SFS 2009:1124 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden

091124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket

Sverige och Guernsey undertecknade den 28 oktober 2008 ska gälla som lag
här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna
lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:209, bet. 2009/10:SkU5, rskr. 2009/10:36.

SFS 2009:1124

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1124

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE STATES OF GUERNSEY
FOR THE EXCHANGE OF IN-
FORMATION RELATING TO
TAX MATTERS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH
GUERNSEY OM UTBYTE AV
UPPLYSNINGAR I SKATTE-
�RENDEN

Whereas the Government of the

Kingdom of Sweden and the States
of Guernsey (�Sthe Parties⬝) recog-
nize that present legislation in
Guernsey already provides for coop-
eration and the exchange of informa-
tion in criminal matters;

Då Konungariket Sveriges reger-

ing och Guernseys regering (�Spar-
terna⬝) konstaterar att den gällande
lagstiftningen i Guernsey redan möj-
liggör samarbete och utbyte av infor-
mation i brottmål,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Now, therefore, the Parties have

agreed to conclude the following
Agreement which contains obliga-
tions on the part of the Parties only:

har parterna kommit överens om

att ingå följande avtal, vilket medför
skyldigheter endast för parterna:

Article 1

Scope of the Agreement

The Parties shall provide assist-

ance through exchange of informa-
tion that is foreseeably relevant to
the administration and enforcement
of the domestic laws of the Parties
concerning taxes covered by this
Agreement, including information
that is foreseeably relevant to the de-
termination, assessment, recovery
and enforcement or collection of tax
with respect to persons subject to
such taxes, or to the investigation of
tax matters or the criminal prosecu-
tion of tax matters in relation to such
persons. A requested Party is not
obliged to provide information
which is neither held by its authori-
ties nor in the possession of nor ob-
tainable by persons who are within
its territorial jurisdiction. The rights
and safeguards secured to persons by
the laws or administrative practice of
the requested Party remain applica-

Artikel 1

Avtalets tillämpningsområde

Parterna ska biträda varandra med

handräckning genom utbyte av upp-
lysningar som kan antas vara rele-
vanta vid tillämpning och verkstäl-
lighet av parternas interna lagstift-
ning rörande skatter som omfattas av
detta avtal, däri inbegripet uppgifter
som kan antas vara relevanta för
fastställande, taxering eller uppbörd
samt för indrivning eller verkställig-
het beträffande skatter i fråga om
personer som är skattskyldiga till så-
dana skatter eller för utredning eller
åtal i skatteärenden i fråga om såda-
na personer. Den anmodade parten är
inte skyldig att lämna upplysningar
som varken innehas av dess myndig-
heter eller innehas av eller är till-
gängliga för personer inom dess ju-
risdiktion. De rättigheter som till-
kommer personer enligt den anmo-
dade partens lagstiftning eller
administrativa praxis förblir tillämp-

background image

3

SFS 2009:1124

ble to the extent that they do not un-
duly prevent or delay effective ex-
change of information.

liga i den utsträckning de inte otill-
börligt hindrar eller fördröjer ett ef-
fektivt utbyte av upplysningar.

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to

the following taxes imposed by the
Parties:

(a) in the case of Guernsey:

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal ska tillämpas på föl-

jande skatter vilka tas ut av parterna:

a) i Guernsey:

(i) income tax; and

1) skatt på inkomst, och

(ii) dwellings profits tax;

2) skatt på vinst vid överlåtelse av

fast egendom,

(b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) the withholding tax on divi-

dends (kupongskatten);

2) kupongskatten,

(iii) the income tax on non-resi-

dents (den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta);

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iv) the income tax on non-resi-

dent artistes and athletes (den sär-
skilda inkomstskatten för utomlands
bosatta artister m.fl.);

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,

(v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

5) den kommunala inkomst-

skatten,

(vi) the yield tax on pensions

funds (avkastningsskatten på
pensionsmedel).

6) avkastningsskatten på pensions-

medel.

2. This Agreement shall apply

also to any identical taxes imposed
after the date of signature of the
Agreement in addition to, or in place
of, the existing taxes. This Agree-
ment shall apply also to any substan-
tially similar taxes imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to, or in place of, the
existing taxes if the Parties so agree.
The competent authority of each
Party shall notify the other of sub-
stantial changes in laws which may
affect the obligations of that Party
pursuant to this Agreement.

2. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma slag som efter un-
dertecknandet av avtalet tas ut vid si-
dan av eller i stället för de för närva-
rande utgående skatterna. Om par-
terna avtalar härom, tillämpas avtalet
även på skatter av i huvudsak likartat
slag som efter undertecknandet av
avtalet tas ut vid sidan av eller i stäl-
let för de för närvarande utgående
skatterna. Den behöriga myndighe-
ten i vardera parten ska meddela den
andra väsentliga ändringar som
gjorts i dess lagstiftning och som kan
påverka denna parts skyldigheter en-
ligt detta avtal.

background image

4

SFS 2009:1124

Article 3

Definitions

1. In this Agreement:
(a) �SGuernsey⬝ means Guernsey,

Alderney and Herm, including the
territorial sea adjacent to those is-
lands, in accordance with internatio-
nal law;

Artikel 3

Definitioner

1. I detta avtal:
a) avser ⬝Guernsey⬝ Guernsey,

Alderney och Herm, innefattande
territorialvattnet i anslutning till
dessa öar i överensstämmelse med
folkrätten,

(b) �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geo-
graphical sense, includes the natio-
nal territory, the territorial sea of
Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) avser ⬝Sverige⬝ Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

(c) �Scompany⬝ means any body

corporate or any entity that is treated
as a body corporate for tax purposes;

c) avser ⬝bolag⬝ juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

(d) �Scompetent authority⬝ means,

in the case of Guernsey, the Admin-
istrator of Income Tax or his dele-
gate, and in the case of Sweden, the
Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent author-
ity for the purposes of this Agree-
ment;

d) avser ⬝behörig myndighet⬝, i

Guernsey, ⬝the Administrator of
Income Tax⬝ eller dennes ombud
och, i Sverige, finansministern, den-
nes ombud eller den myndighet åt
vilken uppdras att vara behörig myn-
dighet vid tillämpningen av detta av-
tal,

(e) �Scriminal laws⬝ means all

criminal laws designated as such un-
der domestic law, irrespective of
whether such are contained in the tax
laws, the criminal code or other
statutes;

e) avser ⬝strafflagstiftning⬝ all

strafflagstiftning som benämns som
sådan i intern lagstiftning, oberoende
av om den innefattas i skattelagstift-
ning, strafflagstiftning eller andra
författningar,

(f) �Scriminal tax matters⬝ means

tax matters involving intentional
conduct whether before or after the
entry into force of this Agreement
which is liable to prosecution under
the criminal laws of the requesting
Party;

f) avser ⬝skattebrottsärenden⬝

skatteärenden som omfattar uppsåt-
ligt handlande som begås före eller
efter detta avtals ikraftträdande,
vilket enligt strafflagstiftningen i den
anmodande parten kan bli föremål
för åtal,

(g) �Sinformation gathering measu-

res⬝ means laws and administrative
or judicial procedures enabling the
requested Party to obtain and pro-
vide the information requested;

g) avser ⬝åtgärder för att inhämta

upplysningar⬝ lagstiftning och admi-
nistrativa åtgärder eller domstolsåt-
gärder vilka möjliggör för den anmo-
dade parten att inhämta och lämna
begärda upplysningar,

background image

5

SFS 2009:1124

(h) �Sinformation⬝ means any fact,

statement, document or record in
whatever form;

h) avser ⬝upplysningar⬝ varje om-

ständighet, meddelande, handling
eller protokoll oavsett form,

(i) �Sperson⬝ means a natural per-

son, a company or any other body or
group of persons;

i) avser ⬝person⬝ fysisk person,

bolag och annan personsammanslut-
ning,

(j) �Spublicly traded company⬝

means any company whose principal
class of shares is listed on a recogni-
sed stock exchange provided its lis-
ted shares can be readily purchased
or sold by the public. Shares can be
purchased or sold �Sby the public⬝ if
the purchase or sale of shares is not
implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;

j) avser ⬝bolag vars aktier är före-

mål för allmän omsättning⬝ ett bolag
vars viktigaste aktieslag är noterat på
en erkänd aktiebörs under förutsätt-
ning att dess noterade aktier fritt kan
köpas eller säljas av allmänheten.
Aktier kan köpas eller säljas ⬝av all-
mänheten⬝ om köp eller försäljning
av aktier inte underförstått eller ut-
tryckligen begränsats till en avgrän-
sad krets av investerare,

(k) �Sprincipal class of shares⬝

means the class or classes of shares
representing a majority of the voting
power and value of the company;

k) avser ⬝viktigaste aktieslag⬝ det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

(l) �Spublic collective investment

scheme⬝ means any scheme or fund,
in which the purchase, sale or
redemption of shares or other inte-
rests is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of inves-
tors;

l) avser ⬝publikt kollektivt inves-

teringssystem⬝ ett system eller en
fond i vilken köp, försäljning eller
inlösen av aktier eller andra rättighe-
ter inte underförstått eller uttryckli-
gen begränsats till en avgränsad krets
av investerare,

(m) �Srecognised stock exchange⬝

means any stock exchange agreed
upon by the competent authorities of
the Parties;

m) avser ⬝erkänd aktiebörs⬝ så-

dan börs som parternas behöriga
myndigheter kommit överens om,

(n) �Srequested Party⬝ means the

Party to this Agreement which is re-
quested to provide or has provided
information in response to a request;

n) avser ⬝anmodad part⬝ den

avtalsslutande part som har anmo-
dats att lämna eller har lämnat upp-
lysningar på begäran,

(o) �Srequesting Party⬝ means the

Party to this Agreement submitting a
request for or having received infor-
mation from the requested Party;

o) avser ⬝anmodande part⬝ den

avtalsslutande part som begär eller
har tagit emot upplysningar från den
anmodade parten,

(p) �Stax⬝ means any tax covered

by this Agreement.

p) avser ⬝skatt⬝ varje skatt som

omfattas av detta avtal.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it
has at that time under the law of that
Party, any meaning under the appli-
cable tax laws of that Party prevai-

2. Då en part tillämpar avtalet vid

en viss tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning och den be-
tydelse som uttrycket har enligt till-

background image

6

SFS 2009:1124

ling over a meaning given to the
term under other laws of that Party.

lämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den bety-
delse som uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

Article 4

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request by the requesting Party in-
formation for the purposes referred
to in Article 1. Such information
shall be exchanged without regard to
whether the requested Party needs
such information for its own tax pur-
poses or the conduct being investi-
gated would constitute a crime under
the laws of the requested Party if it
had occurred in the territory of the
requested Party. The competent aut-
hority of the requesting Party shall
only make a request for information
pursuant to this Article when it is
unable to obtain the requested infor-
mation by other means, except
where recourse to such means would
give rise to disproportionate diffi-
culty.

Artikel 4

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
av den anmodande parten lämna upp-
lysningar för de ändamål som anges i
artikel 1. Sådana upplysningar ska
utbytas utan avseende på om den an-
modade parten har behov av upplys-
ningarna för sina egna beskattnings-
ändamål eller på om det handlande
som är föremål för utredning skulle
ha utgjort ett brott enligt den anmo-
dade partens lagstiftning om det ägt
rum inom den anmodade partens
territorium. Den behöriga myndighe-
ten i den anmodande parten ska en-
dast begära upplysningar enligt
denna artikel när den inte kan inhäm-
ta upplysningarna genom andra åt-
gärder, utom i de fall då vidtagandet
av sådana åtgärder skulle medföra
oproportionerligt stora svårigheter.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the re-
quest for information, the requested
Party shall use at its own discretion
all relevant information gathering
measures necessary to provide the
requesting Party with the informa-
tion requested, notwithstanding that
the requested Party may not need
such information for its own tax pur-
poses.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten inte räcker
till för att tillmötesgå en begäran om
upplysningar, ska den anmodade par-
ten � utan hinder av att den anmo-
dade parten kanske inte har behov av
upplysningarna för sina egna beskatt-
ningsändamål � efter eget gott-
finnande vidta alla relevanta åtgärder
för att inhämta och lämna de begärda
upplysningarna till den anmodande
parten.

3. If specifically requested by the

competent authority of the reques-
ting Party, the competent authority
of the requested Party shall provide
information under this Article, to the
extent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of

3. Om den behöriga myndigheten i

den anmodande parten särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten � i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning � lämna
upplysningar enligt denna artikel i

background image

7

SFS 2009:1124

witnesses and authenticated copies
of original records.

form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av hand-
lingar.

4. Each Party shall ensure that it

has the authority, subject to the
terms of Article 1, to obtain and pro-
vide, through its competent authority
and upon request:

4. Vardera parten ska säkerställa

att den har befogenhet att genom sin
behöriga myndighet på begäran, med
beaktande av de villkor som anges i
artikel 1, inhämta och lämna:

(a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person, including nominees and
trustees, acting in an agency or fidu-
ciary capacity;

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutioner
och annan person, däri inbegripet
ombud och trustförvaltare som age-
rar i egenskap av representant eller
förvaltare,

(b) (i) information regarding the

legal and beneficial ownership of
companies, partnerships, founda-
tions and other persons, including in
the case of collective investment
schemes, information on shares,
units and other interests;

b) 1) upplysningar om de legala

och verkliga ägarförhållandena i
bolag, handelsbolag, stiftelser och
andra personer, däri inbegripet i frå-
ga om kollektiva investeringssystem,
upplysningar om aktier, andelar och
andra rättigheter,

(ii) in the case of trusts, informa-

tion on settlors, trustees, protectors
and beneficiaries; and in the case of
foundations, information on foun-
ders, members of the foundation
council and beneficiaries.

2) i fråga om truster, upplysningar

om stiftare, förvaltare, ⬝protectors⬝
och förmånstagare, och i fråga om
stiftelser, upplysningar om stiftare,
medlemmar av styrelsen och för-
månstagare.

Further, this Agreement does not

create an obligation for a Party to
obtain or provide ownership infor-
mation with respect to publicly tra-
ded companies or public collective
investment schemes, unless such in-
formation can be obtained without
giving rise to disproportionate diffi-
culties.

Detta avtal medför inte skyldighet

för en part att inhämta eller lämna
upplysningar om ägarförhållanden i
bolag vars aktier är föremål för all-
män omsättning eller publika kollek-
tiva investeringssystem, såvida inte
sådana upplysningar kan inhämtas
utan att det medför oproportionerligt
stora svårigheter.

5. Any request for information

shall be formulated with the greatest
detail possible and shall specify in
writing:

5. Varje begäran om upplysningar

ska vara skriftlig och utformad så ut-
förligt som möjligt med uppgift om:

(a) the identity of the person un-

der examination or investigation;

a) identiteten på den person som är

föremål för utredning eller under-
sökning,

(b) the period for which the infor-

mation is requested;

b) för vilken tidsperiod upp-

lysningar begärs,

(c) the nature of the information

requested and the form in which the
requesting Party would prefer to re-
ceive it;

c) de begärda upplysningarnas be-

skaffenhet och den form i vilken den
anmodande parten önskar att upp-
lysningarna ska lämnas,

background image

8

SFS 2009:1124

(d) the tax purpose for which the

information is sought;

d) det beskattningsändamål för vil-

ket upplysningarna efterfrågas,

(e) the reasons for believing that

the information requested is fore-
seeably relevant to tax administra-
tion and enforcement of the reques-
ting Party, with respect to the person
identified in subparagraph (a) of this
paragraph;

e) skälen för att anta att de begärda

upplysningarna kan antas vara rele-
vanta i den anmodande parten vid
tillämpning eller verkställighet av
skattelagstiftningen i fråga om den
person som anges i a) i denna punkt,

(f) grounds for believing that the

information requested is held in the
requested Party or is in the posses-
sion of or obtainable by a person
within the jurisdiction of the re-
quested Party;

f) skälen för att anta att de begärda

upplysningarna finns i den anmodade
parten eller innehas av eller är till-
gängliga för en person inom den an-
modade partens territorium,

(g) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession or control of the
information requested;

g) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha eller kontrollera de begärda
upplysningarna,

(h) a statement that the request is

in conformity with the laws and ad-
ministrative practices of the reques-
ting Party, that if the requested infor-
mation was within the jurisdiction of
the requesting Party then the compe-
tent authority of the requesting Party
would be able to obtain the informa-
tion under the laws of the requesting
Party or in the normal course of ad-
ministrative practice and that it is in
conformity with this Agreement;

h) uppgift om att begäran är i över-

ensstämmelse med lagstiftning och
administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten � om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion �
skulle kunna inhämta upplysningarna
enligt lagstiftning eller sedvanliga
administrativa praxis i den anmo-
dande parten samt att begäran är i
överensstämmelse med detta avtal,

(i) a statement that the requesting

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate diffi-
culty.

i) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportionerligt
stora svårigheter.

6. The competent authority of the

requested Party shall acknowledge
receipt of the request to the compe-
tent authority of the requesting Party
and shall use its best endeavours to
forward the requested information to
the requesting Party as soon as pos-
sible.

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska till den be-
höriga myndigheten i den anmo-
dande parten bekräfta mottagandet
av begäran och ska bemöda sig om
att snarast möjligt lämna de begärda
upplysningarna till den anmodande
parten.

background image

9

SFS 2009:1124

Article 5

Tax examinations abroad

1. With reasonable notice, the

requesting Party may request that the
requested Party allow representati-
ves of the competent authority of the
requesting Party to enter the territory
of the requested Party, to the extent
permitted under its domestic laws, to
interview individuals and examine
records with the written consent of
the individuals or other persons con-
cerned. The competent authority of
the requesting Party shall notify the
competent authority of the requested
Party of the time and place of the in-
tended meeting with the individuals
concerned.

2. At the request of the competent

authority of the requesting Party, the
competent authority of the requested
Party may permit representatives of
the competent authority of the re-
questing Party to attend a tax exami-
nation in the territory of the re-
quested Party.

Artikel 5

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. Den anmodande parten får med

skäligt varsel begära att den anmo-
dade parten tillåter att företrädare för
den behöriga myndigheten i den an-
modande parten närvarar i den an-
modade parten � i den utsträckning
som detta är tillåtet enligt dess
interna lagstiftning � för att höra
fysiska personer och granska hand-
lingar efter skriftligt medgivande av
de personer som berörs. Den behöri-
ga myndigheten i den anmodande
parten ska meddela den behöriga
myndigheten i den anmodade parten
om tid och plats för det planerade
mötet med personerna i fråga.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i den anmodande par-
ten kan den behöriga myndigheten i
den anmodade parten tillåta att före-
trädare för den behöriga myndighe-
ten i den anmodande parten är närva-
rande vid skatteutredning på den an-
modade partens territorium.

3. If the request referred to in

paragraph 2 is granted, the compe-
tent authority of the requested Party
conducting the examination shall, as
soon as possible, notify the compe-
tent authority of the requesting Party
of the time and place of the examina-
tion, the authority or person authori-
sed to carry out the examination and
the procedures and conditions requi-
red by the requested Party for the
conduct of the examination. All de-
cisions regarding the conduct of the
examination shall be made by the re-
quested Party conducting the exami-
nation.

3. Bifalls en begäran enligt

punkt 2 ska den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten som utför
utredningen snarast möjligt meddela
den behöriga myndigheten i den
anmodande parten om tid och plats
för utredningen, den myndighet el-
ler person som bemyndigats att utfö-
ra utredningen samt de förfaranden
och villkor som den anmodade par-
ten fastställt för utförandet av utred-
ningen. Alla beslut beträffande ut-
förandet av utredningen ska fattas av
den anmodade parten som utför ut-
redningen.

Article 6

Possibility of declining a request

1. The competent authority of the

requested Party may decline to as-
sist:

Artikel 6

Möjlighet att avslå begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten får avslå en be-
gäran

background image

10

SFS 2009:1124

(a) where the request is not made

in conformity with this Agreement;

a) när begäran inte gjorts i över-

ensstämmelse med detta avtal,

(b) where the requesting Party has

not pursued all means available in its
own territory to obtain the informa-
tion, except where recourse to such
means would give rise to dispropor-
tionate difficulty; or

b) när den anmodande parten inte

har vidtagit alla de åtgärder för att
inhämta upplysningarna som står till
dess förfogande inom dess eget terri-
torium, utom i de fall då vidtagandet
av sådana åtgärder skulle medföra
oproportionerligt stora svårigheter,
eller

(c) where the disclosure of the in-

formation requested would be cont-
rary to public policy (ordre public).

c) när lämnandet av de begärda

upplysningarna skulle strida mot all-
männa hänsyn (ordre public).

2. This Agreement shall not im-

pose upon a requested Party any
obligation to provide items subject to
legal privilege, or any trade, busi-
ness, industrial, commercial or pro-
fessional secret or trade process, pro-
vided that information described in
paragraph 4 of Article 4 shall not by
reason of that fact alone be treated as
such a secret or trade process.

2. Detta avtal ska inte medföra

skyldighet för den anmodade parten
att lämna upplysningar som omfattas
av tystnadsplikt i samband med juri-
disk rådgivning eller handels-,
affärs-, industri- eller yrkeshemlig-
het eller kommersiell hemlighet eller
i näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt, med förbehåll för att upp-
lysningar inte ska anses utgöra sådan
hemlighet eller sådant förfaringssätt
endast på grund av att de är sådana
som anges i artikel 4 punkt 4.

3. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

3. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran bestridits.

4. The requested Party shall not be

required to obtain and provide infor-
mation which if the requested infor-
mation was within the jurisdiction of
the requesting Party the competent
authority of the requesting Party
would not be able to obtain under its
laws or in the normal course of ad-
ministrative practice.

4. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta och lämna
upplysningar som den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten � om de begärda upplysningarna
fanns inom denna parts jurisdiktion �
inte kan inhämta enligt dess lagstift-
ning eller sedvanliga administrativa
praxis.

5. The requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the re-
questing Party to administer or en-
force a provision of the tax law of
the requesting Party, or any require-
ment connected therewith, which di-
scriminates against a national or citi-
zen of the requested Party as compa-
red with a national or citizen of the
requesting Party in the same circum-
stances.

5. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar, om
upplysningarna begärs av den anmo-
dande parten för att tillämpa eller
verkställa en bestämmelse i den an-
modande partens skattelagstiftning
eller därmed sammanhängande krav
som under samma förhållanden dis-
kriminerar en medborgare i den an-
modade parten i förhållande till en
medborgare i den anmodande parten.

background image

11

SFS 2009:1124

Article 7

Confidentiality

1. All information provided and

received by the competent authori-
ties of the Parties shall be kept confi-
dential.

Artikel 7

Sekretess

1. Alla upplysningar som lämnas

och tas emot av parternas behöriga
myndigheter ska hållas hemliga.

2. Such information shall be dis-

closed only to persons or authorities
(including courts and administrative
bodies) concerned with the purposes
specified in Article 1, and used by
such persons or authorities only for
such purposes, including the deter-
mination of any appeal. For these
purposes, information may be dis-
closed in public court proceedings or
in judicial decisions.

2. Sådana upplysningar får yppas

endast för personer eller myndighe-
ter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som har befatt-
ning med de ändamål som anges i
artikel 1 och får användas av dessa
personer eller myndigheter endast
för sådana ändamål, däri inbegripet
handläggning av överklagande. För
dessa ändamål får upplysningarna
yppas vid offentlig domstolsförhand-
ling eller i domstolsavgöranden.

3. Such information may not be

used for any purpose other than for
the purposes stated in Article 1 with-
out the express written consent of
the competent authority of the re-
quested Party.

3. Sådana upplysningar får inte

utan uttryckligt skriftligt med-
givande av den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten användas
för andra ändamål än de som anges i
artikel 1.

4. Information provided to a re-

questing Party under this Agree-
ment may not be disclosed to any
other jurisdiction.

4. Upplysningar som lämnats till

en anmodande part enligt detta avtal
får inte yppas för annan jurisdiktion.

Article 8

Costs

Unless the competent authorities

of the Parties otherwise agree, ordi-
nary costs incurred in providing as-
sistance shall be borne by the re-
quested Party, and extraordinary
costs in providing assistance (inclu-
ding costs of engaging external advi-
sors in connection with litigation or
otherwise) shall be borne by the re-
questing Party. The respective com-
petent authorities shall consult from
time to time with regard to this
Article, and in particular the compe-
tent authority of the requested Party
shall consult with the competent aut-
hority of the requesting Party in ad-
vance if the costs of providing infor-

Artikel 8

Kostnader

Såvida inte parternas behöriga

myndigheter har kommit överens om
något annat ska den anmodade par-
ten svara för sedvanliga kostnader
för handräckning och den anmo-
dande parten för kostnader för hand-
räckning som inte kan anses sedvan-
liga (däri inbegripet kostnader för att
anlita utomstående rådgivare i sam-
band med process eller för annat än-
damål). De behöriga myndigheterna
ska från tid till annan överlägga i
fråga om denna artikel och särskilt
den behöriga myndigheten i den an-
modade parten ska i förväg överläg-
ga med den behöriga myndigheten i
den anmodande parten om kostna-

background image

12

SFS 2009:1124

mation with respect to a specific re-
quest are expected to be significant.

derna för att lämna upplysningar
med anledning av en viss begäran
förväntas bli höga.

Article 9

Language

Requests for assistance and re-

sponses thereto shall be drawn up in
English.

Artikel 9

Språk

Begäran om handräckning och

svar på sådan begäran ska upprättas
på engelska.

Article 10

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Parties regarding
the implementation or interpretation
of this Agreement, the respective
competent authorities shall use their
best efforts to resolve the matter by
mutual agreement.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Parties may
mutually agree on the procedures to
be used under Articles 4, 5 and 8.

3. Formal communications, inclu-

ding requests for information, made
in connection with or pursuant to the
provisions of the Agreement entered
into will be in writing directly to the
competent authority of the other
Party at such address as may be noti-
fied by one Party to the other from
time to time. Any subsequent com-
munications regarding requests for
information will be either in writing
or verbally, whichever is most prac-
tical, between the earlier mentioned
competent authorities or their autho-
rised representatives.

Artikel 10

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivels-

mål uppkommer mellan parterna i
fråga om tillämpning eller tolkning
av detta avtal ska de behöriga myn-
digheterna anstränga sig för att av-
göra saken genom ömsesidig över-
enskommelse.

2. Utöver vad som följer av

punkt 1, får parternas behöriga myn-
digheter ömsesidigt komma överens
om förfaranden för tillämpning av
artiklarna 4, 5 och 8.

3. Formella kontakter, däri inbe-

gripet begäran om upplysningar,
som tas med anledning av bestäm-
melserna i avtalet ska ske skriftligen
direkt till den behöriga myndigheten
i den andra parten på adress, som
denna andra part meddelar. All där-
på följande kontakt avseende begä-
ran om upplysningar kan ske
antingen skriftligen eller muntligen,
beroende av vad som är lämpligt,
mellan de behöriga myndigheterna
eller deras befullmäktigade ombud.

background image

13

SFS 2009:1124

Article 11

Entry into force

This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
later of the dates on which each of
the Parties has notified the other in
writing that the procedures required
by its law have been complied with.
The Agreement shall have effect:

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den tretti-

onde dagen efter det datum då den
sista av de skriftliga underrättelser �
som parterna ska lämna när de åtgär-
der vidtagits som krävs enligt res-
pektive parts lagstiftning � har läm-
nats. Avtalet ska tillämpas:

(a) for criminal tax matters on that

date; and

a) i skattebrottsärenden, från och

med nämnda dag, och

(b) for all other matters covered in

Article 1 on that date, but only in re-
spect of any tax year beginning on or
after the first day of January of the
calendar year next following that in
which this Agreement enters into
force or, where there is no tax year,
all charges to tax arising on or after
that date.

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, från och med
nämnda dag, dock endast för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter det
kalenderår då avtalet träder i kraft el-
ler senare, eller om beskattningsår
saknas, på skatt som tas ut nämnda
dag eller senare.

Article 12

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by either
Party.

2. Either Party may terminate the

Agreement by giving written notice
of termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such event, the Agreement shall
cease to have effect on taxes charge-
able for any tax year beginning on or
after the first day of January of the
calendar year next following the end
of the six month period. All requests
received up to the effective date of
termination will be dealt with in ac-
cordance with the terms of this
Agreement.

3. If the Agreement is terminated

the Parties shall remain bound by the
provisions of Article 7 with respect
to any information obtained under
this Agreement.

Artikel 12

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en part.

2. Vardera parten kan skriftligen

säga upp avtalet genom en under-
rättelse härom minst sex månader
före utgången av något kalenderår. I
händelse av sådan uppsägning upp-
hör avtalet att gälla i fråga om skat-
ter som tas ut för beskattningsår som
börjar den 1 januari det kalenderår
som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.
Begäran som tagits emot före den
dag då avtalet upphör att gälla ska
behandlas enligt villkoren i detta av-
tal.

3. Om avtalet sägs upp ska par-

terna vara fortsatt bundna av be-
stämmelserna i artikel 7 i fråga om
upplysningar som tagits emot enligt
detta avtal.

background image

14

SFS 2009:1124

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Helsinki, this 28

th day of

October 2008, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Helsingfors den

28 oktober 2008 i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Anders Borg

For the States of Guernsey

Lyndon Trott

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

För Guernseys regering

Lyndon Trott