SFS 2009:1156 Förordning om ändring i namnförordningen (1982:1136)

091156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i namnförordningen (1982:1136);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § namnförordningen (1982:1136) ska ha föl-

jande lydelse.

1 §

1

När en ansökan som gäller namn ges in till Patent- och registrerings-

verket, ska sökanden betala en ansökningsavgift på 1 000 kronor om ansök-
ningen avser förnamn och 1 800 kronor om ansökningen avser efternamn.
Begär någon i en och samma ansökan prövning av såväl förnamn som efter-
namn, ska det anses som att två särskilda ansökningar gjorts.

Lämnas i en och samma ansökan mer än ett namnförslag ska, om något

annat inte följer av tredje stycket, avgift tas ut som för en enda ansökan. Sö-
kanden ska i sådant fall ange i vilken företrädesordning förslagen ska prövas.

Görs ansökan om efternamn gemensamt av personer för vilka gemensamt

namnbevis kan utfärdas enligt 5 §, ska avgift tas ut som för en enda ansökan.
Görs i annat fall ansökan om efternamn gemensamt av flera, får inte mer än
dubbel ansökningsavgift tas ut.

Ansökningsavgiften får efterges, om det finns särskilda skäl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till

Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:133.

SFS 2009:1156

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009