SFS 2009:1125 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

091125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Guernsey om
förfarande för ömsesidig överenskommelse vid
justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Guernsey om förfarande

för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i in-
tressegemenskap som undertecknades den 28 oktober 2008 ska gälla som lag
här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna
lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle förelig-
ga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:209, bet. 2009/10:SkU5, rskr. 2009/10:36.

SFS 2009:1125

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1125

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE STATES OF GUERNSEY ON
THE ACCESS TO MUTUAL
AGREEMENT PROCEDURES IN
CONNECTION WITH THE AD-
JUSTMENT OF PROFITS OF AS-
SOCIATED ENTERPRISES

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH
GUERNSEY OM F�RFARANDE
F�R �MSESIDIG �VERENS-
KOMMELSE VID JUSTERING
AV INKOMST MELLAN F�RE-
TAG I INTRESSEGEMENSKAP

The Government of the Kingdom

of Sweden and the States of
Guernsey (�Sthe Parties⬝), desiring to
conclude an Agreement on the ac-
cess to mutual agreement procedures
in connection with the adjustment of
profits of associated enterprises,
have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Guernseys regering (⬝parterna⬝),
som önskar ingå ett avtal om förfa-
rande för ömsesidig överenskom-
melse vid justering av inkomst mel-
lan företag i intressegemenskap, har
kommit överens om följande:

Article 1

Taxes covered

This Agreement shall apply to

taxes on income and profits.

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på skatter på

inkomst.

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

(a) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

a) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

(b) the term �SGuernsey⬝ means

Guernsey, Alderney and Herm, in-
cluding the territorial sea adjacent to
those islands, in accordance with in-
ternational law;

b) ⬝Guernsey⬝ avser Guernsey,

Alderney och Herm, innefattande
territorialvattnet i anslutning till
dessa öar i överensstämmelse med
folkrätten,

(c) the term �Scompetent authority⬝

means

c) ⬝behörig myndighet⬝ avser

background image

3

SFS 2009:1125

(i) in the case of Guernsey, the

Administrator of Income Tax or his
delegate;

1) i Guernsey, ⬝the Administrator

of Income Tax⬝ eller dennes ombud,

(ii) in the case of Sweden, the Mi-

nister of Finance, his authorised re-
presentative or the authority which is
designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement.

2) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpning-
en av detta avtal.

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om så-
dana skatter på vilka avtalet tilläm-
pas och den betydelse som uttrycket
har enligt tillämplig skattelagstift-
ning i denna part äger företräde fram-
för den betydelse som uttrycket har
enligt annan lagstiftning i denna part.

Article 3

Principles applying to the adjust-
ment of profits of associated enter-
prises

1. Where:
(a) an enterprise of a Party partici-

pates directly or indirectly in the ma-
nagement, control or capital of an
enterprise of the other Party, or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of a Party and an enterprise of
the other Party,

and in either case conditions are

made or imposed between the two en-
terprises in their commercial or fi-
nancial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the
enterprises, but, by reason of those
conditions, have not so accrued, may
be included in the profits of that en-
terprise and taxed accordingly.

Artikel 3

Principer för justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en part direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller kon-
trollen av ett företag i den andra par-
ten eller äger del i detta företags ka-
pital, eller

b) samma personer direkt eller in-

direkt deltar i ledningen eller kon-
trollen av såväl ett företag i en part
som ett företag i den andra parten el-
ler äger del i båda dessa företags ka-
pital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

background image

4

SFS 2009:1125

2. Where a Party includes in the

profits of an enterprise of that Party
� and taxes accordingly � profits on
which an enterprise of the other
Party has been charged to tax in that
other Party and the profits so inclu-
ded are profits which would have ac-
crued to the enterprise of the first-
mentioned Party if the conditions
made between the two enterprises
had been those which would have
been made between independent en-
terprises, then that other Party shall
make an appropriate adjustment to
the amount of the tax charged
therein on those profits. In determi-
ning such adjustment, due regard
shall be had to the other provisions
of this Agreement.

2. I fall då en part i inkomsten för

ett företag i denna part inräknar �
och i överensstämmelse därmed be-
skattar � inkomst, för vilken ett före-
tag i den andra parten beskattats i
denna andra part, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda parten om de villkor
som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende före-
tag, ska denna andra part genomföra
vederbörlig justering av det skatte-
belopp som tagits ut för inkomsten
där. Vid sådan justering iakttas övri-
ga bestämmelser i detta avtal.

Article 4

General provision

Where a Party intends to adjust

the profits of an enterprise in accor-
dance with the principles set out in
Article 3, it shall in accordance with
its laws inform the enterprise of the
intended action in due time and give
it the opportunity to inform the other
enterprise so as to give that other en-
terprise the opportunity to inform in
turn the other Party. However, the
Party providing such information
shall not be prevented from making
the proposed adjustment.

Artikel 4

Allmän bestämmelse

Om en part avser att justera ett fö-

retags inkomst i enlighet med de
principer som anges i artikel 3, ska
den i överensstämmelse med sin lag-
stiftning i god tid meddela företaget
detta och ge företaget tillfälle att un-
derrätta det andra företaget så att det
i sin tur kan underrätta den andra
parten. Den part som lämnar ett så-
dant meddelande är emellertid inte
förhindrad att genomföra den före-
slagna justeringen.

Article 5

Mutual agreement procedures

1. Where an enterprise considers

that, in any case to which this Agree-
ment applies, the actions of one or
both of the Parties result or will re-
sult for it in double taxation, it may,
irrespective of the remedies provi-
ded by the domestic law of the Party
concerned, present its case to the

Artikel 5

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om ett företag anser att en part

eller båda parterna, i ett fall som om-
fattas av detta avtal, vidtagit åtgärder
som för företaget medför eller kom-
mer att medföra dubbelbeskattning,
kan det, utan att detta påverkar dess
rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i denna parts interna rätts-

background image

5

SFS 2009:1125

competent authority of the Party of
which it is a resident. The case must
be presented within three years of
the first notification of the action
which is contrary or is likely to be
contrary to the principles set out in
Article 3. The competent authority
shall then without delay notify the
competent authority of the other
Party.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Party, with a
view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the in-
terpretation or application of the
Agreement.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

ordning, lägga fram saken för den
behöriga myndigheten i den part där
det har hemvist. Saken ska läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då
företaget i fråga fick vetskap om den
åtgärd som strider mot eller sanno-
likt kan antas strida mot de principer
som anges i artikel 3. Den behöriga
myndigheten ska därefter utan dröjs-
mål underrätta den behöriga myn-
digheten i den andra parten.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka avgöra saken genom öm-
sesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra
parten i syfte att undvika beskattning
som strider mot avtalet. �verens-
kommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i parternas
interna lagstiftning.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

Article 6

Entry into force

1. This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the la-
ter of the dates on which each of the
Parties has notified the other in writ-
ing that the procedures required by
its law have been complied with.
The Agreement shall have effect on
taxes chargeable for any tax year be-
ginning on or after the first day of
January of the calendar year next
following that in which this Agree-
ment enters into force.

Artikel 6

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser �
som parterna ska lämna när de åtgär-
der vidtagits som krävs enligt re-
spektive parts lagstiftning � har läm-
nats. Avtalet ska tillämpas på skatt
som tas ut för beskattningsår som
börjar den 1 januari det kalenderår
som följer närmast efter det kalen-
derår då avtalet träder i kraft eller se-
nare.

background image

6

SFS 2009:1125

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement shall only have ef-
fect when the Agreement signed on
28 October 2008 between the King-
dom of Sweden and the States of
Guernsey for the exchange of infor-
mation relating to tax matters shall
have effect.

2. Utan hinder av punkt 1, är detta

avtal endast tillämpligt när avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Guernsey om utbyte av upplysningar
i skatteärenden undertecknat den
28 oktober 2008 är tillämpligt.

Article 7

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by either
Party. Either Party may terminate the
Agreement by giving written notice
of termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such event, the Agreement shall
cease to have effect on taxes charge-
able for any tax year beginning on or
after the first day of January of the
calendar year next following the end
of the six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 28 October
2008 between the Kingdom of Swe-
den and the States of Guernsey for
the exchange of information relating
to tax matters.

Artikel 7

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av någon part. Var-
dera parten kan skriftligen säga upp
avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av
något kalenderår. I händelse av
sådan uppsägning upphör avtalet att
gälla i fråga om skatt som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1
januari det kalenderår som följer
närmast efter utgången av sexmåna-
dersperioden eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

detta avtal att gälla, utan uppsäg-
ning, den dag då avtalet mellan
Konungariket Sverige och Guernsey
om utbyte av upplysningar i skatte-
ärenden undertecknat den 28 oktober
2008 upphör att gälla.

In witness whereof the undersig-

ned being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Done at Helsinki, this 28

th day of

October 2008, in duplicate in the
English language.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Anders Borg

For the States of Guernsey

Lyndon Trott

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den

28 oktober 2008 i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

För Guernseys regering

Lyndon Trott