SFS 2009:1141 Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

091141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (2001:637) om be-

handling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

5 §

I förordningen avses med privat verksamhet yrkesmässig verksamhet

som bedrivs av en juridisk eller fysisk person med tillstånd av Socialstyrel-
sen enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade och sådan privat verksamhet inom
socialtjänsten som i övrigt bedrivs enligt avtal med kommunen.

7 §

Statens institutionsstyrelse får behandla personuppgifter för

1. platsanvisning och institutionsplaceringar inom styrelsens verksam-

hetsområde,

2. dokumentation av vård, behandling och behandlingsresultat samt verk-

ställighet,

3. underlag, beslut och övriga åtgärder i ärenden inom verksamhetsområ-

det, samt

4. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verk-

samheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2009:1141

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009