SFS 2009:1145 Förordning om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)

091145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om bostadsrättsförordningen (1991:630)

dels att 9 § ska ha följande lydelse,
dels att nuvarande 10 a § ska betecknas 10 c §,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§,

av följande lydelse.

9 §

Beslut om behörighet som intygsgivare enligt 3 kap. 3 § första stycket

1 bostadsrättslagen (1991:614) fattas av Boverket.

Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva

tillsyn över deras verksamhet.

10 a §

Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller an-

dra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska
Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke-
auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

10 b §

I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas

inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket.
Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får hand-
läggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sö-
kanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan
den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna i 10 b § tillämpas inte på ärenden som har kommit in

till Boverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1145

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1145

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)