SFS 2009:1158 Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

091158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1988:1145) om brandfar-

liga och explosiva varor ska införas två nya paragrafer, 31 a och 31 b §§, av
följande lydelse.

31 a §

I ett ärende om tillstånd ska beslut meddelas av tillståndsmyndig-

heten inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myn-
digheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader.
Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökande när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

31 b §

Om tillståndsmyndigheten begär att sökanden ska ge in certifikat,

intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är
uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock be-
gära att dokumentet ska ges in i original eller i bestyrkt kopia eller i form av
en auktoriserad översättning.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ärenden som inkommit till myndigheten efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1158

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009