SFS 2009:1159 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

091159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 6,03 procent av underlaget och tillfaller

staten.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med

en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga deci-
maler faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 §

som betalas ut efter den 31 december 2009.

3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som upp-

bärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 de-
cember 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret
som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42.

2 Senaste lydelse 2008:1267.

SFS 2009:1159

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009