SFS 2009:1142 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

091142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)
dels att 4 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a och 3�5 §§ och 7 kap. 1 §,

rubriken till 4 kap. samt rubrikerna närmast före 4 kap. 1 och 4 §§ ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 19 och

20 §§ och 4 kap. 3 a § samt närmast före 3 kap. 19 § och 4 kap. 3 a § nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

I förordningen finns bestämmelser om

� riksnormen och skälig levnadsnivå avseende särskilda boendeformer för

äldre (2 kap.),

� vad som avses med hem för vård eller boende och familjehem (3 kap. 1

och 2 §§),

� verksamheten vid hem för vård eller boende (3 kap. 3�9 §§),
� inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller boende (3 kap. 10�

16 §§),

� hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17 och 18 §§),
� vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19 och 20 §§),
� tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under Socialsty-

relsens tillsyn (4 kap.),

� vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),
� avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),
� sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),
� vissa bemyndiganden (8 kap.).

3 kap.

11 §

Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs

av Statens institutionsstyrelse sker efter ansökan av kommunen. Förestånda-
ren beslutar om inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda.
Har huvudmannen bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne
meddela Socialstyrelsen vad som gäller.

1 Senaste lydelse 2006:287.

SFS 2009:1142

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1142

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet är lämp-

ligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och
personliga förhållanden i övrigt.

Vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga

19 §

Socialstyrelsens tillsyn över hem för vård eller boende som tar emot

barn eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras
minst två gånger per år, varav åtminstone en ska vara oanmäld. Den som ge-
nomför en inspektion ska samtala med de barn och unga som samtycker till
det.

I 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att de

boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn.

20 §

Socialstyrelsen ska framställa information som riktar sig till barn och

unga som stadigvarande vistas i familjehem, hem för vård eller boende, eller
sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), och till de-
ras vårdnadshavare. Informationen ska kunna distribueras på lämpligt sätt
och innehålla relevanta uppgifter om

1. barns och ungas rättigheter,
2. Socialstyrelsens tillsyn,
3. barns och ungas möjligheter att kontakta Socialstyrelsen samt hur de

når rätt person inom myndigheten, och

4. Socialstyrelsens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadsha-

varen har samtyckt till det eller är närvarande.

4 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet och om anmälningsplikt

Tillståndsplikt och anmälningsplikt

1 §

2

En ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § för-

sta stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet
ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
2. vem som ska bedriva verksamheten,
3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
5. hur verksamheten ska finansieras,
6. vem som ska förestå verksamheten, och
7. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-

det är ordnat ska fogas till ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse

ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem
som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller
stiftelsen.

2 Senaste lydelse 2007:1316.

background image

3

SFS 2009:1142

1 a §

3

En anmälan till Socialstyrelsen enligt 7 kap. 1 § tredje stycket soci-

altjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

1. vem som bedriver verksamheten,
2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,
3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,
4. vem som förestår verksamheten, och
5. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyd-

det är ordnat ska fogas till anmälan.

Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet eller

en stiftelse ska bolagsordningen eller stadgarna samt uppgift om vem som
har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftel-
sen bifogas anmälan.

3 §

Socialstyrelsen ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har medde-

lats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller fysiska person
som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är godkänd,
det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas av verk-
samheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för tillstån-
det.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Tillståndet får inte överlåtas.

Register

3 a §

Socialstyrelsen ska föra ett register över

1. de som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1 § första

stycket socialtjänstlagen (2001:453), och

2. de som har anmält verksamhet enligt 7 kap. 1 § tredje stycket social-

tjänstlagen.

Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten.

Verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn

4 §

För sådan enskild verksamhet som enligt 13 kap. 1 § andra stycket so-

cialtjänstlagen (2001:453) står under Socialstyrelsens tillsyn ska bestämmel-
serna i 3 kap. 3�5 och 8 §§ denna förordning gälla på motsvarande sätt.

5 §

Om den som bedriver sådan enskild verksamhet som avses i 13 kap.

1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) lägger ner verksamheten, ska
denne omedelbart anmäla detta till Socialstyrelsen.

7 kap.

1 §

Socialnämnden ska föra en förteckning över de barn som enligt nämn-

dens beslut vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i något an-
nat enskilt hem. Socialstyrelsen fastställer ett formulär för förteckningen.

Socialnämnden ska varje år senast den 31 januari ge in en kopia av för-

teckningen till Socialstyrelsen.

3 Senaste lydelse 2007:1316.

background image

4

SFS 2009:1142

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)