SFS 2009:1143 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

091143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1132) med
instruktion för Statens institutionsstyrelse;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1132) med instruktion

för Statens institutionsstyrelse ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt svara för

1. planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och

LVM-hemmen,

2. anvisning av platser till hemmen,
3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,
4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utveck-

lingsarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1426.

SFS 2009:1143

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009