SFS 2009:1139 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

091139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1233) med
instruktion för Statens beredning för medicinsk
utvärdering;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1233) med instruk-

tion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, samt närmast

före 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Statens beredning för medicinsk utvärdering har till uppgift att veten-

skapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i hälso- och sjuk-
vården ur medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfatt-

ligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig
kunskapen. Myndigheten ska kontinuerligt utveckla sitt arbete med att sprida
utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken och leder till önskade för-
ändringar inom hälso- och sjukvården.

Myndigheten ska systematiskt identifiera, aktivt föra ut kunskap om samt

utvärdera behandlingsmetoder i vården, vars effekter det saknas tillräcklig
kunskap om.

Samverkan

2 a §

Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utföras

i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen av
hälso- och sjukvården är samordnad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:1139

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009