SFS 2009:1160 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

091160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § social-

avgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

2

Arbetsgivaravgifterna är 25,39 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

1. sjukförsäkringsavgift

5,95 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift 10,21

%

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

4,65 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

3 kap.

13 §

3

Egenavgifterna är 23,68 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

6,78 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift 10,21

%

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

2,11 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning

som betalas ut efter den 31 december 2009.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som

uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl fö-
re som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1 Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42.

2 Senaste lydelse 2008:1269.

3 Senaste lydelse 2008:1269.

SFS 2009:1160

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1160

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)