SFS 2009:1123 Lag om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

091123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande
av dubbelbeskattning av företag som använder
skepp eller luftfartyg i internationell trafik;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Jersey för undvikande av

dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i interna-
tionell trafik som undertecknades den 28 oktober 2008 ska gälla som lag här
i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som

börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i
kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:208, bet. 2009/10:SkU4, rskr. 2009/10:35.

SFS 2009:1123

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1123

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
JERSEY FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION ON EN-
TERPRISES OPERATING SHIPS
OR AIRCRAFT IN INTERNATIO-
NAL TRAFFIC

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH JERSEY
F�R UNDVIKANDE AV DUB-
BELBESKATTNING AV F�RE-
TAG SOM ANV�NDER SKEPP
ELLER LUFTFARTYG I INTER-
NATIONELL TRAFIK

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
Jersey, desiring to conclude an
Agreement for the avoidance of dou-
ble taxation on enterprises operating
ships or aircraft in international traf-
fic, have agreed as follows:

Sveriges regering och Jerseys re-

gering, som önskar ingå ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning av
företag som använder skepp eller
luftfartyg i internationell trafik, har
kommit överens om följande:

Article 1

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 1

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

(a) the term �Sa Party⬝ means Jer-

sey or Sweden, as the context requi-
res; the term �SParties⬝ means Jersey
and Sweden;

a) ⬝en part⬝ avser Jersey eller

Sverige, beroende på samman-
hanget; ⬝parter⬝ avser Jersey och
Sverige,

(b) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

(c) the term �SJersey⬝ means the

Bailiwick of Jersey, including its ter-
ritorial sea;

c) ⬝Jersey⬝ avser Bailiwick of

Jersey, innefattande dess territorial-
vatten,

(d) the term �Sperson⬝ includes an

individual, a company and any other
body of persons;

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk per-

son, bolag och annan sammanslut-
ning,

(e) the term �Scompany⬝ means

any body corporate or any entity that
is treated as a body corporate for tax
purposes;

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

background image

3

SFS 2009:1123

(f) the term �Sresident of a Party⬝

means any person, who under the
law of that Party is liable to tax
therein by reason of his domicile,
residence, place of management,
place of incorporation or any other
criterion of a similar nature;

f) ⬝person med hemvist i en part⬝

avser person som enligt lagstift-
ningen i denna part är skattskyldig
där på grund av domicil, bosättning,
plats för företagsledning, bolagsbild-
ning eller annan liknande omstän-
dighet,

(g) the term �Senterprise of a

Party⬝ means an enterprise carried
on by a resident of a Party;

g) ⬝företag i en part⬝ avser företag

som bedrivs av person med hemvist i
en part,

(h) the term �Sinternational traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Party, except when the ship or
aircraft is operated solely between
places in the other Party;

h) ⬝internationell trafik⬝ avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en part
utom då skeppet eller luftfartyget an-
vänds uteslutande mellan platser i
den andra parten,

(i) the term �Sincome derived from

the operation of ships or aircraft in
international traffic⬝ means reve-
nues, gross receipts and profits deri-
ved from:

i) ⬝inkomst som förvärvas genom

användning av skepp eller luftfartyg
i internationell trafik⬝ avser intäkter,
bruttoinkomster och vinst som för-
värvas genom:

i) such operation of ships or

aircraft for the transport of passeng-
ers or cargo;

1) sådan användning av skepp

eller luftfartyg för transport av pas-
sagerare eller gods,

ii) the rental on a charter basis of

ships or aircraft where the rental is
ancillary to the operation of ships or
aircraft in international traffic;

2) uthyrning på charterbasis av

skepp eller luftfartyg när uthyrningen
är av underordnad betydelse i förhål-
lande till användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik,

iii) the sale of tickets or similar

documents and the provision of ser-
vices connected with such operation,
either for the enterprise itself or for
any other enterprise, where such sale
of tickets or similar documents or
provision of services is directly con-
nected with or ancillary to the opera-
tion of ships or aircraft in internatio-
nal traffic;

3) försäljning av biljetter eller

motsvarande handlingar samt till-
handahållande av tjänster i samband
med sådan användning, antingen för
företaget eller för annat företag, när
sådan försäljning av biljetter eller
motsvarande handlingar eller sådant
tillhandahållande av tjänster har
omedelbart samband med eller är av
underordnad betydelse i förhållande
till användningen av skepp eller luft-
fartyg i internationell trafik,

iv) the use, maintenance or rental

of containers (including trailers and
related equipment for the transport
of containers) used for the transport
of goods or merchandise, where the
use, maintenance or rental is directly
connected with or ancillary to the
operation of ships or aircraft in inter-
national traffic;

4) användning, underhåll eller ut-

hyrning av containrar (däri inbegripet
släpvagn och annan utrustning för
transport av containrar) som används
för transport av gods eller varor, när
användningen, underhållet eller ut-
hyrningen har direkt samband med
eller är av underordnad betydelse i
förhållande till användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell
trafik,

background image

4

SFS 2009:1123

v) interest on funds deposited di-

rectly in connection with the opera-
tion of ships or aircraft in internatio-
nal traffic;

5) ränta på insatta medel som är

direkt hänförliga till användningen
av skepp eller luftfartyg i internatio-
nell trafik,

(j) the term �Scompetent autho-

rity⬝ means:

j) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

i) in the case of Jersey, the Trea-

sury and Resources Minister or his
authorised representative;

1) i Jersey, ⬝the Treasury and Re-

sources Minister⬝ eller dennes be-
fullmäktigade ombud,

ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment.

2) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpning-
en av detta avtal.

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet till-
lämpas och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Article 2

Avoidance of double taxation

1. Income derived from the opera-

tion of ships or aircraft in internatio-
nal traffic by an enterprise of a Party
shall be taxable only in that Party.

Artikel 2

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst som förvärvas genom

användning av skepp eller luftfartyg
i internationell trafik av ett företag i
en part, beskattas endast i denna
part.

2. The provisions of paragraph 1

shall also apply to income derived
by an enterprise of a Party from the
participation in a pool, a joint busi-
ness or an international operating
agency.

2. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas även på inkomst som ett fö-
retag i en part förvärvar genom del-
tagande i en pool, ett gemensamt
företag eller en internationell drifts-
organisation.

background image

5

SFS 2009:1123

Article 3

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that

the actions of one or both of the Par-
ties result or will result for him in
taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of
those Parties, present his case to the
competent authority of the Party of
which he is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agree-
ment.

Artikel 3

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en person anser att en part

eller båda parterna vidtagit åtgärder
som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal,
kan han, utan att detta påverkar hans
rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i dessa parters interna
rättsordning, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den part
där han har hemvist. Saken ska läg-
gas fram inom tre år från den tid-
punkt då personen i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som givit upp-
hov till beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Party, with
a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstand-
ing any time limits in the domestic
law of the Parties.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka avgöra saken genom öm-
sesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra
parten i syfte att undvika beskattning
som strider mot avtalet. �verens-
kommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i parternas
interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the in-
terpretation or application of the
Agreement.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i
fråga om tolkningen eller tillämp-
ningen av avtalet.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

background image

6

SFS 2009:1123

Article 4

Entry into force

1. This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the la-
ter of the dates on which each of the
Parties has notified the other in writ-
ing that the procedures required by
its law have been complied with.
The Agreement shall have effect on
taxes chargeable for any tax year be-
ginning on or after the first day of
January of the year next following
that in which this Agreement enters
into force.

Artikel 4

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser �
som parterna ska lämna när de åtgär-
der vidtagits som krävs enligt res-
pektive parts lagstiftning � har läm-
nats. Avtalet ska tillämpas på skatt
som tas ut för beskattningsår som
börjar den 1 januari det år som följer
närmast efter det år då avtalet träder
i kraft eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement shall only have ef-
fect when the Agreement signed on
28 October 2008 between the King-
dom of Sweden and Jersey for the
exchange of information relating to
tax matters shall have effect.

2. Utan hinder av punkt 1, är detta

avtal endast tillämpligt när avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Jersey om utbyte av upplysningar i
skatteärenden undertecknat den
28 oktober 2008 är tillämpligt.

Article 5

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the Agre-
ement by giving written notice of
termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such event, the Agreement shall
cease to have effect on taxes charge-
able for any tax year beginning on or
after the first day of January of the
year next following the end of the
six months period.

Artikel 5

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en part. Vardera
parten kan skriftligen säga upp avta-
let genom underrättelse härom minst
sex månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla i frå-
ga om skatt som tas ut för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter utgången
av sexmånadersperioden eller se-
nare.

2. Notwithstanding paragraph 1 of

this Article, this Agreement will be
terminated, without giving notice of
termination, on the date of termina-
tion of the Agreement signed on 28
October 2008 between the Kingdom
of Sweden and Jersey for the ex-
change of information relating to tax
matters.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna

artikel, upphör detta avtal att gälla,
utan uppsägning, den dag då avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Jersey om utbyte av upplysningar i
skatteärenden undertecknat den
28 oktober 2008 upphör att gälla.

background image

7

SFS 2009:1123

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Helsinki, this 28

th day of

October 2008, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Helsingfors den

28 oktober 2008 i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Anders Borg

For the Government of Jersey

Frank Walker

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

För Jerseys regering

Frank Walker

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009