SFS 2009:1147 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

091147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om
revisorer;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1995:665) om revisorer

ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt närmast före 10 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

Erkännande av vissa dokument

10 a §

Om Revisorsnämnden begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg

eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är upp-
fyllt, ska nämnden godta motsvarande dokument från en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Revisorsnämnden får av sökan-
den begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1147

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009