SFS 2009:1161 Förordning om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige

091161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag
till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till
Sverige;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1984:936) om bidrag till

flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige ska ha följande ly-
delse.

1 §

1

Migrationsverket får besluta om bidrag av allmänna medel till flyk-

tingar för kostnader för resa till Sverige för vissa anhöriga till en flykting
som avses i 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:116.

SFS 2009:1161

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009