SFS 2009:1126 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

091126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Guernsey för
undvikande av dubbelbeskattning av fysiska
personer;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Guernsey för undvikande

av dubbelbeskattning av fysiska personer som undertecknades den 28 okto-
ber 2008 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och
framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

3 §

Om en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige förvärvar in-

komst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Guernsey, ska
sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som

börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i
kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:209, bet. 2009/10:SkU5, rskr. 2009/10:36.

SFS 2009:1126

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1126

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE STATES OF GUERNSEY
FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION ON INDI-
VIDUALS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH GUERN-
SEY F�R UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING AV FY-
SISKA PERSONER

The Government of the Kingdom

of Sweden and the States of
Guernsey (�Sthe Parties⬝), desiring to
conclude an Agreement for the avoi-
dance of double taxation on indivi-
duals with respect to taxes on in-
come, have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Guernseys regering (⬝parterna⬝),
som önskar ingå ett avtal för undvi-
kande av dubbelbeskattning av
fysiska personer beträffande skatter
på inkomst, har kommit överens om
följande:

Article 1

Individuals covered

This Agreement shall apply to in-

dividuals who are residents in one or
both of the Parties.

Artikel 1

Fysiska personer på vilka avtalet
tillämpas

Detta avtal tillämpas på fysiska

personer som har hemvist i en part
eller i båda parterna.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the

Agreement shall apply are:

(a) in the case of Guernsey: in-

come tax

(hereinafter referred to as

�SGuernsey tax⬝);

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående

skatter på vilka detta avtal tillämpas
är:

a) i Guernsey: inkomstskatt,

(i det följande benämnd ⬝skatt i

Guernsey⬝),

(b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1. den statliga inkomstskatten,

(ii) the income tax on non-

residents (den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta);

2. den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iii) the income tax on non-

resident artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta artister m.fl.); and

3. den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,
och

(iv) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten)

(hereinafter referred to as �SSwe-

dish tax⬝).

4. den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝).

background image

3

SFS 2009:1126

2. The Agreement shall apply also

to any identical or substantially simi-
lar taxes that are imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent autho-
rities of the Parties shall notify each
other of any significant changes that
have been made in their taxation
laws concerning individuals and
which may affect matters covered by
the Agreement.

2. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter underteck-
nandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. Parternas behöri-
ga myndigheter ska meddela varan-
dra de väsentliga ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning
beträffande fysiska personer och
som kan påverka tillämpningen av
detta avtal.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

(a) the term �SGuernsey⬝ means

Guernsey, Alderney and Herm,
including the territorial sea adjacent
to those islands, in accordance with
international law;

(b) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

(c) the term �Scompetent authority⬝

means:

(i) in the case of Guernsey, the

Administrator of Income Tax or his
delegate;

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment;

(d) the term �Senterprise⬝ applies

to the carrying on of any business;

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

a) ⬝Guernsey⬝ avser Guernsey,

Alderney och Herm, innefattande
territorialvattnet i anslutning till
dessa öar i överensstämmelse med
folkrätten,

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

c) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

1) i Guernsey: ⬝the Administrator

of Income Tax⬝ eller dennes ombud,

2) i Sverige: finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpning-
en av detta avtal,

d) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

background image

4

SFS 2009:1126

(e) the term �Sinternational traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Party, except when the ship or
aircraft is operated solely between
places in the other Party.

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

e) ⬝internationell trafik⬝ avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en part
utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser i
den andra parten.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som
uttrycket har vid denna tidpunkt en-
ligt den partens lagstiftning i fråga
om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som
uttrycket har enligt annan lagstift-
ning i denna part.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agree-

ment, the term �Sresident of a Party⬝
means in respect of an individual
any individual who, under the laws
of that Party, is liable to tax therein
by reason of his domicile, residence
or any other criterion of a similar
nature. This term, however, does not
include an individual who is liable to
tax in that Party in respect only of
income from sources in that Party.

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 an individual is
a resident in both Parties, then his
status shall be determined as fol-
lows:

(a) he shall be deemed to be a resi-

dent only of the Party in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both Parties, he
shall be deemed to be a resident only
of the Party with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal

avser uttrycket ⬝person med hem-
vist i en part⬝ i fråga om fysisk
person, varje fysisk person som en-
ligt lagstiftningen i denna part är
skattskyldig där på grund av domicil,
bosättning eller annan liknande om-
ständighet. Detta uttryck inbegriper
emellertid inte fysisk person som är
skattskyldig i denna part endast för
inkomst från källa i denna part.

2. Då på grund av bestämmelserna

i punkt 1 fysisk person har hemvist i
båda parterna, bestäms hans hemvist
på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i

den part där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de. Om han har en sådan bostad i
båda parterna, anses han ha hemvist
endast i den part med vilken hans
personliga och ekonomiska för-
bindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena),

background image

5

SFS 2009:1126

(b) if the Party in which he has his

centre of vital interests cannot be
determined, or if he has not a perma-
nent home available to him in either
Party, he shall be deemed to be a
resident only of the Party in which
he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in

both Parties or in neither of them, the
competent authorities of the Parties
shall settle the question by mutual
agreement.

b) om det inte kan avgöras i vilken

part han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i
någondera parten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de, anses han ha hemvist endast i den
part där han stadigvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i

båda parterna eller inte vistas stadig-
varande i någon av dem, ska parter-
nas behöriga myndigheter avgöra
frågan genom ömsesidig överens-
kommelse.

Article 5

Income from employment

1. Subject to the provisions of

Articles 6, 7 and 8, salaries, wages
and other similar remuneration,
other than a pension, derived by a re-
sident of a Party in respect of an em-
ployment shall be taxable only in
that Party unless the employment is
exercised in the other Party. If the
employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom
may be taxed in that other Party.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration deri-
ved by a resident of a Party in re-
spect of an employment exercised in
the other Party shall be taxable only
in the first-mentioned Party if:

(a) the recipient is present in the

other Party for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal
year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other Party; and

(c) the remuneration is not borne

by a fixed place of business through
which the business is wholly or
partly carried on which the employer
has in the other Party.

Artikel 5

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artik-

larna 6, 7 och 8 föranleder annat,
beskattas lön och annan liknande
ersättning (med undantag för pen-
sion) som person med hemvist i en
part uppbär på grund av anställning,
endast i denna part, såvida inte arbe-
tet utförs i den andra parten. Om ar-
betet utförs i denna andra part, får er-
sättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en part uppbär
för arbete som utförs i den andra
parten, endast i den förstnämnda par-
ten om

a) mottagaren vistas i den andra

parten under tidsperiod eller tids-
perioder som sammanlagt inte över-
stiger 183 dagar under en tolv-
månadersperiod som börjar eller slu-
tar under beskattningsåret i fråga,
och

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra parten eller på dennes vägnar,
samt

c) ersättningen inte belastar en

stadigvarande plats för affärsverk-
samhet vilken arbetsgivaren har i
den andra parten och från vilken
verksamheten helt eller delvis be-
drivs.

background image

6

SFS 2009:1126

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remunera-
tion derived in respect of an employ-
ment exercised aboard a ship or
aircraft operated in international traf-
fic by an enterprise of a Party, may
be taxed in that Party. Where a resi-
dent of Sweden derives remunera-
tion in respect of an employment
exercised aboard an aircraft operated
in international traffic by the air
transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS), such remu-
neration shall be taxable only in
Sweden. Where a resident of Gu-
ernsey derives remuneration in re-
spect of an employment exercised
aboard an aircraft operated in inter-
national traffic by Aurigny Air Ser-
vices, such remuneration shall be
taxable only in Guernsey.

3. Utan hinder av föregående be-

stämmelser i denna artikel får ersätt-
ning för arbete, som utförs ombord
på skepp eller luftfartyg och som an-
vänds i internationell trafik av ett fö-
retag i en part, beskattas i denna part.
Om person med hemvist i Sverige
uppbär ersättning för arbete som
utförs ombord på ett luftfartyg som
används i internationell trafik av
luftfartskonsortiet Scandinavian Air-
lines System (SAS), ska sådan er-
sättning beskattas endast i Sverige.
Om person med hemvist i Guernsey
uppbär ersättning för arbete som ut-
förs ombord på ett luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av
Aurigny Air Services, ska sådan er-
sättning beskattas endast i Guernsey.

Article 6

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar

payments derived by a resident of a
Party in his capacity as a member of
the board of directors of a company
which is a resident of the other Party
may be taxed in that other Party.

Artikel 6

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en part uppbär i egenskap
av medlem i styrelse i bolag med
hemvist i den andra parten, får be-
skattas i denna andra part.

Article 7

Artistes and sportsmen

1. Income derived by a resident of

a Party as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or tele-
vision artiste, or a musician, or as a
sportsman, from his personal activi-
ties as such exercised in the other
Party, may be taxed in that other
Party.

2. Where income in respect of per-

sonal activities exercised by an en-
tertainer or a sportsman in his capa-
city as such accrues not to the enter-
tainer or sportsman himself but to
another individual or legal entity,
that income may be taxed in the

Artikel 7

Artister och sportutövare

1. Inkomst, som person med hem-

vist i en part förvärvar genom sin
personliga verksamhet i den andra
parten i egenskap av artist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio-
eller televisionsartist eller musiker,
eller i egenskap av sportutövare, får
beskattas i denna andra part.

2. I fall då inkomst genom person-

lig verksamhet, som artist eller
sportutövare utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan
fysisk eller juridisk person, får denna
inkomst beskattas i den part där

background image

7

SFS 2009:1126

Party in which the activities of the
entertainer or sportsman are exerci-
sed.

artisten eller sportutövaren utövar
verksamheten.

Article 8

Government service

1. (a) Salaries, wages and other si-

milar remuneration, other than a
pension, paid by a Party or a political
subdivision or a statutory body or a
local authority thereof to an indivi-
dual in respect of services rendered
to that Party or subdivision or body
or authority shall be taxable only in
that Party.

(b) However, such salaries, wa-

ges and other similar remuneration
shall be taxable only in the other
Party if the services are rendered in
that Party and the individual is a re-
sident of that Party who did not be-
come a resident of that Party solely
for the purpose of rendering the ser-
vices.

2. The provisions of Articles 5, 6

and 7 shall apply to salaries, wages,
and other similar remuneration in re-
spect of services rendered in connec-
tion with a business carried on by a
Party or a political subdivision or a
statutory body or a local authority
thereof.

Artikel 8

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande

ersättning, med undantag för pen-
sion, som betalas av en part, en av
dess politiska underavdelningar, of-
fentligrättsliga organ eller lokala
myndigheter till fysisk person på
grund av arbete som utförs i denna
parts, underavdelnings, organs eller
myndighets tjänst, beskattas endast i
denna part.

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid
endast i den andra parten om arbetet
utförs i denna part och den fysiska
personen har hemvist i denna part
och inte fick hemvist i denna part
uteslutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 5,

6 och 7 tillämpas på lön och annan
liknande ersättning som betalas på
grund av arbete som utförs i sam-
band med rörelse som bedrivs av en
part, en av dess politiska underavdel-
ningar, offentligrättsliga organ eller
lokala myndigheter.

Article 9

Students

Payments which a student or busi-

ness apprentice who is or was imme-
diately before visiting a Party a resi-
dent of the other Party and who is
present in the first-mentioned Party
solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that
Party, provided that such payments
arise from sources outside that Party.

Artikel 9

Studerande

Studerande eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före
vistelse i en part hade hemvist i den
andra parten och som vistas i den
förstnämnda parten uteslutande för
sin undervisning eller praktik, be-
skattas inte i denna part för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller praktik, under
förutsättning att beloppen härrör från
källa utanför denna part.

background image

8

SFS 2009:1126

Article 10

Elimination of double taxation

1. In Guernsey double taxation

shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of the

laws of Guernsey regarding the allo-
wance as a credit against Guernsey
tax of tax payable in a territory out-
side Guernsey (which shall not
affect the general principle hereof);

(i) subject to the provisions of

sub-paragraph (iii), where a resident
of Guernsey derives income which,
in accordance with the provisions of
this Agreement, may be taxed in
Sweden, Guernsey shall allow as a
deduction from the tax payable in re-
spect of that income, an amount
equal to the income tax paid in Swe-
den;

(ii) such deduction shall not, ho-

wever, exceed that part of the in-
come tax, as computed before the
deduction is given, which is attribu-
table to the income which may be
taxed in Sweden;

(iii) where a resident of Guernsey

derives income which, in accordance
with the provisions of this Agree-
ment shall be taxable only in Swe-
den, Guernsey may include this in-
come in calculating the amount of
tax on the remaining income of such
resident.

2. In Sweden double taxation shall

be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of Guernsey and in accordance with
the provisions of this Agreement
may be taxed in Guernsey, Sweden
shall allow � subject to the provi-
sions of the laws of Sweden concer-
ning credit for foreign tax (as it may
be amended from time to time with-
out changing the general principle
hereof) � as a deduction from the tax
on such income, an amount equal to

Artikel 10

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Guernsey ska dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

Med beaktande av bestämmelser-

na i Guernseys lagstiftning som tillå-
ter att skatt som betalats i ett annat
territorium än Guernsey avräknas
mot skatt i Guernsey (som inte ska
påverka den allmänna princip som
anges här),

1) om person med hemvist i

Guernsey förvärvar inkomst som en-
ligt bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Sverige, ska Guernsey �
med beaktande av bestämmelserna i
3) nedan � från skatten på inkomsten
avräkna ett belopp motsvarande den
inkomstskatt som erlagts i Sverige,

2) avräkningsbeloppet ska emel-

lertid inte överstiga den del av
inkomstskatten, beräknad före av-
räkning, som är hänförlig till sådan
inkomst som får beskattas i Sverige,

3) om person med hemvist i

Guernsey förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal
beskattas endast i Sverige, får Gu-
ernsey beakta denna inkomst vid be-
räkningen av skatten på denna per-
sons övriga inkomster.

2. I Sverige ska dubbelbeskattning

undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sve-

rige förvärvar inkomst som enligt
Guernseys lagstiftning och i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Guernsey, ska Sverige �
med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande av-
räkning av utländsk skatt (såsom de
kan komma att ändras från tid till
annan utan att den allmänna princip
som anges här ändras) � från den
svenska skatten på inkomsten av-

background image

9

SFS 2009:1126

the Guernsey tax paid in respect of
such income.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Agree-
ment, shall be taxable only in
Guernsey, Sweden may, when deter-
mining the graduated rate of Swe-
dish tax, take into account the in-
come which shall be taxable only in
Guernsey.

räkna ett belopp motsvarande den
skatt som erlagts på inkomsten i
Guernsey.

b) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som en-
ligt bestämmelserna i detta avtal be-
skattas endast i Guernsey, får Sve-
rige vid bestämmandet av svensk
progressiv skatt beakta sådan in-
komst som beskattas endast i
Guernsey.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where an individual considers

that the actions of one or both of the
Parties result or will result for him in
taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of
those Parties, present his case to the
competent authority of the Party of
which he is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agree-
ment.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Party, with a
view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en fysisk person anser att

en part eller båda parterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att detta
påverkar hans rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns i dessa
parters interna rättsordning, lägga
fram saken för den behöriga myn-
digheten i den part där han har hem-
vist. Saken ska läggas fram inom tre
år från den tidpunkt då personen i
fråga fick vetskap om den åtgärd
som givit upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i
avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka avgöra saken genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra parten i syfte att undvika be-
skattning som strider mot avtalet.
�verenskommelse som träffats ge-
nomförs utan hinder av tidsgränser i
parternas interna lagstiftning.

background image

10

SFS 2009:1126

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the in-
terpretation or application of the
Agreement.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

Article 12

Entry into force

1. This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
later of the dates on which each of
the Parties has notified the other in
writing that the procedures required
by its law have been complied with.

2. The Agreement shall have

effect:

(a) in Guernsey:
in respect of Guernsey tax, on

taxes chargeable for any tax year
beginning on or after the first day of
January of the calendar year next
following that in which this Agree-
ment enters into force;

(b) in Sweden:
in respect of Swedish tax, on taxes

chargeable for any tax year begin-
ning on or after the first day of Janu-
ary of the calendar year next follo-
wing that in which this Agreement
enters into force.

3. Notwithstanding paragraph 2,

this Agreement shall only have
effect when the Agreement signed
on 28 October 2008 between the
Kingdom of Sweden and the States
of Guernsey for the exchange of in-
formation relating to tax matters
shall have effect.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser �
som parterna ska lämna när de åtgär-
der vidtagits som krävs enligt
respektive parts lagstiftning � har
lämnats.

2. Avtalet ska tillämpas:

a) i Guernsey:
såvitt avser skatt i Guernsey, på

skatt i Guernsey som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1 ja-
nuari det kalenderår som närmast
följer efter det år då avtalet träder i
kraft eller senare,

b) i Sverige:
såvitt avser svensk skatt, på skatt

som tas ut för beskattningsår som
börjar den 1 januari det kalenderår
som närmast följer efter det kalen-
derår då avtalet träder i kraft eller
senare.

3. Utan hinder av punkt 2, är detta

avtal endast tillämpligt när avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Guernsey om utbyte av upplysningar
i skatteärenden undertecknat den
28 oktober 2008 är tillämpligt.

background image

11

SFS 2009:1126

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by either
Party. Either Party may terminate the
Agreement by giving written notice
of termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such event, the Agreement shall
cease to have effect on taxes charge-
able for any tax year beginning on or
after the first day of January of the
calendar year next following the end
of the six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 28 October
2008 between the Kingdom of Swe-
den and the States of Guernsey for
the exchange of information relating
to tax matters.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Done at Helsinki, this 28

th day of

October 2008, in duplicate in the
English language.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Anders Borg

For the States of Guernsey

Lyndon Trott

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av någon part. Var-
dera parten kan skriftligen säga upp
avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av
något kalenderår. I händelse av så-
dan uppsägning upphör avtalet att
gälla i fråga om skatt som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1 ja-
nuari det kalenderår som följer när-
mast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

detta avtal att gälla, utan uppsäg-
ning, den dag då avtalet mellan
Konungariket Sverige och Guernsey
om utbyte av upplysningar i skatte-
ärenden undertecknat den 28 oktober
2008 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den

28 oktober 2008 i två exemplar på
engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

För Guernseys regering

Lyndon Trott

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009