SFS 2009:1121 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

091121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande
för ömsesidig överenskommelse vid justering av
inkomst mellan företag i intressegemenskap;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Jersey om förfarande för

ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap som undertecknades den 28 oktober 2008 ska gälla som
lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till
denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som

börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i
kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:208, bet. 2009/10:SkU4, rskr. 2009/10:35.

SFS 2009:1121

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1121

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
JERSEY ON THE ACCESS TO
MUTUAL AGREEMENT PROCE-
DURES IN CONNECTION WITH
THE ADJUSTMENT OF PROFITS
OF ASSOCIATED ENTERPRISES

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH JERSEY
OM F�RFARANDE F�R �MSE-
SIDIG �VERENSKOMMELSE
VID JUSTERING AV INKOMST
MELLAN F�RETAG I INTRES-
SEGEMENSKAP

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
Jersey, desiring to conclude an Agre-
ement on the access to mutual agree-
ment procedures in connection with
the adjustment of profits of associa-
ted enterprises, have agreed as fol-
lows:

Konungariket Sveriges regering

och Jerseys regering, som önskar in-
gå ett avtal om förfarande för ömse-
sidig överenskommelse vid juste-
ring av inkomst mellan företag i in-
tressegemenskap, har kommit över-
ens om följande:

Article 1

Taxes covered

This Agreement shall apply to

taxes on income and profits.

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på skatter på

inkomst.

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

(a) the term �SParty⬝ means Jersey

or Sweden as the context requires;
the term �SParties⬝ means Jersey and
Sweden;

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

a) ⬝part⬝ avser Jersey eller

Sverige, beroende på samman-
hanget; ⬝parterna⬝ avser Jersey och
Sverige,

(b) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

(c) the term �SJersey⬝ means the

Bailiwick of Jersey, including its ter-
ritorial sea;

c) ⬝Jersey⬝ avser Bailiwick of

Jersey, innefattande dess territorial-
vatten,

(d) the term �Scompetent autho-

rity⬝ means

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser

background image

3

SFS 2009:1121

(i) in the case of Jersey, the Trea-

sury and Resources Minister or his
authorised representative;

1) i Jersey, ⬝the Treasury and Re-

sources Minister⬝ eller dennes be-
fullmäktigade ombud,

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment.

2) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpning-
en av detta avtal.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet till-
lämpas och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger före-
träde framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Article 3

Principles applying to the adjust-
ment of profits of associated enter-
prises

1. Where:
(a) an enterprise of a Party partici-

pates directly or indirectly in the ma-
nagement, control or capital of an
enterprise of the other Party, or

Artikel 3

Principer för justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en part direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller kon-
trollen av ett företag i den andra par-
ten eller äger del i detta företags
kapital, eller

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of a Party and an enterprise of
the other Party,

b) samma personer direkt eller in-

direkt deltar i ledningen eller kon-
trollen av såväl ett företag i en part
som ett företag i den andra parten
eller äger del i båda dessa företags
kapital, iakttas följande.

and in either case conditions are

made or imposed between the two en-
terprises in their commercial or fi-
nancial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the
enterprises, but, by reason of those

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga

background image

4

SFS 2009:1121

conditions, have not so accrued, may
be included in the profits of that en-
terprise and taxed accordingly.

2. Where a Party includes in the

profits of an enterprise of that Party �
and taxes accordingly � profits on
which an enterprise of the other Party
has been charged to tax in that other
Party and the profits so included are
profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned
Party if the conditions made be-
tween the two enterprises had been
those which would have been made
between independent enterprises,
then that other Party shall make an
appropriate adjustment to the amount
of the tax charged therein on those
profits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the
other provisions of this Agreement.

inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en part i inkomsten för

ett företag i denna part inräknar �
och i överensstämmelse därmed be-
skattar � inkomst, för vilken ett före-
tag i den andra parten beskattats i
denna andra part, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda parten om de villkor
som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende före-
tag, ska denna andra part genomföra
vederbörlig justering av det skatte-
belopp som påförts för inkomsten
där. Vid sådan justering iakttas övri-
ga bestämmelser i detta avtal.

Article 4

General provision

Where a Party intends to adjust

the profits of an enterprise in accor-
dance with the principles set out in
Article 3, it shall in accordance with
its laws inform the enterprise of the
intended action in due time and give
it the opportunity to inform the other
enterprise so as to give that other
enterprise the opportunity to inform
in turn the other Party. However, the
Party providing such information
shall not be prevented from making
the proposed adjustment.

Artikel 4

Allmän bestämmelse

Om en part avser att justera ett

företags inkomst i enlighet med de
principer som anges i artikel 3, ska
den i överensstämmelse med sin lag-
stiftning i god tid meddela företaget
detta och ge företaget tillfälle att un-
derrätta det andra företaget så att det
i sin tur kan underrätta den andra
parten. Den part som lämnar ett så-
dant meddelande är emellertid inte
förhindrad att genomföra den före-
slagna justeringen.

Article 5

Mutual agreement procedures

1. Where an enterprise considers

that, in any case to which this Agree-
ment applies, the actions of one or
both of the Parties result or will re-
sult for it in double taxation, it may,
irrespective of the remedies provi-
ded by the domestic law of the Party
concerned, present its case to the

Artikel 5

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om ett företag anser att en part

eller båda parterna, i ett fall som om-
fattas av detta avtal, vidtagit åtgärder
som för företaget medför eller kom-
mer att medföra dubbelbeskattning,
kan det, utan att detta påverkar dess
rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i denna parts interna rätts-

background image

5

SFS 2009:1121

competent authority of the Party of
which it is a resident. The case must
be presented within three years of
the first notification of the action
which is contrary or is likely to be
contrary to the principles set out in
Article 3. The competent authority
shall then without delay notify the
competent authority of the other
Party.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Party, with a
view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the in-
terpretation or application of the
Agreement.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

ordning, lägga fram saken för den
behöriga myndigheten i den part där
det har hemvist. Saken ska läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då
företaget i fråga fick vetskap om den
åtgärd som strider mot eller sanno-
likt kan antas strida mot de principer
som anges i artikel 3. Den behöriga
myndigheten ska därefter utan dröjs-
mål underrätta den behöriga myn-
digheten i den andra parten.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka avgöra saken genom öm-
sesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra
parten i syfte att undvika beskattning
som strider mot avtalet. �verens-
kommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i parternas
interna lagstiftning.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

Article 6

Entry into force

1. This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
later of the dates on which each of
the Parties has notified the other in
writing that the procedures required
by its law have been complied with.
The Agreement shall have effect on
taxes chargeable for any tax year be-
ginning on or after the first day of
January of the year next following
that in which this Agreement enters
into force.

Artikel 6

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser �
som parterna ska lämna när de åtgär-
der vidtagits som krävs enligt res-
pektive parts lagstiftning � har läm-
nats. Avtalet ska tillämpas på skatt
som tas ut för beskattningsår som
börjar den 1 januari det år som följer
närmast efter det år då avtalet träder
i kraft eller senare.

background image

6

SFS 2009:1121

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement shall only have ef-
fect when the Agreement signed on
28 October 2008 between the King-
dom of Sweden and Jersey for the
exchange of information relating to
tax matters shall have effect.

2. Utan hinder av punkt 1, är detta

avtal endast tillämpligt när avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Jersey om utbyte av upplysningar i
skatteärenden undertecknat den
28 oktober 2008 är tillämpligt.

Article 7

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the Agre-
ement by giving written notice of
termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such event, the Agreement shall
cease to have effect on taxes charge-
able for any tax year beginning on or
after the first day of January of the
year next following the end of the
six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 28 October
2008 between the Kingdom of Swe-
den and Jersey for the exchange of
information relating to tax matters.

Artikel 7

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en part. Vardera
parten kan skriftligen säga upp avta-
let genom underrättelse härom minst
sex månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla i frå-
ga om skatt som tas ut för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter utgången
av sexmånadersperioden eller se-
nare.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

detta avtal att gälla, utan uppsäg-
ning, den dag då avtalet mellan
Konungariket Sverige och Jersey om
utbyte av upplysningar i skatteären-
den undertecknat den 28

oktober

2008 upphör att gälla.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Done at Helsinki, this 28

th day of

October 2008, in duplicate in the
English language.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Anders Borg

For the Government of Jersey

Frank Walker

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den

28 oktober 2008 i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

För Jerseys regering

Frank Walker