SFS 2009:1164 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

091164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 6 a, 7, 8 a, 9, 16 och 18 b §§ arbetsmiljö-

förordningen (1977:1166)

1 ska ha följande lydelse.

6 a §

För varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt

för varje nationellt och specialutformat program i gymnasieskolan ska två
företrädare för eleverna utses att medverka i skolans arbetsmiljöarbete så-
som elevskyddsombud enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160). På
individuella program i gymnasieskolan och på utbildningsområdet i övrigt
bestäms antalet elevskyddsombud och studerandeskyddsombud med hänsyn
till elevernas och de studerandes antal och arbetsförhållanden.

7 §

Vid varje arbetsställe bör regelbunden översyn ske genom skyddsrond.

Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller studerande-

skyddsombud ska de ges möjlighet att delta vid skyddsronden.

8 a §

En skyddskommitté bör sammanträda minst en gång var tredje må-

nad.

Vid skyddskommitténs sammanträden bör även företrädare för företags-

hälsovården vara närvarande.

Två av de elevskyddsombud som har utsetts enligt 6 kap. 18 § arbets-

miljölagen (1977:1160) får medverka vid skyddskommitténs sammanträden.
Elevskyddsombuden har dock inte rätt att ensamma hindra övriga deltagare
från att fatta beslut i skyddskommittén. Elevskyddsombuden inom varje
skyddskommittéområde bestämmer själva vilket eller vilka ombud som ska
företräda dem vid sammanträdet.

Av 6 kap. 8 § arbetsmiljölagen framgår att studerandeskyddsombuden in-

går som ledamöter i skyddskommittén.

9 §

2

Om företrädare för arbetsgivare och arbetstagare eller studerande-

skyddsombud inte kan ena sig om beslut i skyddskommittén, ska på begäran
av ledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna
i den mån den faller inom området för verkets befogenhet.

I beslut av skyddskommitté bör anges den tid inom vilken beslutet ska

vara verkställt.

1 Förordningen omtryckt 1992:1136.

2 Senaste lydelse 2001:83.

SFS 2009:1164

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1164

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

16 §

Vid en förrättning på ett arbetsställe ska tillsynsmyndigheten eller ett

besiktningsorgan, som verkställer kontroll enligt tillsynsmyndighetens före-
skrift, kontakta skyddsombud som kan anträffas på arbetsstället.

Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller studerande-

skyddsombud ska även något av dessa kontaktas.

18 b §

3

Statens skolverk, universitet och högskolor samt Myndigheten för

yrkeshögskolan får för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter för
verkställigheten av 6 kap. 17 § och 18 § andra och tredje styckena
arbetsmiljölagen (1977:1160).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 1993:953.