SFS 2009:1154 Förordning om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

091154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i varumärkesförordningen (1960:648);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 24, 27 och 28 §§ varumärkesförordningen

(1960:648) ska ha följande lydelse.

24 §

1

Vid ingivande av en ansökan i ett varumärkesärende ska avgift beta-

las med nedanstående belopp.

1 Senaste lydelse 2005:241.

Slag av ärende

kronor

Elektronisk ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

1 500

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

1 500

c) för varje klass utöver den första

700

Annan ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

1 900

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

1 900

c) för varje klass utöver den första

900

Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje
avdelad ansökan

1 500

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad
registrering

1 500

Ansökan om förnyelse
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

1 600

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

1 600

c) för varje klass utöver den första

800

Där förnyelse sökes efter registreringsperiodens utgång
tillkommer för varje klass

150

Ansökan om anteckning av ny innehavare för varje anteckning
av innehav

900

SFS 2009:1154

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1154

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

27 §

2

I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20

december 1993 om gemenskapsvarumärken ska avgifter betalas till Patent-
och registreringsverket med nedanstående belopp.

28 §

3

Patent- och registreringsverket får utarbeta sådana granskningsrap-

porter som avses i artikel 39.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumär-
ken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Slag av ärende

kronor

Ansökan om anteckning av licens

900

Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke

700

Ansökan om registrering enligt 34 b § varumärkeslagen

1 600

2 Senaste lydelse 2003:567.

Slag av ärende

kronor

Ansökan om gemenskapsvarumärke enligt artikel 25.1 b i rå-
dets förordning

500

Ansökan om registrering som överlämnats till Patent- och
registreringsverket enligt artiklarna 109 och 110 i rådets
förordning
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

1 900

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

1 900

c) för varje klass utöver den första

900

Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje
avdelad ansökan

1 400

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad
registrering

1 400

Intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning

1 200

3 Senaste lydelse 1996:136.