SFS 2009:1140 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

091140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 7, 9�11 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 11 a och 11 b §§

samt närmast före 11 och 11 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

7 §

En ansökan hos Socialstyrelsen enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verk-
samhet ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka personer verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten,
7. personalen och dess utbildning.
Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som verksamheten ska

vara inrymd i samt uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits.

Om sökanden är ett bolag, en förening eller en stiftelse, ska sökanden ock-

så bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörig-
het att företräda bolaget, föreningen eller stiftelsen.

9 §

1

Socialstyrelsen ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har medde-

lats. I beviset ska anges vem som ska bedriva verksamheten, vilken verk-
samhet som ska bedrivas, det högsta antal personer som samtidigt kan få
stöd och service där, vem som ska vara föreståndare samt övriga villkor för
tillståndet.

Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får inte

överlåtas.

10 §

Tillstånd att förändra en enskild verksamhet så att den inte längre

motsvarar det meddelade tillståndet ska sökas hos Socialstyrelsen.

1 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2009:1140

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1140

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Anmälan om att lägga ned en enskild verksamhet ska omedelbart göras till

Socialstyrelsen.

Vissa tillsynsfrågor

11 §

Socialstyrelsens tillsyn av bostäder med särskild service för barn eller

ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras
minst två gånger per år, varav åtminstone en ska vara oanmäld. Den som ge-
nomför en inspektion ska samtala med de barn och ungdomar som sam-
tycker till det.

I 26 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns be-

stämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid
tillsyn.

11 a §

Socialstyrelsen ska framställa information som riktar sig till barn

och unga som har beviljats insatser enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade och till deras vårdnadshavare. Infor-
mationen ska innehålla relevanta uppgifter om

1. barns och ungas rättigheter,
2. Socialstyrelsens tillsyn,
3. möjligheter för barn och unga att kontakta Socialstyrelsen samt hur de

når rätt person inom myndigheten, och

4. Socialstyrelsens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadsha-

varen har samtyckt till det eller är närvarande.

Register

11 b §

Socialstyrelsen ska föra ett register över de som har tillstånd att be-

driva verksamhet och de som har anmält verksamhet enligt 23 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Registret ska
utgöra underlag för tillsynsverksamheten.

13 §

Socialstyrelsen får i fråga om verksamhet enligt 9 § lagen (1993:387)

om stöd och service till vissa funktionshindrade meddela föreskrifter till
skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)