SFS 2009:1144 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

091144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1987:978) om ekonomiska

föreningar ska införas en ny paragraf, 18 a §, av följande lydelse.

18 a §

I ett ärende om registrering av en ekonomisk förening ska beslut

meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till
registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av
ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två
månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden
förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till regi-

streringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1144

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009