SFS 2009:1115 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

091115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Brittiska
Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig
överenskommelse vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jung-

fruöarnas regering om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid juste-
ring av inkomst mellan företag i intressegemenskap som undertecknades den
18 maj 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska
och framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas
a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den

1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare, och

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då
lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:223, bet. 2009/10:SkU7, rskr. 2009/10:38.

SFS 2009:1115

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1115

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE
BRITISH VIRGIN ISLANDS ON
THE ACCESS TO MUTUAL
AGREEMENT PROCEDURES IN
CONNECTION WITH THE AD-
JUSTMENT OF PROFITS OF AS-
SOCIATED ENTERPRISES

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH BRITTISKA JUNGFRUÖAR-
NAS REGERING OM FÖR-
FARANDE FÖR ÖMSESIDIG
ÖVERENSKOMMELSE VID JUS-
TERING AV INKOMST MELLAN
FÖRETAG I INTRESSEGEMEN-
SKAP

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the British Virgin Islands, desiring to
conclude an Agreement on the ac-
cess to mutual agreement procedures
in connection with the adjustment of
profits of associated enterprises,
have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Brittiska Jungfruöarnas reger-
ing, som önskar ingå ett avtal om
förfarande för ömsesidig överens-
kommelse vid justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap,
har kommit överens om följande:

Article 1

Taxes covered

The taxes to which this Agree-

ment shall apply are:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

De skatter på vilka detta avtal till-

lämpas är:

(a) in the British Virgin Islands:

income tax (hereinafter referred to as
“the British Virgin Islands tax”);

a) i Brittiska Jungfruöarna: in-

komstskatt (i det följande benämnd
”skatt i Brittiska Jungfruöarna”),

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten); and

1) den statliga inkomstskatten,

och

(ii) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten)

(hereinafter referred to as “Swe-

dish tax”).

2) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ”svensk

skatt”).

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

(a) the term “Party” means the

British Virgin Islands or Sweden as
the context requires; the term “Par-
ties” means the British Virgin Is-
lands and Sweden;

a) ”part” avser Brittiska Jungfru-

öarna eller Sverige, beroende på
sammanhanget; ”parterna” avser
Brittiska Jungfruöarna och Sverige,

background image

3

SFS 2009:1115

(b) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

(c) the term “the British Virgin

Islands” means the territory of the
Virgin Islands as referred to in the
Virgin Islands Constitution Order
2007;

c) ”Brittiska Jungfruöarna” avser

Jungfruöarnas territorium så som det
anges i Jungfruöarnas ”Constitution
Order 2007”,

(d) the term “resident of a Party”

means

d) ”person med hemvist i en part”

avser

(i) in Sweden, any person, who

under the law of Sweden is liable to
tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management,
place of incorporation or any other
criterion of a similar nature; this
term, however, does not include a
person who is liable to tax in Swe-
den in respect only of income from
sources in Sweden;

1) i fråga om Sverige, person som

enligt lagstiftningen i Sverige är
skattskyldig där på grund av domicil,
bosättning, plats för företagsled-
ning, plats för bildande eller annan
liknande omständighet. Detta uttryck
inbegriper emellertid inte person
som är skattskyldig i Sverige endast
för inkomst som har källa i Sverige,

(ii) in the British Virgin Islands,

an individual ordinarily resident in
the British Virgin Islands, and a
company, partnership or other entity
created under the laws of the British
Virgin Islands; provided that an en-
tity created under the laws of the
British Virgin Islands shall not be
deemed to be resident in the British
Virgin Islands unless its effective
management is carried on in the Bri-
tish Virgin Islands;

2) i fråga om Brittiska Jungfruöar-

na, fysisk person som enligt lagstift-
ningen i Brittiska Jungfruöarna är
stadigvarande bosatt där (”ordina-
rily resident”), och bolag, handels-
bolag, eller annat subjekt som är bil-
dat enligt lagstiftningen i Brittiska
Jungfruöarna. Ett subjekt som är bil-
dat enligt lagstiftningen i Brittiska
Jungfruöarna anses inte ha hemvist i
Brittiska Jungfruöarna om inte dess
verkliga ledning utövas i Brittiska
Jungfruöarna,

(e) the term “enterprise” applies to

the carrying on of any business;

e) ”företag” avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

(f) the term “enterprise of a Party”

means an enterprise carried on by a
resident of a Party;

f) ”företag i en part” avser ett fö-

retag som bedrivs av en person med
hemvist i en part,

(g) the term “competent autho-

rity” means:

g) ”behörig myndighet” avser:

(i) in the case of the British Virgin

Islands, the Financial Secretary or a
person or authority designated by
him in writing;

1) i fråga om Brittiska Jungfru-

öarna, finansministern eller person
eller myndighet som skriftligen för-
ordnas av honom,

background image

4

SFS 2009:1115

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, or an authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment.

2) i fråga om Sverige, finans-

ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet till-
lämpas och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Article 3

Principles applying to the
adjustment of profits of associated
enterprises

Where:

Artikel 3

Principer för justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

I fall då:

(a) an enterprise of a Party partici-

pates directly or indirectly in the ma-
nagement, control or capital of an
enterprise of the other Party, or

a) ett företag i en part direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller kon-
trollen av ett företag i den andra par-
ten eller äger del i detta företags ka-
pital, eller

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of a Party and an enterprise of
the other Party,

and in either case conditions are

made or imposed between the two
enterprises in their commercial or fi-
nancial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so ac-
crued, may be included in the profits
of that enterprise and taxed accor-
dingly.

b) samma personer direkt eller in-

direkt deltar i ledningen eller kon-
trollen av såväl ett företag i en part
som ett företag i den andra parten el-
ler äger del i båda dessa företags ka-
pital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från vad som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

background image

5

SFS 2009:1115

Article 4

Mutual agreement procedures

1. Where an enterprise considers

that, in any case to which this Agree-
ment applies, the principles set out in
Article 3 have not been observed, it
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of the
Party concerned, present its case to
the competent authority of the Party
of which it is a resident. The case
must be presented within three years
from the first notification of the ac-
tion which is contrary or is likely to
be contrary to the principles set out
in Article 3. The competent authority
shall then without delay notify the
competent authority of the other
Party.

Artikel 4

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om ett företag, i ett fall som

omfattas av detta avtal, anser att
principerna som anges i artikel 3 inte
har iakttagits, kan det, utan att det
påverkar dess rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns att tillgå en-
ligt den berörda partens interna rätts-
ordning, lägga fram saken för den
behöriga myndigheten i den part där
företaget har hemvist. Saken ska läg-
gas fram inom tre år från den tid-
punkt då företaget i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som strider mot
eller sannolikt kan antas strida mot
de principer som anges i artikel 3.
Den behöriga myndigheten ska där-
efter utan dröjsmål underrätta den
behöriga myndigheten i den andra
parten.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Party, with a
view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska den behö-
riga myndigheten söka avgöra saken
genom en ömsesidig överenskom-
melse med den behöriga myndighe-
ten i den andra parten i syfte att und-
vika beskattning som strider mot av-
talet. Överenskommelse som träffas
genomförs utan hinder av tidsgrän-
ser i parternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the in-
terpretation or application of the
Agreement.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa sådan över-
enskommelse som avses i föregåen-
de punkter.

background image

6

SFS 2009:1115

Article 5

Entry into force

1. Each of the Parties shall notify

the other in writing of the comple-
tion of the procedures required by its
law for the entry into force of this
Agreement.

Artikel 5

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen

underrätta den andra parten om när
de åtgärder vidtagits enligt respek-
tive parts lagstiftning som krävs för
att detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter den dag då den
sista av dessa underrättelser tas emot
och ska tillämpas

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the date on
which the Agreement enters into
force;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the date on which the
Agreement enters into force.

2) i fråga om andra skatter på in-

komst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter den
dag då avtalet träder i kraft eller se-
nare.

3. Notwithstanding paragraph 2,

this Agreement shall only have ef-
fect when the Agreement signed on
18

th May 2009 between the Kingdom

of Sweden and the British Virgin
Islands for the exchange of informa-
tion relating to taxes shall have ef-
fect.

3. Utan hinder av punkt 2, är detta

avtal endast tillämpligt under tid då
avtalet mellan Konungariket Sve-
rige och Brittiska Jungfruöarna om
utbyte av upplysningar avseende
skatter undertecknat den 18 maj
2009 är tillämpligt.

Article 6

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the
Agreement, through diplomatic
channels, by giving written notice of
termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect

Artikel 6

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en part. Vardera
parten kan säga upp avtalet genom
att på diplomatisk väg lämna skrift-
lig underrättelse härom minst sex
månader före utgången av något ka-
lenderår. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att tillämpas

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the end of
the six month period;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

background image

7

SFS 2009:1115

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the end of the six month
period.

2) i fråga om andra skatter på in-

komst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden
eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 18

th May 2009

between the Kingdom of Sweden
and the British Virgin Islands for the
exchange of information relating to
taxes.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

avtalet att gälla, utan underrättelse
om uppsägning, den dag då avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Brittiska Jungfruöarna om utbyte av
upplysningar avseende skatter
undertecknat den 18 maj 2009 upp-
hör att gälla.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Copenhagen, this 18

th day

of May 2009, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Köpenhamn den

18 maj 2009 i två exemplar på engel-
ska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Lars Grundberg

För Konungariket Sveriges regering

Lars Grundberg

For the Government of the British
Virgin Islands

Danica Penn

För Brittiska Jungfruöarnas regering

Danica Penn

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009