SFS 2009:1127 Lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

091127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Guernsey för
undvikande av dubbelbeskattning av företag som
använder skepp eller luftfartyg i internationell
trafik;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Guernsey för undvikande

av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i inter-
nationell trafik som undertecknades den 28 oktober 2008 ska gälla som lag
här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna
lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som

börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i
kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:209, bet. 2009/10:SkU5, rskr. 2009/10:36.

SFS 2009:1127

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1127

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE STATES OF GUERNSEY
FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION ON EN-
TERPRISES OPERATING SHIPS
OR AIRCRAFT IN INTERNATIO-
NAL TRAFFIC

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH
GUERNSEY F�R UNDVIKANDE
AV DUBBELBESKATTNING AV
F�RETAG SOM ANV�NDER
SKEPP ELLER LUFTFARTYG I
INTERNATIONELL TRAFIK

The Government of the Kingdom

of Sweden and the States of
Guernsey (�Sthe Parties⬝), desiring to
conclude an Agreement for the avoi-
dance of double taxation on enterpri-
ses operating ships or aircraft in in-
ternational traffic, have agreed as
follows:

Sveriges regering och Guernseys

regering (⬝parterna⬝), som önskar
ingå ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning av företag som
använder skepp eller luftfartyg i in-
ternationell trafik, har kommit över-
ens om följande:

Article 1

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 1

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

(a) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

a) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

(b) the term �SGuernsey⬝ means

Guernsey, Alderney and Herm, in-
cluding the territorial sea adjacent to
those islands, in accordance with
international law;

b) ⬝Guernsey⬝ avser Guernsey,

Alderney och Herm, innefattande
territorialvattnet i anslutning till
dessa öar i överensstämmelse med
folkrätten,

(c) the term �Sperson⬝ includes an

individual, a company and any other
body of persons;

c) ⬝person⬝ inbegriper fysisk

person, bolag och annan samman-
slutning,

(d) the term �Scompany⬝ means

any body corporate or any entity that
is treated as a body corporate for tax
purposes;

d) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

background image

3

SFS 2009:1127

(e) the term �Sresident of a Party⬝

means any person, who under the
law of that Party is liable to tax ther-
ein by reason of his domicile, resi-
dence, place of management, place
of incorporation or any other crite-
rion of a similar nature;

e) ⬝person med hemvist i en part⬝

avser person som enligt lagstift-
ningen i denna part är skattskyldig
där på grund av domicil, bosättning,
plats för företagsledning, bolagsbild-
ning eller annan liknande omstän-
dighet,

(f) the term �Senterprise of a Party⬝

means an enterprise carried on by a
resident of a Party;

f) ⬝företag i en part⬝ avser företag

som bedrivs av person med hemvist i
en part,

(g) the term �Sinternational traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Party, except when the ship or
aircraft is operated solely between
places in the other Party;

g) ⬝internationell trafik⬝ avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en part
utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser i
den andra parten,

(h) the term �Sincome derived from

the operation of ships or aircraft in
international traffic⬝ means reve-
nues, gross receipts and profits deri-
ved from:

h) ⬝inkomst som förvärvas ge-

nom användning av skepp eller luft-
fartyg i internationell trafik⬝ avser
intäkter, bruttoinkomster och vinst
som förvärvas genom:

i) such operation of ships or

aircraft for the transport of passeng-
ers or cargo;

1) sådan användning av skepp

eller luftfartyg för transport av pas-
sagerare eller gods,

ii) the rental on a charter basis of

ships or aircraft where the rental is
ancillary to the operation of ships or
aircraft in international traffic;

2) uthyrning på charterbasis av

skepp eller luftfartyg när uthyr-
ningen är av underordnad betydelse i
förhållande till användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell
trafik,

iii) the sale of tickets or similar

documents and the provision of ser-
vices connected with such operation,
either for the enterprise itself or for
any other enterprise, where such sale
of tickets or similar documents or
provision of services is directly con-
nected with or ancillary to the opera-
tion of ships or aircraft in internatio-
nal traffic;

3) försäljning av biljetter eller

motsvarande handlingar samt till-
handahållande av tjänster i samband
med sådan användning, antingen för
företaget eller för annat företag, när
sådan försäljning av biljetter eller
motsvarande handlingar eller sådant
tillhandahållande av tjänster har
omedelbart samband med eller är av
underordnad betydelse i förhållande
till användningen av skepp eller luft-
fartyg i internationell trafik,

iv) the use, maintenance or rental

of containers (including trailers and
related equipment for the transport
of containers) used for the transport
of goods or merchandise, where the
use, maintenance or rental is directly
connected with or ancillary to the
operation of ships or aircraft in inter-
national traffic;

4) användning, underhåll eller

uthyrning av containrar (däri inbe-
gripet släpvagn och annan utrustning
för transport av containrar) som
används för transport av gods eller
varor, när användningen, underhållet
eller uthyrningen har direkt samband
med eller är av underordnad
betydelse i förhållande till använd-

background image

4

SFS 2009:1127

v) interest on funds deposited di-

rectly in connection with the opera-
tion of ships or aircraft in internatio-
nal traffic;

ningen av skepp eller luftfartyg i in-
ternationell trafik,

5) ränta på insatta medel som är

direkt hänförliga till användningen
av skepp eller luftfartyg i internatio-
nell trafik,

(i) the term �Scompetent autho-

rity⬝ means:

i) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

i) in the case of Guernsey, the

Administrator of Income Tax or his
delegate;

1) i Guernsey, �Sthe Administrator

of Income Tax⬝ eller dennes ombud,

ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment.

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal.

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet till-
lämpas och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Article 2

Avoidance of double taxation

1. Income derived from the opera-

tion of ships or aircraft in internatio-
nal traffic by an enterprise of a Party
shall be taxable only in that Party.

Artikel 2

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst som förvärvas genom

användning av skepp eller luftfartyg
i internationell trafik av ett företag i
en part, beskattas endast i denna
part.

2. The provisions of paragraph 1

shall also apply to income derived
by an enterprise of a Party from the
participation in a pool, a joint busi-
ness or an international operating
agency.

2. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas även på inkomst som ett
företag i en part förvärvar genom
deltagande i en pool, ett gemensamt
företag eller en internationell drifts-
organisation.

background image

5

SFS 2009:1127

Article 3

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that

the actions of one or both of the Par-
ties result or will result for him in
taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of
those Parties, present his case to the
competent authority of the Party of
which he is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agree-
ment.

Artikel 3

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en person anser att en part

eller båda parterna vidtagit åtgärder
som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal,
kan han, utan att detta påverkar hans
rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i dessa parters interna
rättsordning, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den part
där han har hemvist. Saken ska
läggas fram inom tre år från den tid-
punkt då personen i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som givit upp-
hov till beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Party, with a
view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka avgöra saken genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra parten i syfte att undvika be-
skattning som strider mot avtalet.
�verenskommelse som träffats ge-
nomförs utan hinder av tidsgränser i
parternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the
interpretation or application of the
Agreement.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

background image

6

SFS 2009:1127

Article 4

Entry into force

1. This Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the la-
ter of the dates on which each of the
Parties has notified the other in writ-
ing that the procedures required by
its law have been complied with.
The Agreement shall have effect on
taxes chargeable for any tax year be-
ginning on or after the first day of
January of the calendar year next
following that in which this Agree-
ment enters into force.

Artikel 4

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser �
som parterna ska lämna när de
åtgärder vidtagits som krävs enligt
respektive parts lagstiftning � har
lämnats. Avtalet ska tillämpas på
skatt som tas ut för beskattningsår
som börjar den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det år
då avtalet träder i kraft eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement shall only have ef-
fect when the Agreement signed on
28 October 2008 between the King-
dom of Sweden and the States of
Guernsey for the exchange of infor-
mation relating to tax matters shall
have effect.

2. Utan hinder av punkt 1, är detta

avtal endast tillämpligt när avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Guernsey om utbyte av upplysningar
i skatteärenden undertecknat den
28 oktober 2008 är tillämpligt.

Article 5

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by either
Party. Either Party may terminate the
Agreement by giving written notice
of termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such event, the Agreement shall
cease to have effect on taxes charge-
able for any tax year beginning on or
after the first day of January of the
calendar year next following the end
of the six months period.

Artikel 5

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av någon part. Var-
dera parten kan skriftligen säga upp
avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av
något kalenderår. I händelse av så-
dan uppsägning upphör avtalet att
gälla i fråga om skatt som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1 ja-
nuari det kalenderår som följer när-
mast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 28 October
2008 between the Kingdom of
Sweden and the States of Guernsey
for the exchange of information rela-
ting to tax matters.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

detta avtal att gälla, utan uppsäg-
ning, den dag då avtalet mellan
Konungariket Sverige och Guernsey
om utbyte av upplysningar i skatteä-
renden undertecknat den 28 oktober
2008 upphör att gälla.

background image

7

SFS 2009:1127

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta av-
tal.

Done at Helsinki, this 28

th day of

October 2008, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Helsingfors den

28 oktober 2008 i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Anders Borg

For the States of Guernsey

Lyndon Trott

För Konungariket Sveriges regering

Anders Borg

För Guernseys regering

Lyndon Trott

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009