SFS 2009:1113 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

091113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för
undvikande av dubbelbeskattning av fysiska
personer;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas

regering för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer som
undertecknades den 17 juni 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är
avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

3 §

Om en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige förvärvar in-

komst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Caymanöarna,
ska sådan inkomst inte tas med vid beskattningen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas
a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den

1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare, och

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då
lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:19, bet. 2009/10:SkU14, rskr. 2009/10:54.

SFS 2009:1113

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1113

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE CAY-
MAN ISLANDS FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAX-
ATION ON INDIVIDUALS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH CAYMAN�ARNAS REGE-
RING F�R UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING AV
FYSISKA PERSONER

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Cayman Islands, desiring to con-
clude an Agreement for the avoi-
dance of double taxation on indivi-
duals with respect to taxes on in-
come, have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Caymanöarnas regering, som
önskar ingår ett avtal för undvikande
av dubbelbeskattning av fysiska per-
soner beträffande skatter på inkomst,
har kommit överens om följande:

Article 1

Individuals covered

This Agreement shall apply to in-

dividuals who are residents of one or
both of the Parties.

Artikel 1

Fysiska personer på vilka avtalet
tillämpas

Detta avtal tillämpas på fysiska

personer som har hemvist i en part
eller i båda parterna.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the

Agreement shall apply are:

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående

skatter på vilka detta avtal tillämpas
är:

(a) in the case of the Cayman

Islands: any tax imposed by the Cay-
man Islands which is substantially
similar to the existing taxes of
Sweden to which this Agreement ap-
plies (hereinafter referred to as
�SCayman Islands tax⬝);

a) i Caymanöarna: varje skatt som

tas ut i Caymanöarna och som är av i
huvudsak likartat slag som de för
närvarande utgående skatterna i
Sverige på vilka detta avtal tillämpas
(i det följande benämnda ⬝skatt i
Caymanöarna⬝),

(b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) den statliga inkomstskatten (the

national income tax);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta (the income
tax on non-residents);

2) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iii) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.
(the income tax on non-resident
artistes and athletes); and

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,
och

background image

3

SFS 2009:1113

(iv) den kommunala inkomst-

skatten (the communal income tax)

(hereinafter referred to as �SSwe-

dish tax⬝).

4) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝).

2. The Agreement shall apply also

to any identical or substantially simi-
lar taxes that are imposed after the
date of signature of the Agreement in
addition to, or in place of, the exis-
ting taxes. The competent authorities
of the Parties shall notify each other
of any significant changes that have
been made in their taxation laws
concerning individuals.

2. Avtalet tillämpas även på skat-

ter av samma eller i huvudsak likar-
tat slag, som efter undertecknandet
av avtalet tas ut vid sidan av eller i
stället för de för närvarande utgåen-
de skatterna. Parternas behöriga
myndigheter ska meddela varandra
de väsentliga ändringar som gjorts i
respektive skattelagstiftning beträf-
fande fysiska personer.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan an-
given betydelse:

(a) the term �Sa Party⬝ means the

Cayman Islands or Sweden, as the
context requires; the term �SParties⬝
means the Cayman Islands and Swe-
den;

a) ⬝en part⬝ avser Caymanöarna

eller Sverige, beroende på samman-
hanget; ⬝parterna⬝ avser Cayman-
öarna och Sverige,

(b) the term �SCayman Islands⬝

means the territory of the Cayman
Islands and includes the territorial
sea, areas within the maritime boun-
daries of the Cayman Islands and
any area within which in accordance
with international law the rights of
the Cayman Islands with respect to
the seabed and sub-soil and their na-
tural resources may be exercised;

b) ⬝Caymanöarna⬝ avser Cayman-

öarnas territorium och innefattar
dess territorialvatten och varje annat
område inom vilket Caymanöarna, i
överensstämmelse med folkrättens
regler, äger utöva rättigheter med av-
seende på havsbottnen och dess un-
derlag och därtill hörande naturtill-
gångar,

(c) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

c) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

(d) the term �Scompetent authority⬝

means;

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

(i) in the case of the Cayman

Islands, the Tax Information Author-
ity or a person or authority desig-
nated by it;

1) i Caymanöarna: ⬝the Tax Infor-

mation Authority⬝ eller den person
eller myndighet som denna utnäm-
ner,

background image

4

SFS 2009:1113

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent author-
ity for the purposes of this Agree-
ment;

2) i Sverige: finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpning-
en av detta avtal,

(e) the term �Senterprise⬝ applies to

the carrying on of any business;

e) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

(f) the term �Sinternational traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Party, except when the ship or
aircraft is operated solely between
places in the other Party.

f) ⬝internationell trafik⬝ avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av ett företag i en part
utom då skeppet eller luftfartyget an-
vänds uteslutande mellan platser i
den andra parten.

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party, any meaning under the appli-
cable tax laws of that Party prevai-
ling over a meaning given to the
term under other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning och den be-
tydelse som uttrycket har enligt till-
lämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den be-
tydelse uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agree-

ment, the term �Sresident of a Party⬝
means:

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal

avser uttrycket ⬝person med hemvist
i en part⬝:

(a) in Sweden, in respect of an in-

dividual, any individual who, under
the laws of Sweden, is liable to tax
therein by reason of his domicile, re-
sidence or any other criterion of a
similar nature. This term, however,
does not include an individual who is
liable to tax in Sweden in respect
only of income from sources in Swe-
den;

a) i Sverige, såvitt avser fysisk

person, varje fysisk person som en-
ligt lagstiftningen i Sverige är skatt-
skyldig där på grund av domicil, bo-
sättning eller annan liknande om-
ständighet. Detta uttryck inbegriper
emellertid inte fysisk person som är
skattskyldig i Sverige endast för in-
komst som har källa i Sverige,

(b) in the Cayman Islands, in re-

spect of an individual, any indivi-
dual, who under its laws, is recogni-
sed as a resident by reason of his
domicile, residence or any other cri-
terion of a similar nature.

b) i Caymanöarna, såvitt avser

fysisk person, varje fysisk person
som enligt dess lagstiftning har hem-
vist där på grund av domicil, bosätt-
ning eller annan liknande omständig-
het.

background image

5

SFS 2009:1113

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 an individual is
a resident of both Parties, then his
status shall be determined as fol-
lows:

2. Då en fysisk person på grund av

bestämmelserna i punkt 1 har hem-
vist i båda parterna, bestäms hans
hemvist på följande sätt:

(a) he shall be deemed to be a resi-

dent only of the Party in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both Parties, he
shall be deemed to be a resident only
of the Party with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

a) han anses ha hemvist endast i

den part där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de. Om han har en sådan bostad i
båda parterna, anses han ha hemvist
endast i den part med vilken hans
personliga och ekonomiska för-
bindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena),

(b) if the Party in which he has his

centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he has not a perma-
nent home available to him in either
Party, he shall be deemed to be a re-
sident only of the Party in which he
has an habitual abode;

b) om det inte kan avgöras i vilken

part han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i
någondera parten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de, anses han ha hemvist endast i den
part där han stadigvarande vistas,

(c) if he has an habitual abode in

both Parties or in neither of them, the
competent authorities of the Parties
shall settle the question by mutual
agreement.

c) om han stadigvarande vistas i

båda parterna eller inte vistas stadig-
varande i någon av dem, ska de be-
höriga myndigheterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommelse.

Article 5

Income from employment

1. Subject to the provisions of

Articles 6, 7, 8 and 9, salaries, wages
and other similar remuneration de-
rived by a resident of a Party in re-
spect of an employment shall be tax-
able only in that Party unless the em-
ployment is exercised in the other
Party. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is de-
rived there-from may be taxed in that
other Party.

Artikel 5

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 6, 7, 8 och 9 föranleder
annat, beskattas lön och annan lik-
nande ersättning som person med
hemvist i en part uppbär på grund av
anställning, endast i denna part, så-
vida arbetet inte utförts i den andra
parten. Om arbetet utförts i denna
andra part, får ersättning som upp-
bärs för arbetet beskattas där.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration derived
by a resident of a Party in respect of
an employment exercised in the
other Party shall be taxable only in
the first-mentioned Party if:

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1, beskattas ersättning som
person med hemvist i en part uppbär
för arbete som utförts i den andra
parten, endast i den förstnämnda
parten, om

background image

6

SFS 2009:1113

(a) the recipient is present in the

other Party for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal
year concerned; and

a) mottagaren vistas i den andra

parten under tidsperiod eller tids-
perioder som sammanlagt inte över-
stiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod som börjar eller slutar
under beskattningsåret i fråga, och

(b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other Party; and

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den an-
dra parten eller på dennes vägnar,
samt

(c) the remuneration is not borne

by a fixed place of business through
which the business is wholly or
partly carried on which the employer
has in the other Party.

c) ersättningen inte belastar en

stadigvarande plats för affärsverk-
samhet som arbetsgivaren har i den
andra parten och från vilken verk-
samheten helt eller delvis bedrivs.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remunera-
tion derived in respect of an employ-
ment exercised aboard a ship or
aircraft operated in international traf-
fic by an enterprise of a Party, may
be taxed in that Party.

3. Utan hinder av föregående be-

stämmelser i denna artikel får ersätt-
ning för arbete, som utförs ombord
på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av ett
företag i en part, beskattas i denna
part.

Article 6

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar

payments derived by a resident of a
Party in his capacity as a member of
the board of directors of a company
which is a resident of the other Party
may be taxed in that other Party.

Artikel 6

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en part uppbär i egenskap
av medlem i styrelse i bolag med
hemvist i den andra parten, får be-
skattas i denna andra part.

Article 7

Artistes and sportsmen

1. Income derived by a resident of

a Party as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or tele-
vision artiste, or a musician, or as a
sportsman, from his personal activi-
ties as such exercised in the other
Party, may be taxed in that other
Party.

Artikel 7

Artister och sportutövare

1. Inkomst, som en person med

hemvist i en part förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den an-
dra parten i egenskap av artist, så-
som teater eller filmskådespelare,
radio- eller televisionsartist eller mu-
siker, eller i egenskap av sportutöva-
re, får beskattas i denna andra part.

background image

7

SFS 2009:1113

2. Where income in respect of per-

sonal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his ca-
pacity as such accrues not to the en-
tertainer or sportsman himself but to
another individual or legal entity,
that income may be taxed in the
Party in which the activities of the
entertainer or sportsman are exer-
cised.

2. I fall då inkomst genom person-

lig verksamhet, som artist eller
sportutövare utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan fysisk
eller juridisk person, får denna in-
komst beskattas i den part där artis-
ten eller sportutövaren utövar verk-
samheten.

Article 8

Pensions

1. Pensions and other similar

remuneration, disbursements under
the Social Security legislation and
annuities arising in a Party and paid
to a resident of the other Party may
be taxed in the first-mentioned Party.

Artikel 8

Pension

1. Pension och annan liknande er-

sättning, utbetalning enligt social-
försäkringslagstiftningen och liv-
ränta, vilka härrör från en part och
betalas till en person med hemvist i
den andra parten, får beskattas i den
förstnämnda parten.

2. The term �Sannuity⬝ means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the
payments in return for adequate and
full consideration in money or
money�"s worth.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås

ett fastställt belopp, som betalas
periodiskt på fastställda tider under
en persons livstid eller under angi-
ven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att
verkställa dessa utbetalningar som
ersättning för däremot svarande
vederlag i pengar eller pengars värde.

Article 9

Government service

1. (a) Salaries, wages and other

similar remuneration, other than a
pension, paid by a Party or a political
subdivision or a statutory body or a
local authority thereof to an indivi-
dual in respect of services rendered
to that Party or subdivision or body
or authority shall be taxable only in
that Party.

Artikel 9

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan ersättning,

med undantag för pension, som beta-
las av en part, en av dess politiska
underavdelningar, offentligrättsliga
organ eller lokala myndigheter till
fysisk person på grund av arbete som
utförts i denna parts, underavdel-
nings, organs eller myndighets
tjänst, beskattas endast i denna part.

(b) However, such salaries, wages

and other similar remuneration shall
be taxable only in the other Party if
the services are rendered in that
Party and the individual is a resident
of that Party who did not become a
resident of that Party solely for the
purpose of rendering the services.

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid en-
dast i den andra parten om arbetet ut-
förts i denna andra part och personen
i fråga har hemvist i denna part och
inte fick hemvist i denna part ute-
slutande för att utföra arbetet.

background image

8

SFS 2009:1113

2. The provisions of Articles 5, 6

and 7 shall apply to salaries, wages,
and other similar remuneration in re-
spect of services rendered in connec-
tion with a business carried on by a
Party or a political subdivision or a
statutory body or a local authority
thereof.

2. Bestämmelserna i artiklarna 5,

6 och 7 tillämpas på lön och annan
liknande ersättning som betalas på
grund av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av en
part, en av dess politiska underavdel-
ningar, offentligrättsliga organ eller
lokala myndigheter.

Article 10

Students

Payments which a student or busi-

ness apprentice who is or was imme-
diately before visiting a Party a resi-
dent of the other Party and who is
present in the first-mentioned Party
solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that
Party, provided that such payments
arise from sources outside that Party.

Artikel 10

Studerande

Studerande eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före vis-
telse i en part hade hemvist i den an-
dra parten och som vistas i den först-
nämnda parten uteslutande för sin
undervisning eller praktik, beskattas
inte i denna part för belopp som han
erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, under förutsätt-
ning att beloppen härrör från källa
utanför denna part.

Article 11

Elimination of double taxation

1. In the Cayman Islands double

taxation shall be avoided in accor-
dance with the laws of the Cayman
Islands.

Artikel 11

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Caymanöarna ska dubbel-

beskattning undanröjas i enlighet
med lagstiftningen i Caymanöarna.

2. In Sweden double taxation shall

be avoided as follows:

2. I Sverige ska dubbelbeskattning

undanröjas på följande sätt:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of the Cayman Islands and in accor-
dance with the provisions of this
Agreement may be taxed in the Cay-
man Islands, Sweden shall allow �
subject to the provisions of the laws
of Sweden concerning credit for fo-
reign tax (as it may be amended from
time to time without changing the
general principle hereof) � as a de-
duction from the tax on such income,
an amount equal to the Cayman
Islands tax paid in respect of such in-
come.

a) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som en-
ligt lagstiftningen i Caymanöarna
och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Cayman-
öarna, ska Sverige � med beaktande
av bestämmelserna i svensk lagstift-
ning beträffande avräkning av ut-
ländsk skatt (även i den lydelse de
kan få genom att ändras utan att den
allmänna princip som anges här änd-
ras) � från den svenska skatten av-
räkna ett belopp motsvarande skatten
i Caymanöarna som erlagts på in-
komsten.

background image

9

SFS 2009:1113

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Agree-
ment, shall be taxable only in the
Cayman Islands, Sweden may, when
determining the graduated rate of
Swedish tax, take into account the
income which shall be taxable only
in the Cayman Islands.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som en-
ligt bestämmelserna i detta avtal be-
skattas endast i Caymanöarna, får
Sverige vid bestämmandet av svensk
progressiv skatt beakta sådan in-
komst som beskattas endast i
Caymanöarna.

Article 12

Mutual agreement procedure

1. Where an individual considers

that the actions of one or both of the
Parties result or will result for him in
taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of
those Parties, present his case to the
competent authority of the Party of
which he is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agree-
ment.

Artikel 12

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en fysisk person anser att

en part eller båda parterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att det på-
verkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa parters
interna rättsordning, lägga fram
saken för den behöriga myndigheten
i den part där han har hemvist. Saken
ska läggas fram inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som givit upp-
hov till beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory so-
lution, to resolve the case by mutual
agreement with the competent autho-
rity of the other Party, with a view to
the avoidance of taxation which is
not in accordance with the Agree-
ment. Any agreement reached shall
be implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the
Parties.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfreds-
ställande lösning, ska myndigheten
söka avgöra saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra parten i
syfte att undvika beskattning som
strider mot avtalet. �verenskommel-
se som träffats genomförs utan hin-
der av tidsgränser i parternas interna
lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to resolve
by mutual agreement any difficulties
or doubts arising as to the interpreta-
tion or application of the Agreement.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

background image

10

SFS 2009:1113

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

Article 13

Entry into force

1. Each of the Parties shall notify

the other in writing of the comple-
tion of the procedures required by its
law for the entry into force of this
Agreement.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen

underrätta den andra parten när de
åtgärder vidtagits enligt respektive
parts lagstiftning som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter den dag då den sista
av dessa underrättelser tas emot och
tillämpas

(a) in the Cayman Islands:

a) i Caymanöarna:

in respect of Cayman Islands tax,

from that date;

i fråga om skatt i Caymanöarna,

från och med nämnda dag,

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the date on
which the Agreement enters into
force;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the date on which the
Agreement enters into force.

2) i fråga om andra skatter på

inkomst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter den
dag då avtalet träder i kraft eller se-
nare.

3. This Agreement shall have ef-

fect provided that the Agreement
signed on 1 April 2009 between the
Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of the
Cayman Islands concerning informa-
tion on tax matters has effect.

3. Detta avtal är tillämpligt under

förutsättning att avtalet mellan Kon-
ungariket Sveriges regering och
Caymanöarnas regering om upplys-
ningar i skatteärenden undertecknat
den 1 april 2009 är tillämpligt.

background image

11

SFS 2009:1113

Article 14

Termination

This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the Agre-
ement by giving written notice of
termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect

Artikel 14

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess

det sägs upp av en part. Vardera par-
ten kan säga upp avtalet genom att
lämna skriftlig underrättelse härom
minst sex månader före utgången av
något kalenderår. I händelse av så-
dan uppsägning upphör avtalet att
gälla

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the end of
the six month period;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the end of the six month
period.

2) i fråga om andra skatter på in-

komst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden
eller senare.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Paris this 17

th day of

June 2009, in duplicate in the Eng-
lish language.

Som skedde i Paris den 17 juni

2009, i två exemplar på engelska
språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Gunnar Lund

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

For the Government of the Cayman
Islands

William McKeeva Bush

För Caymanöarnas regering

William McKeeva Bush

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009