SFS 2009:1150 Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

091150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i handelsregisterförordningen
(1974:188);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i handelsregisterförordningen (1974:188)

ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

I ett ärende om registrering av en näringsidkare ska beslut meddelas

inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till registrer-
ingsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet,
får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två måna-
der. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns

bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en
fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till regi-

streringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1150

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009