SFS 2009:1120 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden

091120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket

Sverige och Jersey undertecknade den 28 oktober 2008 ska gälla som lag här
i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:208, bet. 2009/10:SkU4, rskr. 2009/10:35.

SFS 2009:1120

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1120

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
JERSEY FOR THE EXCHANGE
OF INFORMATION RELATING
TO TAX MATTERS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH JERSEY
OM UTBYTE AV UPPLYS-
NINGAR I SKATTEÄRENDEN

Whereas the Government of the

Kingdom of Sweden and the
Government of Jersey (“the Parties”)
have long been active in internatio-
nal efforts in the fight against finan-
cial and other crimes, including the
targeting of terrorist financing;

Då Konungariket Sveriges reger-

ing och Jerseys regering (”par-
terna”) under lång tid har deltagit i
internationella ansträngningar i kam-
pen mot ekonomisk och annan
brottslighet, däri inbegripet finansie-
ring av terrorism,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Now, therefore, the Parties have

agreed to conclude the following
Agreement which contains obliga-
tions on the part of the Kingdom of
Sweden and Jersey only:

har parterna kommit överens om

att ingå följande avtal, vilket medför
skyldigheter endast för Konunga-
riket Sverige och Jersey:

Article 1

Scope of the Agreement

The Parties shall provide assis-

tance through exchange of informa-
tion that is foreseeably relevant to
the administration and enforcement
of the domestic laws of the Parties
concerning taxes covered by this
Agreement, including information
that is foreseeably relevant to the de-
termination, assessment, recovery
and enforcement or collection of tax
with respect to persons subject to
such taxes, or to the investigation of
tax matters or the criminal prosecu-
tion of tax matters in relation to such
persons. A requested Party is not
obliged to provide information
which is neither held by its authori-
ties nor in the possession of nor ob-
tainable by persons who are within
its territorial jurisdiction. The rights
and safeguards secured to persons by
the laws or administrative practice of
the requested Party remain applica-
ble to the extent that they do not un-

Artikel 1

Avtalets tillämpningsområde

Parterna ska biträda varandra med

handräckning genom utbyte av upp-
lysningar som kan antas vara rele-
vanta vid tillämpning och verkstäl-
lighet av parternas interna lagstift-
ning rörande skatter som omfattas av
detta avtal, däri inbegripet uppgifter
som kan antas vara relevanta för
fastställande, taxering eller uppbörd
samt för indrivning eller verkställig-
het beträffande skatter i fråga om
personer som är skattskyldiga till så-
dana skatter eller för utredning eller
åtal i skatteärenden i fråga om såda-
na personer. Den anmodade parten är
inte skyldig att lämna upplysningar
som varken innehas av dess myndig-
heter eller innehas av eller är till-
gängliga för personer inom dess ju-
risdiktion. De rättigheter som till-
kommer personer enligt den anmo-
dade partens lagstiftning eller
administrativa praxis förblir tillämp-
liga i den utsträckning de inte otill-

background image

3

SFS 2009:1120

duly prevent or delay effective ex-
change of information.

otillbörligt hindrar eller fördröjer ett
effektivt utbyte av upplysningar.

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to

the following taxes imposed by the
Parties:

(a) in the case of Jersey:

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal ska tillämpas på föl-

jande skatter vilka tas ut av parterna:

a) i Jersey:

(i) the income tax; and

1) skatt på inkomst, och

(ii) the goods and services tax;

2) skatt på varor och tjänster,

(b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) the withholding tax on divi-

dends (kupongskatten);

2) kupongskatten,

(iii) the income tax on non-

residents (den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta);

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iv) the income tax on non-

resident artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta artister m.fl.);

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,

(v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

5) den kommunala inkomst-

skatten,

(vi) the yield tax on pensions

funds (avkastningsskatten på pen-
sionsmedel); and

6) avkastningsskatten på pen-

sionsmedel, och

(vii) the value added tax (mer-

värdesskatten).

7) mervärdesskatten.

2. This Agreement shall apply

also to any identical taxes imposed
after the date of signature of the
Agreement in addition to, or in place
of, the existing taxes. This Agree-
ment shall apply also to any substan-
tially similar taxes imposed after the
date of signature of the Agreement in
addition to, or in place of, the exis-
ting taxes if the Parties so agree.
Furthermore, the taxes covered may
be expanded or modified by mutual
agreement of the Parties in the form
of an exchange of letters. The com-
petent authority of each Party shall
notify the other of substantial chan-
ges in laws which may affect the
obligations of that Party pursuant to
this Agreement.

2. Avtalet tillämpas även på skatter

av samma slag som efter underteck-
nandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de för närvarande ut-
gående skatterna. Om parterna avta-
lar härom, tillämpas avtalet även på
skatter av i huvudsak likartat slag
som efter undertecknandet av avtalet
tas ut vid sidan av eller i stället för de
för närvarande utgående skatterna.
Till de skatter som omfattas av avta-
let kan dessutom tillägg eller änd-
ringar

göras genom ömsesidig över-

enskommelse mellan parterna ge-
nom utväxlande av brev. Den behö-
riga myndigheten i vardera parten
ska meddela den andra väsentliga
ändringar som gjorts i dess lagstift-
ning och som kan påverka denna
parts skyldigheter enligt detta avtal.

background image

4

SFS 2009:1120

Article 3

Definitions

1. In this Agreement:
(a) “Jersey” means the Bailiwick

of Jersey, including its territorial
sea;

Artikel 3

Definitioner

1. I detta avtal:
a) avser ”Jersey” Bailiwick of Jer-

sey, innefattande dess territorial-
vatten,

(b) “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geo-
graphical sense, includes the natio-
nal territory, the territorial sea of
Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) avser ”Sverige” Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

(c) “company” means any body

corporate or any entity that is treated
as a body corporate for tax purposes;

c) avser ”bolag” juridisk person

eller annat subjekt som vid beskatt-
ningen behandlas såsom juridisk per-
son,

(d) “competent authority” means,

in the case of Jersey, the Treasury
and Resources Minister or his autho-
rised representative; and in the case
of Sweden, the Minister of Finance,
his authorised representative or the
authority which is designated as a
competent authority for the purposes
of this Agreement;

d) avser ”behörig myndighet”, i

Jersey, ”the Treasury and Resources
Minister” eller dennes befullmäkti-
gade ombud och, i Sverige, finans-
ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal,

(e) “criminal laws” means all cri-

minal laws designated as such under
domestic law, irrespective of
whether such are contained in the
tax laws, the criminal code or other
statutes;

e) avser ”strafflagstiftning” all

strafflagstiftning som benämns som
sådan i intern lagstiftning, oberoende
av om den innefattas i skattelagstift-
ning, strafflagstiftning eller andra
författningar,

(f) “criminal tax matters” means

tax matters involving intentional
conduct whether before or after the
entry into force of this Agreement
which is liable to prosecution under
the criminal laws of the requesting
Party;

f) avser ”skattebrottsärenden”

skatteärenden som omfattar uppsåt-
ligt handlande som begås före eller
efter detta avtals ikraftträdande, vil-
ket enligt strafflagstiftningen i den
anmodande parten kan bli föremål
för åtal,

(g) “information gathering measu-

res” means laws and administrative
or judicial procedures enabling the
requested Party to obtain and pro-
vide the information requested;

g) avser ”åtgärder för att inhämta

upplysningar” lagstiftning och admi-
nistrativa åtgärder eller domstolsåt-
gärder vilka möjliggör för den anmo-
dade parten att inhämta och lämna
begärda upplysningar,

(h) “information” means any fact,

statement, document or record in
whatever form;

h) avser ”upplysningar” varje fak-

tauppgift, meddelande, handling eller
annan dokumentation oavsett form,

background image

5

SFS 2009:1120

(i) “person” means a natural per-

son, a company or any other body or
group of persons;

i) avser ”person” fysisk person,

bolag och annan personsammanslut-
ning,

(j) “publicly traded company”

means any company whose principal
class of shares is listed on a recogni-
sed stock exchange provided its lis-
ted shares can be readily purchased
or sold by the public. Shares can be
purchased or sold “by the public” if
the purchase or sale of shares is not
implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;

j) avser ”bolag vars aktier är före-

mål för allmän omsättning” ett bolag
vars viktigaste aktieslag är noterat på
en erkänd aktiebörs under förutsätt-
ning att dess noterade aktier fritt kan
köpas eller säljas av allmänheten.
Aktier kan köpas eller säljas ”av all-
mänheten” om köp eller försäljning
av aktier inte underförstått eller ut-
tryckligen begränsats till en avgrän-
sad krets av investerare,

(k) “principal class of shares”

means the class or classes of shares
representing a majority of the voting
power and value of the company;

k) avser ”viktigaste aktieslag” det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

(l) “public collective investment

scheme” means any scheme or fund,
in which the purchase, sale or
redemption of shares or other inte-
rests is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of in-
vestors;

l) avser ”publikt kollektivt inves-

teringssystem” ett system eller en
fond i vilken köp, försäljning eller
inlösen av aktier eller andra rättig-
heter inte underförstått eller uttryck-
ligen begränsats till en avgränsad
krets av investerare,

(m) “recognised stock exchange”

means any stock exchange agreed
upon by the competent authorities of
the Parties;

m) avser ”erkänd aktiebörs” sådan

börs som parternas behöriga myndig-
heter kommit överens om,

(n) “requested Party” means the

Party to this Agreement which is re-
quested to provide or has provided
information in response to a request;

n) avser ”anmodad part” den

avtalsslutande part som har anmodats
att lämna eller har lämnat upp-
lysningar på begäran,

(o) “requesting Party” means the

Party to this Agreement submitting a
request for or having received infor-
mation from the requested Party;

o) avser ”anmodande part” den av-

talsslutande part som begär eller har
tagit emot upplysningar från den an-
modade parten,

(p) “tax” means any tax covered

by this Agreement.

p) avser ”skatt” varje skatt som

omfattas av detta avtal.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it
has at that time under the law of that
Party, any meaning under the appli-
cable tax laws of that Party prevai-
ling over a meaning given to the
term under other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning och den be-
tydelse som uttrycket har enligt till-
lämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den bety-
delse som uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

background image

6

SFS 2009:1120

Article 4

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request by the requesting Party in-
formation for the purposes referred
to in Article 1. Such information
shall be exchanged without regard to
whether the requested Party needs
such information for its own tax pur-
poses or the conduct being investi-
gated would constitute a crime under
the laws of the requested Party if it
had occurred in the territory of the
requested Party. The competent
authority of the requesting Party
shall only make a request for infor-
mation pursuant to this Article when
it is unable to obtain the requested
information by other means, except
where recourse to such means would
give rise to disproportionate diffi-
culty.

Artikel 4

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
av den anmodande parten lämna
upplysningar för de ändamål som
anges i artikel 1. Sådana upplys-
ningar ska utbytas utan avseende på
om den anmodade parten har behov
av upplysningarna för sina egna be-
skattningsändamål eller på om det
handlande som är föremål för utred-
ning skulle ha utgjort ett brott enligt
den anmodade partens lagstiftning
om det ägt rum inom den anmodade
partens territorium. Den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten ska endast begära upplysningar
enligt denna artikel när den inte kan
inhämta upplysningarna genom andra
åtgärder, utom i de fall då vidtagandet
av sådana åtgärder skulle medföra
oproportionerligt stora svårigheter.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the re-
quest for information, the requested
Party shall use at its own discretion
all relevant information gathering
measures necessary to provide the
requesting Party with the informa-
tion requested, notwithstanding that
the requested Party may not need
such information for its own tax pur-
poses.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten inte räck-
er till för att tillmötesgå en begäran
om upplysningar, ska den anmodade
parten – utan hinder av att den anmo-
dade parten kanske inte har behov av
upplysningarna för sina egna beskatt-
ningsändamål – efter eget gott-
finnande vidta alla relevanta åtgärder
för att inhämta och lämna de begärda
upplysningarna till den anmodande
parten.

3. If specifically requested by the

competent authority of the reques-
ting Party, the competent authority
of the requested Party shall provide
information under this Article, to the
extent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

3. Om den behöriga myndigheten i

den anmodande parten särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten – i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning – lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av hand-
lingar.

background image

7

SFS 2009:1120

4. Each Party shall ensure that it

has the authority, subject to the
terms of Article 1, to obtain and pro-
vide, through its competent authority
and upon request:

4. Vardera parten ska säkerställa

att den har befogenhet att genom sin
behöriga myndighet på begäran, med
beaktande av de villkor som anges i
artikel 1, inhämta och lämna:

(a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person, including nominees and trus-
tees, acting in an agency or fiduciary
capacity;

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutio-
ner och annan person, däri inbegripet
ombud och trustförvaltare som age-
rar i egenskap av representant eller
förvaltare,

(b) (i) information regarding the

legal and beneficial ownership of
companies, partnerships and other
persons, including in the case of col-
lective investment schemes, infor-
mation on shares, units and other in-
terests;

b) 1) upplysningar om de legala

och verkliga ägarförhållandena i bo-
lag, handelsbolag och andra perso-
ner, däri inbegripet i fråga om kol-
lektiva investeringssystem, upplys-
ningar om aktier, andelar och andra
rättigheter,

(ii) in the case of trusts, informa-

tion on settlors, trustees and benefi-
ciaries; and in the case of founda-
tions, information on founders,
members of the foundation council
and beneficiaries.

2) i fråga om truster, upplysningar

om stiftare, förvaltare och förmåns-
tagare, och i fråga om stiftelser, upp-
lysningar om stiftare, medlemmar av
styrelsen och förmånstagare.

Further, this Agreement does not

create an obligation for a Party to ob-
tain or provide ownership informa-
tion with respect to publicly traded
companies or public collective in-
vestment schemes, unless such infor-
mation can be obtained without
giving rise to disproportionate diffi-
culties.

Detta avtal medför inte skyldig-

het för en part att inhämta eller läm-
na upplysningar om ägarförhållan-
den i bolag vars aktier är föremål för
allmän omsättning eller publika kol-
lektiva investeringssystem, såvida
inte sådana upplysningar kan inhäm-
tas utan att det medför oproportio-
nerligt stora svårigheter.

5. Any request for information

shall be formulated with the greatest
detail possible and shall specify in
writing;

5. Varje begäran om upplysningar

ska vara skriftlig och utformad så ut-
förligt som möjligt med uppgift om:

(a) the identity of the person under

examination or investigation;

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

(b) the period for which the infor-

mation is requested;

b) för vilken tidsperiod upplys-

ningar begärs,

(c) the nature of the information

requested and the form in which the
requesting Party would prefer to re-
ceive it;

c) de begärda upplysningarnas be-

skaffenhet och den form i vilken den
anmodande parten önskar att upplys-
ningarna ska lämnas,

(d) the tax purpose for which the

information is sought;

d) det beskattningsändamål för

vilket upplysningarna efterfrågas,

background image

8

SFS 2009:1120

(e) the reasons for believing that

the information requested is fore-
seeably relevant to tax administra-
tion and enforcement of the reques-
ting Party, with respect to the person
identified in subparagraph (a) of this
paragraph;

e) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna kan antas vara re-
levanta i den anmodande parten vid
tillämpning eller verkställighet av
skattelagstiftningen i fråga om den
person som anges i a) i denna punkt,

(f) grounds for believing that the

information requested is held in the
requested Party or is in the posses-
sion of or obtainable by a person
within the jurisdiction of the re-
quested Party;

f) skälen för att anta att de begärda

upplysningarna finns i den anmo-
dade parten eller innehas av eller är
tillgängliga för en person inom den
anmodade partens territorium,

(g) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of or able to
obtain the information requested;

g) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha eller kunna inhämta de begär-
da upplysningarna,

(h) a statement that the request is

in conformity with the laws and ad-
ministrative practices of the reques-
ting Party, that if the requested infor-
mation was within the jurisdiction of
the requesting Party then the compe-
tent authority of the requesting Party
would be able to obtain the informa-
tion under the laws of the requesting
Party or in the normal course of
administrative practice and that it is
in conformity with this Agreement;

h) uppgift om att begäran är i

överensstämmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten – om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion
– skulle kunna inhämta upplysning-
arna enligt lagstiftning eller sed-
vanliga administrativa praxis i den
anmodande parten samt att begäran
är i överensstämmelse med detta av-
tal,

(i) a statement that the requesting

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate diffi-
culty.

i) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportioner-
ligt stora svårigheter.

6. The competent authority of the

requested Party shall acknowledge
receipt of the request to the compe-
tent authority of the requesting Party
and shall use its best endeavours to
forward the requested information to
the requesting Party as soon as pos-
sible.

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska till den be-
höriga myndigheten i den anmo-
dande parten bekräfta mottagandet
av begäran och ska bemöda sig om
att snarast möjligt lämna de begärda
upplysningarna till den anmodande
parten.

background image

9

SFS 2009:1120

Article 5

Tax examinations abroad

1. With reasonable notice, the re-

questing Party may request that the
requested Party allow representati-
ves of the competent authority of the
requesting Party to enter the territory
of the requested Party, to the extent
permitted under its domestic laws, to
interview individuals and examine
records with the written consent of
the individuals or other persons con-
cerned. The competent authority of
the requesting Party shall notify the
competent authority of the requested
Party of the time and place of the in-
tended meeting with the individuals
concerned.

Artikel 5

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. Den anmodande parten får med

skäligt varsel begära att den anmo-
dade parten tillåter att företrädare för
den behöriga myndigheten i den an-
modande parten närvarar i den anmo-
dade parten – i den utsträckning som
detta är tillåtet enligt dess interna lag-
stiftning – för att höra fysiska perso-
ner och granska handlingar efter
skriftligt medgivande av de personer
som berörs. Den behöriga myndig-
heten i den anmodande parten ska
meddela den behöriga myndigheten i
den anmodade parten om tid och plats
för det planerade mötet med perso-
nerna i fråga.

2. At the request of the competent

authority of the requesting Party, the
competent authority of the requested
Party may permit representatives of
the competent authority of the re-
questing Party to attend a tax exami-
nation in the territory of the re-
quested Party.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i den anmodande par-
ten kan den behöriga myndigheten i
den anmodade parten tillåta att före-
trädare för den behöriga myndig-
heten i den anmodande parten är när-
varande vid skatteutredning på den
anmodade partens territorium.

3. If the request referred to in para-

graph 2 is granted, the competent
authority of the requested Party con-
ducting the examination shall, as
soon as possible, notify the compe-
tent authority of the requesting Party
of the time and place of the examina-
tion, the authority or person author-
ised to carry out the examination and
the procedures and conditions re-
quired by the requested Party for the
conduct of the examination. All deci-
sions regarding the conduct of the ex-
amination shall be made by the re-
quested Party conducting the exami-
nation.

3. Bifalls en begäran enligt

punkt 2 ska den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten som utför
utredningen snarast möjligt meddela
den behöriga myndigheten i den an-
modande parten om tid och plats för
utredningen, den myndighet eller
person som bemyndigats att utföra
utredningen samt de förfaranden och
villkor som den anmodade parten
fastställt för utförandet av utred-
ningen. Alla beslut beträffande utfö-
randet av utredningen ska fattas av
den anmodade parten som utför ut-
redningen.

Article 6

Possibility of declining a request

1. The competent authority of the

requested Party may decline to as-
sist:

Artikel 6

Möjlighet att avslå begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten får avslå en be-
gäran

background image

10

SFS 2009:1120

(a) where the request is not made

in conformity with this Agreement;

a) när begäran inte gjorts i över-

ensstämmelse med detta avtal,

(b) where the requesting Party has

not pursued all means available in its
own territory to obtain the informa-
tion, except where recourse to such
means would give rise to dispropor-
tionate difficulty; or

b) när den anmodande parten inte

har vidtagit alla de åtgärder för att in-
hämta upplysningarna som står till
dess förfogande inom dess eget terri-
torium, utom i de fall då vidtagandet
av sådana åtgärder skulle medföra
oproportionerligt stora svårigheter,
eller

(c) where the disclosure of the in-

formation requested would be cont-
rary to public policy (ordre public).

c) när lämnandet av de begärda

upplysningarna skulle strida mot all-
männa hänsyn (ordre public).

2. This Agreement shall not im-

pose upon a requested Party any
obligation to provide items subject
to legal privilege, or any trade, busi-
ness, industrial, commercial or pro-
fessional secret or trade process,
provided that information described
in paragraph 4 of Article 4 shall not
by reason of that fact alone be trea-
ted as such a secret or trade process.

2. Detta avtal ska inte medföra

skyldighet för den anmodade parten
att lämna upplysningar som omfattas
av tystnadsplikt i samband med ju-
ridisk rådgivning eller handels-, af-
färs-, industri- eller yrkeshemlighet
eller kommersiell hemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfarings-
sätt, med förbehåll för att upplys-
ningar inte ska anses utgöra sådan
hemlighet eller sådant förfaringssätt
endast på grund av att de är sådana
som anges i artikel 4 punkt 4.

3. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

3. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begäran
bestridits.

4. The requested Party shall not

be required to obtain and provide in-
formation which, if the requested in-
formation was within the jurisdic-
tion of the requesting Party, the
competent authority of the reques-
ting Party would not be able to ob-
tain under its laws or in the normal
course of administrative practice.

4. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta och lämna
upplysningar som den behöriga myn-
digheten i den anmodande parten –
om de begärda upplysningarna fanns
inom denna parts jurisdiktion – inte
kan inhämta enligt dess lagstiftning
eller sedvanliga administrativa
praxis.

5. The requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the re-
questing Party to administer or en-
force a provision of the tax law of
the requesting Party, or any require-
ment connected therewith, which
discriminates against a national or
citizen of the requested Party as
compared with a national or citizen
of the requesting Party in the same
circumstances.

5. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar, om
upplysningarna begärs av den anmo-
dande parten för att tillämpa eller
verkställa en bestämmelse i den an-
modande partens skattelagstiftning
eller därmed sammanhängande krav
som under samma förhållanden dis-
kriminerar en medborgare i den an-
modade parten i förhållande till en
medborgare i den anmodande parten.

background image

11

SFS 2009:1120

Article 7

Confidentiality

1. All information provided and

received by the competent authori-
ties of the Parties shall be kept con-
fidential.

Artikel 7

Sekretess

1. Alla upplysningar som lämnas

och tas emot av parternas behöriga
myndigheter ska hållas hemliga.

2. Such information shall be dis-

closed only to persons or authorities
(including courts and administrative
bodies) concerned with the purposes
specified in Article 1, and used by
such persons or authorities only for
such purposes, including the deter-
mination of any appeal. For these
purposes, information may be dis-
closed in public court proceedings
or in judicial decisions.

2. Sådana upplysningar får yppas

endast för personer eller myndigheter
(däri inbegripet domstolar och för-
valtningsorgan) som har befattning
med de ändamål som anges i artikel 1
och får användas av dessa personer
eller myndigheter endast för sådana
ändamål, däri inbegripet handlägg-
ning av överklagande. För dessa än-
damål får upplysningarna yppas vid
offentlig domstolsförhandling eller i
domstolsavgöranden.

3. Such information may not be

used for any purpose other than for
the purposes stated in Article 1 with-
out the express written consent of
the competent authority of the re-
quested Party.

3. Sådana upplysningar får inte

utan uttryckligt skriftligt medgivande
av den behöriga myndigheten i den
anmodade parten användas för andra
ändamål än de som anges i artikel 1.

4. The information provided to a

requesting Party under this Agree-
ment may not be disclosed to any
other jurisdiction.

4. Upplysningar som lämnats till

en anmodande part enligt detta avtal
får inte yppas för annan jurisdiktion.

Article 8

Costs

Unless the competent authorities

of the Parties otherwise agree, ordi-
nary costs incurred in providing as-
sistance shall be borne by the re-
quested Party, and extraordinary
costs incurred in providing assis-
tance (including costs of engaging
external advisors in connection with
litigation or otherwise) shall be
borne by the requesting Party. The
respective competent authorities
shall consult from time to time with
regard to this Article, and in parti-
cular the competent authority of the
requested Party shall consult with
the competent authority of the re-
questing Party if the costs of provi-

Artikel 8

Kostnader

Såvida inte parternas behöriga

myndigheter har kommit överens om
något annat ska den anmodade par-
ten svara för sedvanliga kostnader
för handräckning och den anmo-
dande parten för kostnader för hand-
räckning som inte kan anses sedvan-
liga (däri inbegripet kostnader för att
anlita utomstående rådgivare i sam-
band med process eller för annat än-
damål). De behöriga myndigheterna
ska från tid till annan överlägga i frå-
ga om denna artikel och särskilt den
behöriga myndigheten i den anmo-
dade parten ska överlägga med den
behöriga myndigheten i den anmo-
dande parten om kostnaderna för att

background image

12

SFS 2009:1120

ding information with respect to a
specific request are expected to be
significant.

lämna upplysningar med anledning
av en viss begäran förväntas bli hö-
ga.

Article 9

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Parties regarding
the implementation or interpretation
of this Agreement, the respective
competent authorities shall use their
best efforts to resolve the matter by
mutual agreement.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Parties may
mutually agree on the procedures to
be used under Articles 4, 5 and 8.

3. Formal communications, inclu-

ding requests for information, made
in connection with or pursuant to the
provisions of the Agreement ente-
red into will be in writing directly to
the competent authority of the other
Party at such address as may be noti-
fied by one Party to the other from
time to time. Any subsequent com-
munications regarding requests for
information will be either in writing
or verbally, whichever is most prac-
tical, between the earlier mentioned
competent authorities or their autho-
rised representatives.

Artikel 9

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål

uppkommer mellan parterna i fråga
om tillämpning eller tolkning av
detta avtal ska de behöriga myndig-
heterna anstränga sig för att avgöra
saken genom ömsesidig överens-
kommelse.

2. Utöver vad som följer av

punkt 1, får parternas behöriga myn-
digheter ömsesidigt komma överens
om förfaranden för tillämpning av
artiklarna 4, 5 och 8.

3. Formella kontakter, däri inbe-

gripet begäran om upplysningar, som
tas med anledning av bestämmelser-
na i avtalet ska ske skriftligen direkt
till den behöriga myndigheten i den
andra parten på adress, som denna
andra part meddelar. All därpå föl-
jande kontakt avseende begäran om
upplysningar kan ske antingen skrift-
ligen eller muntligen, beroende av
vad som är lämpligt, mellan de behö-
riga myndigheterna eller deras be-
fullmäktigade ombud.

Article 10

Entry into force

This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
later of the dates on which each of
the Parties has notified the other in
writing that the procedures required
by its law have been complied with.
The Agreement shall have effect:

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den tretti-

onde dagen efter det datum då den
sista av de skriftliga underrättelser –
som parterna ska lämna när de åtgär-
der vidtagits som krävs enligt res-
pektive parts lagstiftning – har läm-
nats. Avtalet ska tillämpas:

(a) for criminal tax matters on that

date; and

a) i skattebrottsärenden, från och

med nämnda dag, och

background image

13

SFS 2009:1120

(b) for all other matters covered in

Article 1 on that date, but only in
respect of any tax year beginning on
or after the first day of January of the
year next following that in which
this Agreement enters into force or,
where there is no tax year, all char-
ges to tax arising on or after that
date.

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, från och med nämn-
da dag, dock endast för beskattnings-
år som börjar den 1 januari det år
som följer närmast efter det år då av-
talet träder i kraft eller senare, eller
om beskattningsår saknas, på skatt
som tas ut nämnda dag eller senare.

Article 11

Termination

1. Either Party may terminate the

Agreement by serving a notice of
termination by letter to the other
Party.

2. Such termination shall become

effective on the first day of the
month following the expiration of
the period of six months after the
date of receipt of the notice of termi-
nation by the other Party. All re-
quests received up to the effective
date of termination will be dealt with
in accordance with the terms of this
Agreement.

3. If the Agreement is terminated

the Parties shall remain bound by the
provisions of Article 7 with respect
to any information obtained under
this Agreement.

Artikel 11

Upphörande

1. Vardera parten kan säga upp av-

talet genom att skicka en skriftlig un-
derrättelse med brev till den andra
parten.

2. I händelse av sådan uppsägning

upphör avtalet att tillämpas från och
med den första dagen i den månad
som följer efter utgången av en
period av sex månader efter det att
den andra parten tog emot uppsäg-
ningen. Begäran som tagits emot före
den dag då avtalet upphör att tilläm-
pas ska behandlas enligt villkoren i
detta avtal.

3. Om avtalet sägs upp ska par-

terna vara fortsatt bundna av
bestämmelserna i artikel 7 i fråga om
upplysningar som tagits emot enligt
detta avtal.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Helsinki, this 28

th day of

October 2008, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Helsingfors den

28 oktober 2008 i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Anders Borg

For the Government of Jersey

Frank Walker

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

För Jerseys regering

Frank Walker

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009