SFS 2009:1146 Förordning om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

091146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1933) om register
över europeiska ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1994:1933) om register

över europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska införas en ny paragraf,
11 a §, av följande lydelse.

11 a §

I ett ärende om registrering av en europeisk ekonomisk intresse-

gruppering ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig
anmälan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på
grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett till-
fälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen
för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har
gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns

bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en
fullständig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till regi-

streringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1146

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009