Avtalets syfte och
tillämpningsområde

De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande parterna ska biträda
varandra med handräckning genom
utbyte av upplysningar som kan an-
tas vara relevanta vid tillämpningen
och verkställigheten av de avtalsslu-
tande parternas interna lagstiftning
avseende skatter som omfattas av
detta avtal. Sådana upplysningar in-
begriper uppgifter som kan antas
vara relevanta för fastställande, taxe-
ring och uppbörd av sådana skatter,
för indrivning och andra exekutiva
åtgärder beträffande skatteford-
ringar eller för utredning eller åtal i
skatteärenden. Upplysningar ska ut-
bytas i enlighet med bestämmelserna
i detta avtal och ska hållas hemliga
på sätt som anges i artikel 8. De rät-
tigheter som tillkommer personer
enligt den anmodade partens lagstift-
ning eller administrativa praxis för-
blir tilllämpliga i den utsträckning de
inte otillbörligt hindrar eller fördrö-
jer ett effektivt utbyte av upplys-
ningar.

background image

3

SFS 2009:1111

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated

to provide information which is
neither held by its authorities nor in
the possession or control of persons
who are within its territorial jurisdic-
tion.

Artikel 2

Jurisdiktion

En anmodad part är inte skyldig

att lämna upplysningar som varken
innehas av dess myndigheter eller
innehas eller kontrolleras av perso-
ner inom dess jurisdiktion.

Article 3

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to

the following taxes imposed by
Sweden:

Artikel 3

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal ska tillämpas på föl-

jande skatter som tas ut av Sverige

(i) den statliga inkomstskatten

(the national income tax);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) kupongskatten (the withhol-

ding tax on dividends);

2) kupongskatten,

(iii) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta (the income
tax on non-residents);

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iv) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.
(the income tax on non-resident
artistes and athletes);

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,

(v) den kommunala inkomst-

skatten (the communal income tax);

5) den kommunala inkomstskat-

ten,

(vi) avkastningsskatten på pen-

sionsmedel (the yield tax on pension
funds).

6) avkastningsskatten på pen-

sionsmedel.

2. This Agreement shall also

apply to any identical or any
substantially similar taxes imposed
after the date of signature of the
Agreement in addition to or in place
of the existing taxes. The competent
authorities of the Contracting Parties
shall notify each other of any sub-
stantial changes to the taxation and
related information gathering measu-
res covered by the Agreement.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter undertecknan-
det av avtalet tas ut vid sidan av eller
i stället för de för närvarande utgåen-
de skatterna. De avtalsslutande par-
ternas behöriga myndigheter ska
meddela varandra de väsentliga änd-
ringar som gjorts avseende den
beskattning och de åtgärder för att
inhämta upplysningar som omfattas
av detta avtal.

background image

4

SFS 2009:1111

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges har vid till-

lämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) the term �SContracting Party⬝

means Sweden or the Cayman Is-
lands as the context requires;

a) ⬝avtalsslutande part⬝ avser Sve-

rige eller Caymanöarna beroende på
sammanhanget,

b) the term �Sthe Cayman Islands⬝

means the territory of the Cayman
Islands and includes the territorial
sea, areas within the maritime boun-
daries of the Cayman Islands and
any area within which in accordance
with international law the rights of
the Cayman Islands with respect to
the seabed and sub-soil and their na-
tural resources may be exercised;

b) ⬝Caymanöarna⬝ avser Cayman-

öarnas territorium och innefattar
dess territorialvatten och varje annat
område inom vilket Caymanöarna, i
överensstämmelse med folkrättens
regler, äger utöva rättigheter med
avseende på havsbottnen och dess
underlag och därtill hörande natur-
tillgångar,

c) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

c) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

d) the term �Scompetent authority⬝

means:

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

(i) in the Cayman Islands, the Tax

Information Authority or a person or
authority designated by it;

1) i Caymanöarna, ⬝the Tax Infor-

mation Authority⬝ eller den person
eller myndighet som denna utnäm-
ner,

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized representa-
tive or the authority which is desig-
nated as a competent authority for
the purposes of this Agreement;

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

e) the term �Sperson⬝ includes an

individual, a company and any other
body of persons;

e) ⬝person⬝ inbegriper fysisk

person, bolag eller annan person-
sammanslutning,

f) the term �Scompany⬝ means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

f) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

background image

5

SFS 2009:1111

g) the term �Spublicly traded com-

pany⬝ means any company whose
principal class of shares is listed on a
recognised stock exchange provided
its listed shares can be readily
purchased or sold by the public.
Shares can be purchased or sold �Sby
the public⬝ if the purchase or sale of
shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of inves-
tors;

g) ⬝bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning⬝ avser ett
bolag vars viktigaste aktieslag är no-
terat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
⬝av allmänheten⬝ om köp eller för-
säljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

h) the term �Sprincipal class of

shares⬝ means the class or classes of
shares representing a majority of the
voting power and value of the com-
pany;

h) ⬝viktigaste aktieslag⬝ avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

i) the term �Srecognised stock ex-

change⬝ means any stock exchange
agreed upon by the competent autho-
rities of the Contracting Parties;

i) ⬝erkänd aktiebörs⬝ avser sådan

börs som de avtalsslutande parternas
behöriga myndigheter kommit över-
ens om,

j) the term �Scollective investment

fund or scheme⬝ means any pooled
investment vehicle, irrespective of
legal form. The term �Spublic collec-
tive investment fund or scheme⬝
means any collective investment
fund or scheme provided the units,
shares or other interests in the fund
or scheme can be readily purchased,
sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily
purchased, sold or redeemed �Sby the
public⬝ if the purchase, sale or
redemption is not implicitly or expli-
citly restricted to a limited group of
investors;

j) ⬝kollektiv investeringsfond eller

kollektivt investeringssystem⬝ avser
varje åtagande för kollektiva investe-
ringar oavsett juridisk form. Ut-
trycket ⬝publik kollektiv investe-
ringsfond eller publikt kollektivt in-
vesteringssystem⬝ avser varje kol-
lektiv investeringsfond eller kollek-
tivt investeringssystem vars andelar,
aktier eller andra rättigheter fritt kan
köpas, säljas eller lösas in av allmän-
heten. Andelar, aktier eller andra
rättigheter i fonden eller systemet
kan fritt köpas, säljas eller lösas in
⬝av allmänheten⬝ om köp, försälj-
ning eller inlösen inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

k) the term �Stax⬝ means any tax to

which the Agreement applies;

k) ⬝skatt⬝ avser varje skatt som

omfattas av detta avtal,

l) the term �Sapplicant Party⬝

means the Contracting Party request-
ing information;

l) ⬝anmodande part⬝ avser den

avtalsslutande part som begär upp-
lysningar,

m) the term �Srequested Party⬝

means the Contracting Party re-
quested to provide information;

m) ⬝anmodad part⬝ avser den

avtalsslutande part som anmodats att
lämna upplysningar,

background image

6

SFS 2009:1111

n) the term �Sinformation gathering

measures⬝ means laws and adminis-
trative or judicial procedures that
enable a Contracting Party to obtain
and provide the requested informa-
tion;

n) ⬝åtgärder för att inhämta upp-

lysningar⬝ avser lagstiftning och
administrativa åtgärder eller dom-
stolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande part att inhämta och
lämna begärda upplysningar,

o) the term �Sinformation⬝ means

any fact, statement or record in any
form whatever;

o) ⬝upplysningar⬝ avser varje om-

ständighet, meddelande eller proto-
koll oavsett form,

p) the term �Scriminal tax matters⬝

means tax matters involving inten-
tional conduct which is liable to pro-
secution under the criminal laws of
the applicant party;

p) ⬝skattebrottsärenden⬝ avser

skatteärenden som omfattar upp-
såtligt handlande, vilket enligt straff-
lagstiftningen i den anmodande par-
ten kan bli föremål för åtal,

q) the term �Scriminal laws⬝ means

all criminal laws designated as such
under domestic law irrespective of
whether contained in the tax laws,
the criminal code or other statutes.

q) ⬝strafflagstiftning⬝ avser all

strafflagstiftning som benämns som
sådan i intern lagstiftning oberoende
av om den innefattas i skattelagstift-
ningen, strafflagstiftningen eller
andra författningar.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not
defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the me-
aning that it has at that time under
the law of that Party, any meaning
under the applicable tax laws of that
Party prevailing over a meaning gi-
ven to the term under other laws of
that Party.

2. Då en avtalsslutande part till-

lämpar detta avtal vid någon tid-
punkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje ut-
tryck som inte definierats i avtalet ha
den betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den partens
lagstiftning och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request information for the purposes
referred to in Article 1. Such infor-
mation shall be exchanged without
regard to whether the conduct being
investigated would constitute a
crime under the laws of the re-
quested Party if such conduct occur-
red in the requested Party.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana upplys-
ningar ska utbytas utan avseende på
om det handlande som är föremål för
utredning skulle ha utgjort ett brott
enligt den anmodade partens lagstift-
ning om ett sådant handlande utförts
i den anmodade parten.

background image

7

SFS 2009:1111

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the
request for information, that Party
shall use all relevant information
gathering measures to provide the
applicant Party with the information
requested, notwithstanding that the
requested Party may not need such
information for its own tax purposes.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten inte räck-
er till för att tillmötesgå en begäran
om upplysningar, ska den anmodade
parten � utan hinder av att den anmo-
dade parten kanske inte har behov av
upplysningarna för sina egna be-
skattningsändamål � vidta alla rele-
vanta åtgärder för att inhämta upp-
lysningarna till den anmodande par-
ten.

3. If specifically requested by the

competent authority of an applicant
Party, the competent authority of the
requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the
extent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

3. Om den behöriga myndigheten

i en anmodande part särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten � i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning � lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av hand-
lingar.

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authorities
for the purposes specified in
Article 1 of the Agreement, have the
authority to obtain and provide upon
request:

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att dess behöriga
myndighet, för de ändamål som
anges i artikel 1 i detta avtal, har be-
fogenhet att på begäran inhämta och
lämna:

a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person acting in an agency or fiduci-
ary capacity including nominees and
trustees;

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutio-
ner och annan person som agerar i
egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och
trustförvaltare,

b) information regarding the

ownership of companies, partner-
ships, trusts, foundations, �SAn-
stalten⬝ and other persons, including,
within the constraints of Article 2,
ownership information on all such
persons in an ownership chain; in the
case of trusts, information on sett-
lors, trustees and beneficiaries; and
in the case of foundations, informa-
tion on founders, members of the
foundation council and beneficiaries.
Further, this Agreement does not
create an obligation on the Contract-
ing Parties to obtain or provide own-
ership information with respect to

b) upplysningar om ägarförhållan-

dena i bolag, handelsbolag, truster,
stiftelser, ⬝Anstalten⬝ och andra per-
soner, däri inbegripet � med de be-
gränsningar som följer av artikel 2 �
upplysningar om ägarförhållandena
avseende alla sådana personer i en
ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare och för-
månstagare; i fråga om stiftelser,
upplysningar om stiftare, medlem-
mar i styrelsen och destinatärer.
Detta avtal medför inte skyldighet
för de avtalsslutande parterna att in-
hämta eller lämna upplysningar om
ägarförhållanden i bolag vars aktier

background image

8

SFS 2009:1111

publicly traded companies or public
collective investment funds or sche-
mes unless such information can be
obtained without giving rise to dis-
proportionate difficulties.

är föremål för allmän omsättning
eller i publika kollektiva investe-
ringsfonder eller publika kollektiva
investeringssystem, såvida inte såda-
na upplysningar kan inhämtas utan
att det medför oproportionerligt stora
svårigheter.

5. The competent authority of the

applicant Party shall provide the
following information to the compe-
tent authority of the requested Party
when making a request for informa-
tion under the Agreement to demon-
strate the foreseeable relevance of
the information to the request:

5. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten till den behöriga myndigheten i
den anmodade parten lämna följande
upplysningar, för att visa att de efter-
frågade upplysningarna kan antas
vara relevanta:

(a) the identity of the person under

examination or investigation;

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

(b) a statement of the information

sought including its nature and the
form in which the applicant Party
wishes to receive the information
from the requested Party;

b) uppgift om de begärda upplys-

ningarna, inbegripet deras närmare
beskaffenhet, och i vilken form som
den anmodande parten önskar att få
upplysningarna från den anmodade
parten,

(c) the tax purpose for which the

information is sought;

c) det beskattningsändamål för

vilket de begärda upplysningarna
efterfrågas,

(d) grounds for believing that the

information requested is held in the
requested Party or is in the posses-
sion or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

d) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns i den anmo-
dade parten eller innehas eller kon-
trolleras av person inom den anmo-
dade partens jurisdiktion,

(e) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of the requested
information;

e) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

(f) a statement that the request is

in conformity with the law and admi-
nistrative practices of the applicant
Party, that if the requested informa-
tion was within the jurisdiction of
the applicant Party then the compe-
tent authority of the applicant Party
would be able to obtain the informa-
tion under the laws of the applicant
Party or in the normal course of
administrative practice and that it is
in conformity with this Agreement;

f) uppgift om att begäran är i över-

ensstämmelse med lagstiftning och
administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten � om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion �
skulle kunna inhämta upplysning-
arna enligt lagstiftning eller vederta-
gen administrativ praxis i den anmo-
dande parten samt att begäran är i
överensstämmelse med detta avtal,

background image

9

SFS 2009:1111

(g) a statement that the applicant

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate difficul-
ties.

g) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportioner-
ligt stora svårigheter.

6. The competent authority of the

requested Party shall forward the
requested information as promptly as
possible to the applicant Party. To
ensure a prompt response, the com-
petent authority of the requested
Party shall:

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplys-
ningarna till den anmodande parten.
För att tillgodose ett skyndsamt svar
ska den behöriga myndigheten i den
anmodade parten:

a) Confirm receipt of a request in

writing to the competent authority of
the applicant Party and shall notify
the competent authority of the appli-
cant Party of deficiencies in the
request, if any, within 60 days of the
receipt of the request.

a) Till den behöriga myndigheten i

den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran och
inom 60 dagar efter mottagandet
underrätta den behöriga myndighe-
ten i den anmodande parten om
eventuella brister i begäran.

b) If the competent authority of

the requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the applicant Party, explaining the
reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its
refusal.

b) Om den behöriga myndigheten

i den anmodade parten inte har kun-
nat inhämta och lämna de begärda
upplysningarna inom 90 dagar från
det att begäran togs emot, däri inbe-
gripet om det föreligger förhinder att
tillhandahålla upplysningarna eller
om den behöriga myndigheten
vägrar att tillhandahålla upplysning-
arna, ska den omedelbart underrätta
den anmodande parten om detta och
ange skälen för att den inte kunnat
inhämta och tillhandahålla upplys-
ningarna, vilka hinder som föreligger
eller skälen för dess vägran.

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow

representatives of the competent
authority of the other Contracting
Party to enter the territory of the
first-mentioned Party to interview
individuals and examine records
with the written consent of the per-
sons concerned. The competent
authority of the second-mentioned
Party shall notify the competent

Artikel 6

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. En avtalsslutande part kan

tillåta att företrädare för den behöri-
ga myndigheten i den andra avtals-
slutande parten närvarar i den först-
nämnda parten för att höra fysiska
personer och granska handlingar
efter skriftligt medgivande av de
berörda personerna. Den behöriga
myndigheten i den sistnämnda
parten ska meddela den behöriga

background image

10

SFS 2009:1111

authority of the first-mentioned
Party of the time and place of the
meeting with the individuals concer-
ned.

myndigheten i den förstnämnda par-
ten om tid och plats för mötet med
berörda fysiska personer.

2. At the request of the competent

authority of one Contracting Party,
the competent authority of the other
Contracting Party may allow repre-
sentatives of the competent authority
of the first-mentioned Party to be
present at the appropriate part of a
tax examination in the second-
mentioned Party.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i en avtalsslutande part
kan den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten, till den
del detta anses lämpligt, tillåta att
företrädare för den behöriga myndig-
heten i den förstnämnda parten när-
varar vid skatteutredning i den sist-
nämnda parten.

3. If the request referred to in

paragraph 2 is acceded to, the com-
petent authority of the Contracting
Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other
Party about the time and place of the
examination, the authority or official
designated to carry out the examina-
tion and the procedures and condi-
tions required by the first-mentioned
Party for the conduct of the examina-
tion. All decisions with respect to the
conduct of the tax examination shall
be made by the Party conducting the
examination.

3. Bifalls en begäran enligt

punkt 2 ska den behöriga myndighe-
ten i den avtalsslutande part som ut-
för utredningen snarast möjligt
underrätta den behöriga myndighe-
ten i den andra parten om tid och
plats för utredningen, om den myn-
dighet eller person som bemyndigats
att utföra utredningen samt om de
förfaranden och villkor som den
förstnämnda parten fastställt för ut-
förandet av utredningen. Alla beslut
beträffande utförandet av utred-
ningen ska fattas av den part som ut-
för utredningen.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not be

required to obtain or provide infor-
mation that the applicant Party
would not be able to obtain under its
own laws for the purposes of the ad-
ministration or enforcement of its
own tax laws. The competent autho-
rity of the requested Party may de-
cline to assist where the request is
not made in conformity with this
Agreement.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta eller lämna
upplysningar som den anmodande
parten inte skulle kunna inhämta
enligt dess lagstiftning för tillämp-
ning eller verkställighet av dess egen
skattelagstiftning. Den behöriga
myndigheten i den anmodade parten
får avslå en begäran när begäran inte
har gjorts i överensstämmelse med
detta avtal.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to supply
information which would disclose
any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or
trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upplys-
ningar som skulle röja handels-,
affärs-, industri- eller yrkeshemlig-
het eller kommersiell hemlighet eller
i näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt. Utan hinder av detta, ska

background image

11

SFS 2009:1111

referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it
meets the criteria in that paragraph.

upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte behandlas som en sådan
hemlighet eller ett sådant förfarings-
sätt endast på grund av att de uppfyl-
ler villkoren i nämnda punkt.

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contrac-
ting Party the obligation to obtain or
provide information, which would
reveal confidential communications
between a client and an attorney,
solicitor or other admitted legal
representative where such communi-
cations are:

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat
juridiskt ombud, när sådan kommu-
nikation har:

(a) produced for the purposes of

seeking or providing legal advice or

a) förevarit i syfte att söka eller

lämna juridisk rådgivning, eller

(b) produced for the purposes of

use in existing or contemplated legal
proceedings.

b) förevarit i syfte att användas

under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

4. The requested Party may de-

cline a request for information if the
disclosure of the information would
be contrary to public policy (ordre
public).

4. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

5. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

5. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits.

6. The requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the app-
licant Party to administer or enforce
a provision of the tax law of the app-
licant Party, or any requirement
connected therewith, which discrimi-
nates against a national of the
requested Party as compared with a
national of the applicant Party in the
same circumstances.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt upplys-
ningarna för tillämpning eller verk-
ställighet av en bestämmelse i den an-
modande partens skattelagstiftning,
eller därmed sammanhängande krav,
som under samma förhållanden dis-
kriminerar en medborgare i den an-
modade parten i förhållande till en
medborgare i den anmodande parten.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a

Contracting Party under this Agree-
ment shall be treated as confidential
and may be disclosed only to persons
or authorities (including courts and
administrative bodies) in the juris-
diction of the Contracting Party

Artikel 8

Sekretess

Upplysningar som tas emot av en

avtalsslutande part med stöd av detta
avtal ska hållas hemliga och får en-
dast yppas för personer och myndig-
heter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) inom den avtals-
slutande partens jurisdiktion som

background image

12

SFS 2009:1111

concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the de-
termination of appeals in relation to,
the taxes imposed by a Contracting
Party. Such persons or authorities
shall use such information only for
such purposes. They may disclose
the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions. The
information may not be disclosed to
any other person or entity or autho-
rity or any other jurisdiction without
the express written consent of the
competent authority of the requested
Party.

fastställer, uppbär eller driver in de
skatter som tas ut av en avtalsslu-
tande part eller handlägger åtal eller
överklagande i fråga om dessa skat-
ter. Dessa personer eller myndighe-
ter får använda sådana upplysningar
endast för sådana syften. De får yppa
upplysningarna vid offentlig dom-
stolsförhandling eller i domstols-
avgöranden. Upplysningarna får inte
yppas för annan person, institution
eller myndighet eller för annan juris-
diktion utan uttryckligt skriftligt
medgivande av den behöriga myn-
digheten i den anmodade parten.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in pro-

viding assistance shall be agreed by
the Contracting Parties.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parterna ska

komma överens om fördelningen av
uppkomna kostnader för handräck-
ning.

Article 10

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Parties regarding
the implementation or interpretation
of this Agreement, the respective
competent authorities shall endea-
vour to resolve the matter by mutual
agreement.

Artikel 10

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål

uppkommer mellan parterna i fråga
om tillämpning eller tolkning av
detta avtal ska de behöriga myndig-
heterna söka avgöra saken genom
ömsesidig överenskommelse.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Contracting
Parties may mutually agree on the
procedures to be used under Articles
5 and 6.

2. Utöver vad som framgår av

punkt 1, får de avtalsslutande parter-
nas behöriga myndigheter ömse-
sidigt komma överens om förfaran-
dena för tillämpningen av artiklarna
5 och 6.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
purposes of reaching agreement
under this Article.

3. De avtalsslutande parternas be-

höriga myndigheter får träda i direkt
förbindelse med varandra vid till-
lämpningen av denna artikel.

background image

13

SFS 2009:1111

Article 11

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties

shall notify the other in writing of
the completion of the procedures re-
quired by its law for the entry into
force of this Agreement.

Artikel 11

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska

skriftligen underrätta varandra när de
åtgärder vidtagits enligt respektive
parts lagstiftning som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
receipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter den dag då den sista
av dessa underrättelser tas emot och
tillämpas

(a) for criminal tax matters, on the

date of entry into force, for taxable
periods beginning on or after
1 January 2004 or, where there is no
taxable period, for all charges to tax
arising on or after 1 January 2004;

a) i skattebrottsärenden, från och

med dagen för ikraftträdandet, för
beskattningsår som börjar den
1 januari 2004 eller senare eller, om
beskattningsår saknas, på skatt som
tas ut den 1 januari 2004 eller senare,

(b) for all other matters covered in

Article 1, for taxable periods begin-
ning on or after the first day of Janu-
ary of the year next following the
date on which the Agreement enters
into force, or where there is no taxa-
ble period, for all charges to tax
arising on or after the first day of
January of the year next following
the date on which the Agreement en-
ters into force.

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare, eller
då något beskattningsår inte förelig-
ger, för skatteanspråk som uppkom-
mer den 1 januari det år som närmast
följer efter dagen för ikraftträdandet
av avtalet eller senare.

Article 12

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement by
giving written notice of termination
to the other Contracting Party. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect on the first day of the
month following the end of the
period of six months after the date of
receipt of notice of termination by
the other Contracting Party.

Artikel 12

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera parten kan säga
upp avtalet genom att lämna skriftlig
underrättelse härom till den andra
avtalsslutande parten. I händelse av
sådan uppsägning upphör avtalet att
gälla den första dagen i den månad
som följer närmast efter utgången av
den sexmånadersperiod som följer
efter den dag då underrättelsen om
uppsägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

background image

14

SFS 2009:1111

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. In the event of termination, both

Contracting Parties shall remain
bound by the provisions of Article 8
with respect to any information
obtained under the Agreement.

2. I händelse av uppsägning ska

båda avtalsslutande parterna vara
fortsatt bundna av bestämmelserna i
artikel 8 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed the Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Stockholm this 1

st day of

April 2009, in duplicate in the Eng-
lish language.

Som skedde i Stockholm den

1 april 2009 i två exemplar på engel-
ska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Ingemar Hansson

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

For the Government of the Cayman
Islands

Alden McLaughlin, Jr

För Caymanöarnas regering

Alden McLaughlin, Jr