SFS 2009:1155 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

091155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:837)

1

dels att bilagan till kungörelsen ska ha följande lydelse,
dels att det i kungörelsen ska införas en ny paragraf, 29 §, med följande

lydelse.

29 §

2

Den som söker patent på en uppfinning, som han eller hon har sökt

patent på vid en utländsk patentmyndighet, ska redovisa vad den myndighe-
ten har upplyst honom eller henne i fråga om uppfinningens nyhet eller pa-
tenterbarhet i övrigt. Patentverket får förelägga sökanden att ge in en be-
styrkt avskrift av vad som på så sätt upplysts eller en försäkran om att något
besked inte har lämnats i sådant avseende.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Föreskrifterna i avdelning B i bilagan gäller även årsavgift för avgiftsår

som börjat löpa före ikraftträdandet om avgiften förfaller till betalning efter
denna tidpunkt. Om årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre före-
skrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2 Tidigare 29 § upphävd genom 2007:519.

SFS 2009:1155

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1155

Bilaga

3

Avgiftslista

Avdelning A

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Avdelning B

�&rsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med följande be-
lopp

3 Senaste lydelse 2007:519.

Kronor

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och
avgift enligt 82 § patentlagen:

Grundavgift för offentliggörande

1 400

� tilläggsavgift för offentliggörande för varje påbörjad

sida som ansökan omfattar utöver åtta sidor (antalet
sidor beräknas efter publiceringsformat)

175

� tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit

efter ingivningsdagen för ansökan, om antalet krav
därmed överstiger det antal för vilket ansökningsavgift
har betalats

150

Avgift för ändring av översättning som getts in enligt 60 §

900

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen

1 000

Avgift enligt 88 § första stycket eller 91 § andra stycket
patentlagen 500

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen

500

�&r

Kronor

1

300

2

400

3

500

4

900

5

1 200

6

1 500

7

1 700

8

2 000

9

2 300

10

2 600

11

2 900

12

3 200

13

3 500

background image

3

SFS 2009:1155

En årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patent-
lagen betalas senare än när den förföll till betalning, ska höjas med 20 pro-
cent.

Avdelning C

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

14

3 800

15

4 100

16

4 400

17

4 700

18

5 000

19

5 300

20

5 600

I ärenden om meddelat patent utgår följande avgifter

Kronor

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen

1 000

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen

500

Ansökan om anteckning
av ny eller ändrad innehavare

500

av licens

500

av adressändring

500

Ansökan om begränsning eller upphävande av patent enligt
40 a § patentlagen

8 500

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009