SFS 2009:1162 Förordning om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land

091162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag
till utlänningars resor från Sverige för bosättning i
annat land;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1984:890) om bidrag till utlän-
ningars resor från Sverige för bosättning i annat land

1 ska ha följande

lydelse.

1 §

2

Migrationsverket får besluta om statligt bidrag till utlänningar som

önskar lämna Sverige och bosätta sig i ett annat land. Ett sådant bidrag får
endast ges en gång till samma person.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:1225.

2 Senaste lydelse 2000:396.

SFS 2009:1162

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009