SFS 2009:1152 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

091152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

1

dels att 46 § ska upphöra att gälla,
dels att i 4 § 1 beteckningen ”sekretesslagen (1980:100)” ska bytas ut mot

”offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)”,

dels att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

Bilaga

2

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Patent- och registreringsverket,
Pensionsmyndigheten,
polismyndigheterna,

1 Senaste lydelse av 4 § 2002:475.

2 Senaste lydelse av bilagan 2009:1022.

SFS 2009:1152

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009