SFS 2009:1149 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

091149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 2 kap. 13 § aktiebolagsförordningen

(2005:559) ska ha följande lydelse.

2 kap.

13 §

Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i aktiebo-

lagsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att an-
mälan har kommit in till Bolagsverket. Om det framgår att ett beslut ska ha
verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckning i registret ske i
så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

I ett ärende om registrering av ett aktiebolag ska beslut meddelas inom två

månader efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om
det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggnings-
tiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska
informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ur-
sprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns

bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en
fullständig anmälan enligt andra stycket har kommit in och om innehållet i
ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 13 § andra�fjärde styckena tillämpas inte på

ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet men ännu
inte har avgjorts.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1149

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009