SFS 2009:1163 Förordning om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

091163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1349) om
försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1349) om försöks-

verksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 23 §, samt närmast

före 23 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

1

Varje kommun och landsting som erbjuder utbildning på nationellt

eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen kan delta i för-
söksverksamheten. Detsamma gäller sådana fristående skolor som avses i 9
kap. 8 § skollagen (1985:1100) och som bedriver motsvarande utbildning.

För att en skolhuvudman ska få delta i försöksverksamheten krävs att en

god kvalitet kan upprätthållas för elevens hela utbildning.

Statens skolverk beslutar efter ansökan om vilka huvudmän som får delta i

försöksverksamheten och om hur många platser varje huvudmans utbildning
får omfatta. Av besluten ska det framgå vid vilka skolor huvudmännen ska
bedriva försöksverksamheten.

Bemyndigande

23 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på

vilket sätt ansökan ska ges in, om vilka uppgifter ansökan ska innehålla och
om vilka handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:755.

SFS 2009:1163

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009