SFS 2009:1165 Barlastvattenlag

091165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Barlastvattenlag;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Innehåll och syfte m.m.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om hantering och kontroll av fartygs

barlastvatten och sediment i sådant vatten. Syftet med lagen är att förebygga,
begränsa och eliminera spridning av vattenlevande organismer och patoge-
ner som kan skada miljön, samt människors hälsa, egendom och resurser.

2 §

Fartyg ska så långt det är möjligt undvika att ta in barlastvatten som

innehåller vattenlevande organismer och patogener som kan vara skadliga.

Tillämpningsområde

3 §

Lagen tillämpas på svenska fartyg samt på utländska fartyg som befin-

ner sig inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon.

Lagen ska dock inte tillämpas på
1. fartyg som inte är konstruerade för att föra barlastvatten,
2. fartyg som har förseglade tankar med permanent barlastvatten som inte

släpps ut,

3. fartyg som trafikerar endast Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska

zon,

4. fartyg som ägs eller brukas av en stat när de används uteslutande för

statliga, icke-kommersiella ändamål,

5. tävlingsbåtar, fritidsbåtar och räddningsfarkoster med en längd under

50 meter och en största barlastvattenkapacitet på 8 kubikmeter.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att lagen ska tillämpas även på fartyg som avses i
3 § andra stycket 3 eller 5 samt på svenska fartyg som avses i 3 § andra
stycket 4.

1 Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2009:1165

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1165

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att lagen inte ska tillämpas på svenska fartyg som trafikerar
endast en annan stats sjöterritorium eller ekonomiska zon, eller sådant vat-
tenområde och det fria havet. Sådana föreskrifter får meddelas endast om
den andra staten har godkänt det.

Förenlighet med internationella överenskommelser och folkrätt

5 §

Föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag får inte strida mot

sådana bestämmelser i internationella överenskommelser som är bindande
för Sverige.

Vid tillämpningen av lagen eller förordning ska sådana begränsningar be-

aktas som följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser.

Definitioner

6 §

I denna lag betyder

1. barlastvatten: vatten som tas in i ett fartyg för att reglera fartygets trim,

krängning, djupgående, stabilitet eller skrovspänning,

2. barlastvattenkapacitet: den totala volymen i kubikmeter i ett fartygs

tankar, utrymmen och sektioner som används för att forsla, ta in eller släppa
ut barlastvatten, inbegripet tankar, utrymmen och sektioner som kan använ-
das på flera sätt men som är konstruerade för att göra det möjligt att forsla
barlastvatten,

3. bruttodräktighet: bruttodräktighet beräknad i enlighet med bestäm-

melserna i 1969 års internationella konvention om skeppsmätning,

4. fartyg: fartyg av alla slag som används i den marina miljön, inbegripet

undervattensfartyg, flytande farkoster, flytande plattformar, flytande lag-
ringsenheter samt flytande enheter för produktion, lagring och avlastning,

5. redare: fartygsägare eller en annan juridisk eller fysisk person som har

övertagit ägarens ansvar för fartygets drift och därmed har övertagit de skyl-
digheter och det ansvar som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av In-
ternationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande
av rådets förordning (EG) nr 3051/95

3,

6. sediment: materia som fällts ut från barlastvatten i ett fartyg,
7. skadliga vattenlevande organismer och patogener: vattenlevande orga-

nismer som, om de släpps ut i havet, i flodmynningar eller i sötvatten, kan
skada miljön, människors hälsa, egendom eller resurser, störa den biologiska
mångfalden eller störa tillåten användning av dessa områden.

2 kap. Hantering av barlastvatten

Hanteringsmetoder

1 §

Innan barlastvatten släpps ut ska det

1. behandlas ombord med ett godkänt system,
2. skiftas,
3. lämnas i en mottagningsanordning, eller

3 EUT L 64, 4.3.2006, s.1 (Celex 32006R0336).

background image

3

SFS 2009:1165

4. hanteras med någon annan godkänd metod.
Hanteringen enligt första stycket ska ske i enlighet med föreskrifter med-

delade av regeringen. Skifte enligt första stycket 2 får ske endast fram till de
tidpunkter som följer av dessa föreskrifter.

2 §

Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska godkänna de system

och metoder som avses i 1 § första stycket 1 och 4.

Undantag och dispens m.m.

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-

serna om hantering av barlastvatten.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om förutsättningarna för fartyg att få dispens från bestäm-
melserna om hantering av barlastvatten. Regeringen får bestämma att myn-
digheten får pröva frågor om sådan dispens.

Avgift

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om en avgift som ska betalas när sökanden ger in ansökan
om godkännande av system som avses i 1 § första stycket 1.

Program för bedömning av teknologi för barlastvattenhantering

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om barlastvattenhantering för fartyg som deltar i godkända
program för att bedöma teknologi för behandling av barlastvatten.

Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska pröva frågor om god-

kännande av programmen.

3 kap. Mottagning av sediment

Mottagningsanordningar

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att företag som utför reparation eller rengöring av bar-
lastvattentankar ska ha sådana anordningar för mottagning av sediment som
föreskrivs i denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Placering, utformning och drift

2 §

Den som ansvarar för en mottagningsanordning för sediment ska se till

att anordningen placeras, utformas och drivs så att sediment kan omhänder-
tas på ett säkert sätt utan att de fartyg som använder anordningen försenas i
onödan. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om placering, utformning och drift av en sådan anord-
ning.

background image

4

SFS 2009:1165

Förbud mot avgift

3 §

Någon avgift för mottagning av sediment får inte tas ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från första stycket, om
det finns särskilda skäl. Beslut om undantag får förenas med särskilda vill-
kor.

Föreläggande

4 §

Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreläg-

ganden som behövs för att en mottagningsanordning ska inrättas, placeras,
utformas och drivas i enlighet med lagen och de föreskrifter och beslut som
har meddelats med stöd av lagen.

Samråd

5 §

Ett beslut om föreläggande enligt 4 § ska föregås av samråd med den

kommun eller den myndighet som enligt miljöbalken eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den lagen har det operativa tillsynsansvaret över
den verksamhet som föreläggandet avser.

Vite

6 §

Ett föreläggande enligt 4 § får förenas med vite.

4 kap. Barlastvattenhanteringsplan och barlastvattendagbok

Barlastvattenhanteringsplan

1 §

För varje fartyg ska det finnas en barlastvattenhanteringsplan som ska

vara godkänd av en behörig myndighet. Fartygets barlastvatten och sediment
ska hanteras i enlighet med planen.

Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska pröva frågor om god-

kännande av barlastvattenhanteringsplaner för svenska fartyg.

Barlastvattendagbok

2 §

För varje fartyg ska det finnas en barlastvattendagbok i vilken alla åt-

gärder som rör fartygets barlastvatten omedelbart ska antecknas.

Förvaring m.m.

3 §

Planen och dagboken ska förvaras ombord på fartyget. Dagboken för

ett obemannat fartyg som bogseras får dock förvaras ombord på det bogse-
rande fartyget.

4 §

Befälhavaren ska se till att dagboken hålls tillgänglig för kontroll vid

en inspektion enligt 5 kap. 7 §.

background image

5

SFS 2009:1165

5 kap. Tillsyn m.m.

Fartygs konstruktion

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om fartygs konstruktion, utrustning, drift och underhåll för
att förebygga, begränsa och eliminera spridning av vattenlevande organis-
mer och patogener som kan vara skadliga.

Besiktning

2 §

Svenska fartyg som har en bruttodräktighet av minst 400, utom fly-

tande plattformar, flytande lagringsenheter och flytande enheter för produk-
tion, lagring och avlastning, ska besiktas innan de sätts i trafik och därefter
genomgå regelbundna besiktningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att även svenska fartyg som inte omfattas av första stycket
ska besiktas.

Vid besiktningarna ska det fastställas om fartygen uppfyller föreskrifter

om barlastvattenhanteringsplaner meddelade av regeringen och föreskrifter
meddelade med stöd av 5 kap. 1 § om fartygs konstruktion, utrustning, drift
och underhåll.

Certifikat

3 §

För de svenska fartyg som avses i 2 § första stycket och som uppfyller

de föreskrivna kraven, ska ett internationellt certifikat om hantering av bar-
lastvatten utfärdas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att certifikat ska utfärdas för de svenska fartyg som avses i
2 § andra stycket och som uppfyller de föreskrivna kraven.

Ett certifikat om hantering av barlastvatten som utfärdats för ett utländskt

fartyg av en behörig utländsk myndighet eller på dess uppdrag av en erkänd
organisation har samma giltighet som ett certifikat som utfärdats av en
svensk myndighet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om certifikat.

4 §

Ett certifikat som utfärdats av en behörig svensk myndighet ska åter-

kallas om

1. fartyget inte längre motsvarar de föreskrivna kraven, och bristerna trots

föreläggande inte har avhjälpts,

2. fartyget inte har genomgått de föreskrivna besiktningarna, eller
3. fartyget har registrerats i en annan stat.

Förbud

5 §

Tillsynsmyndigheten får besluta att ett fartyg inte får användas till sjö-

fart eller, när det gäller ett utländskt fartyg, till sjöfart inom Sveriges sjöterri-
torium eller ekonomiska zon, om det inte har ett giltigt certifikat som avses i
3 §.

background image

6

SFS 2009:1165

Inspektion

6 §

Fartyg ska inspekteras när den myndighet som utövar tillsyn enligt 8 §

anser att det behövs.

Utländska fartyg får inspekteras enligt denna lag endast när de befinner

sig i en hamn eller en offshore-terminal i Sverige.

7 §

Vid en inspektion ska det kontrolleras att fartyget och dess utrustning

är i ett sådant skick och att driftförhållandena är sådana som behövs för att
förebygga eller begränsa spridning av vattenlevande organismer och patoge-
ner som kan vara skadliga. Vid en inspektion får det även kontrolleras om
det har skett en överträdelse av denna lag eller föreskrifter som har medde-
lats i anslutning till lagen.

I fråga om utländska fartyg ska inspektionen begränsas till
1. granskning av sådant certifikat som avses i 3 §,
2. kontroll av barlastvattendagboken, och
3. stickprovsundersökning av fartygets barlastvatten.
Begränsningarna i andra stycket gäller inte om fartyget saknar giltigt cer-

tifikat eller om det finns grundad anledning att anta att

1. fartygets eller dess utrustnings kondition inte väsentligen motsvarar

uppgifterna i certifikatet eller

2. befälhavaren eller besättningen inte känner till de viktigaste proce-

durerna ombord för hantering av barlastvatten eller inte har genomfört dessa
procedurer.

Begränsningarna i andra stycket gäller inte heller om en behörig myn-

dighet i en främmande stat begär att en utredning ska vidtas i fråga om ett ut-
ländskt fartyg, om denna stat visar att det skäligen kan befaras att fartyget
används eller har använts i strid med denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

Tillsynsmyndighet m.m.

8 §

Regeringen bestämmer vilken myndighet som ska utöva tillsyn över

efterlevnaden av denna lag.

9 §

Den som verkställer en tillsynsförrättning eller biträder vid en sådan

förrättning har rätt att få tillträde till fartyget för att där göra de undersök-
ningar, ta de prov och ta del av de handlingar om fartyget som behövs.

Tillsynsförrättningen ska genomföras så att fartyget inte otillbörligen

kvarhålls eller försenas.

Uppdrag till organisationer

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får ge-

nom avtal uppdra åt en sådan erkänd organisation som avses i 1 kap. 5 § far-
tygssäkerhetslagen (2003:364) att undersöka svenska fartyg och deras ut-
rustning samt utfärda certifikat. Har en sådan organisation undersökt fartyg
eller utrustning har undersökningen samma giltighet som en undersökning
verkställd av den myndighet som har utsetts med stöd av 8 §.

background image

7

SFS 2009:1165

Ansvar att genomgå tillsyn

11 §

Fartygets redare ansvarar för att fartyget genomgår sådan tillsyn som

avses i 2 §.

Redaren ska vid tillsynen lämna tillsynsmyndigheten det bistånd den be-

höver och de upplysningar den begär vid tillsynen.

Tystnadsplikt och sekretess

12 §

Den som arbetar med tillsyn eller tillståndsgivning enligt denna lag

eller enligt föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen får inte obehöri-
gen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin tjänst har fått veta om enskildas
affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400).

Anmälan om brott

13 §

Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av lagen

eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen till polis- eller
åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Avgift

14 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgift för tillsyn av fartyg.

6 kap. Särskilda åtgärder mot spridning av vattenlevande
organismer och patogener som kan vara skadliga

Förbud mot utsläpp av barlastvatten för viss trafik på inre vatten

1 §

Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot utsläpp av barlast-

vatten för viss trafik inom vissa områden på svenskt inre vatten, om det är
nödvändigt för att förebygga, begränsa eller eliminera spridning av vattenle-
vande organismer och patogener som kan vara skadliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag och dispens från föreskrifterna.

Varning, förbud och föreläggande

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela varning, för-

bud eller föreläggande som behövs för att säkerställa att ett fartyg inte släp-
per ut barlastvatten som utgör en risk för miljön, människors hälsa, egendom
eller resurser, om det finns grundad anledning att anta att

1. fartygets eller dess utrustnings kondition inte väsentligen motsvarar

uppgifterna i certifikatet,

2. befälhavaren eller besättningen inte känner till de viktigaste proce-

durerna ombord för hantering av barlastvatten eller inte har genomfört dessa
procedurer,

background image

8

SFS 2009:1165

3. en överträdelse har skett av lagen eller av föreskrifter som meddelats i

anslutning till lagen, eller

4. fartyget utgör en risk för miljön, människors hälsa, egendom eller re-

surser.

Förbud och förelägganden som avses i första stycket kan vara
1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
2. förbud att släppa ut barlastvatten,
3. förbud att använda viss utrustning,
4. föreläggande att anlöpa eller avgå från en viss hamn, eller
5. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.

3 §

Beslut enligt 2 § om förbud ska innehålla uppgift om de åtgärder som

ska vidtas för att rätta till de förhållanden som ledde till förbudet, samt inom
vilken tid åtgärderna ska vidtas. Ett sådant förbud ska gälla till dess förhål-
landena har rättats till. Beslut enligt 2 § om föreläggande ska innehålla upp-
gifter om den tid inom vilken åtgärderna ska vidtas.

4 §

Beslut enligt 2 § får riktas mot fartygets befälhavare eller redare. För-

bud och föreläggande får förenas med vite.

5 §

Om en befälhavare eller redare genom beslut enligt 2 § har förelagts att

inom viss tid vidta en åtgärd, får åtgärden verkställas av den myndighet som
regeringen bestämmer på bekostnad av fartygets redare, om

1. den förelagda tiden har löpt till ända,
2. det krävs en omedelbar åtgärd och det finns anledning att befara att be-

fälhavaren eller redaren inte kommer att följa beslutet, eller

3. befälhavaren eller redaren inte kan underrättas om beslutet utan att syf-

tet med beslutet äventyras.

Varning för barlastvattenintag

6 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda varningar till

fartyg om områden där fartygen inte bör ta in barlastvatten.

7 kap. Barlastvattenavgift

1 §

En särskild avgift (barlastvattenavgift) ska tas ut, om barlastvatten har

släppts ut utan att det har hanterats enligt

1. 2 kap. 1 §,
2. föreskrifter om hantering av barlastvatten som regeringen meddelat el-

ler

3. föreskrifter om förbud meddelade med stöd av 6 kap. 1 § första stycket.
Regeringen bestämmer vilken eller vilka myndigheter som ska besluta om

barlastvattenavgift.

Barlastvattenavgiften tillfaller staten.

2 §

Barlastvattenavgiften ska tas ut av den redare som var fartygets redare

vid tiden för överträdelsen.

Delägarna i ett partrederi svarar solidariskt för en barlastvattenavgift som

tagits ut av partrederiet enligt första stycket.

background image

9

SFS 2009:1165

Barlastvattenavgiftens storlek

3 §

Barlastvattenavgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar det an-

tal prisbasbelopp som anges i följande tabell.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring som gällde vid tiden för överträdelsen.

4 §

Om en barlastvattenavgift enligt 3 § med hänsyn till omständigheterna

framstår som oskälig, får den sättas ned eller efterges.

Befälhavares behörighet

5 §

Ett fartygs befälhavare är behörig att på redarens vägnar

1. ta emot underrättelse om ett beslut att ta ut barlastvattenavgift och att

överklaga beslutet, samt

2. ta emot underrättelse och avge yttrande enligt 17 § förvaltningslagen

(1986:223).

När en underrättelse som avses i första stycket 1 lämnas till befälhavaren

ska också redaren underrättas, om det kan ske.

Förbud och förelägganden

6 §

Kan det skäligen antas att barlastvattenavgift ska tas ut, får till-

synsmyndigheten förbjuda fartyget att avgå eller resa vidare, förelägga det
att anlöpa en viss hamn eller meddela annat sådant förbud eller föreläggande
i fråga om fartyget som är nödvändigt för att säkra bevisning. När det gäller
utländska fartyg får sådana förbud eller förelägganden meddelas endast när
fartyget befinner sig i en hamn eller en offshore-terminal i Sverige.

Finns det inte längre fog för ett beslut enligt första stycket, ska beslutet

omedelbart hävas.

7 §

Om barlastvattenavgift tas ut av någon som är ägare av fartyget, får

tillsynsmyndigheten samtidigt i fråga om fartyget eller last som ägaren har
ombord meddela ett sådant förbud eller föreläggande som avses i 6 § första
stycket och som behövs för att säkerställa statens anspråk på avgiften. När
det gäller utländska fartyg får sådana förbud och förelägganden meddelas
endast när fartyget befinner sig i en hamn eller en offshore-terminal i Sve-
rige. Beslutet gäller längst till dess verkställighet sker.

Beslut enligt första stycket får meddelas även innan avgiftsärendet avgörs,

om det finns sannolika skäl att anta att avgift kommer att tas ut.

Fartygets bruttodräktighet

Antal prisbasbelopp

Högst 3 000

1

3 001–15 000

3

15 001–50 000

5

större än 50 000

10

background image

10

SFS 2009:1165

Om det ställs säkerhet för avgiftsskyldighetens fullgörande eller det i öv-

rigt inte längre finns fog för ett beslut enligt första eller andra stycket, ska
beslutet omedelbart hävas.

8 §

Ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 eller 7 § gäller aldrig

längre än fjorton dagar efter det att ett sådant beslut med anledning av ut-
släppet först meddelades för fartyget eller dess last.

9 §

Ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 eller 7 § ska genast till-

ställas befälhavaren och redaren. Bestämmelserna i 6 kap. 3 och 5 §§ ska i
tillämpliga delar gälla ett sådant beslut.

Verkställighet

10 §

Tillsynsmyndighetens beslut och en domstols dom om att barlast-

vattenavgift ska tas ut får verkställas genast, om inte annat förordnas eller
säkerhet ställs för avgiftsskyldighetens fullgörande. Om verkställighet gäller
i övrigt det som föreskrivs i utsökningsbalken om allmänt mål. Utmätt egen-
dom får dock inte säljas utan gäldenärens samtycke, förrän beslutet har vun-
nit laga kraft.

Preskription

11 §

En barlastvattenavgift får inte beslutas, om redaren eller befälhavaren

inte har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att
besluta om avgift föreligger.

12 §

En beslutad barlastvattenavgift bortfaller om beslutet om avgiften inte

har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Återbetalning av barlastvattenavgift

13 §

En barlastvattenavgift ska återbetalas, om betalningsansvaret har upp-

hävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Ränta på en barlastvattenavgift som återbetalas enligt första stycket läm-

nas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från den dag avgiften betalades
till och med den dag avgiften återbetalas.

8 kap. Straffbestämmelser

1 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet släpper ut barlastvatten som inte har hanterats enligt 2 kap.
1 § eller enligt andra föreskrifter om hantering av barlastvatten som reger-
ingen meddelat. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
släpper ut barlastvatten i strid med föreskrifter om förbud meddelade med
stöd av 6 kap. 1 § första stycket.

2 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms befälhavaren, om han eller

hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i den tillsyn som behövs för

background image

11

SFS 2009:1165

att utsläpp av barlastvatten ska hanteras enligt 2 kap. 1 § eller enligt andra
föreskrifter om hantering av barlastvatten som regeringen meddelat. Det-
samma gäller om befälhavaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i
den tillsyn som behövs för att utsläpp av barlastvatten inte ska ske i strid
med föreskrifter om förbud meddelade med stöd av 6 kap. 1 § första stycket.
Om befälhavaren har delegerat ansvaret för tillsynen över hanteringen av
barlastvatten till ett annat befäl eller om ett visst befäl har sådant ansvar till
följd av tjänstens beskaffenhet, gäller det som nu har sagts i motsvarande
mån det befälet.

3 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som har meddelats
med stöd av 6 kap. 2 §.

4 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet framför ett fartyg

som inte har en godkänd barlastvattenhanteringsplan,

2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följer en godkänd barlast-

vattenhanteringsplan, om inte gärningen föranleder ansvar enligt 1 eller 2 §,

3. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet framför ett fartyg i

strid mot ett förbud som har meddelats med stöd av 5 kap. 5 §,

4. den som uppsåtligen bryter mot bestämmelsen i 4 kap. 4 § om skyl-

dighet att hålla barlastvattendagboken tillgänglig, och

5. en ansvarig företrädare för ett fartygs redare om denne uppsåtligen eller

av oaktsamhet underlåter att se till att fartyget genomgår sådan besiktning
som anges i 5 kap. 2 § första eller andra stycket eller underlåter att se till att
fartyget har en godkänd barlastvattenhanteringsplan.

5 §

Till böter döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om

barlastvattendagbok,

2. den som uppsåtligen bryter mot förbudet att ta ut en särskild avgift för

mottagning av sediment enligt 3 kap. 3 §,

3. den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift för att få ett certifikat utfär-

dat enligt 5 kap. 3 § första eller andra stycket eller för att få giltighetstiden
för ett sådant certifikat förlängd, och

4. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om

skyldighet att rapportera olyckshändelser eller brister som har meddelats
med stöd av 10 kap. 1 §.

6 §

En ansvarig företrädare för fartygets redare döms som om han eller hon

själv hade begått gärningen, om han eller hon underlåtit att göra vad som
skäligen kunnat fordras av honom eller henne för att förhindra det inträffade,
om

1. barlastvatten släpps ut utan att det har hanterats enligt 2 kap. 1 § eller

enligt andra föreskrifter om hantering av barlastvatten som regeringen med-
delat eller i strid med föreskrifter om förbud meddelade med stöd av 6 kap.
1 § första stycket,

2. ett föreläggande eller förbud meddelat enligt 6 kap. 2 § överträds,
3. ett förbud meddelat med stöd av 5 kap. 5 § överträds.

background image

12

SFS 2009:1165

7 §

Den som bryter mot ett förbud eller föreläggande som är meddelat en-

ligt 6 kap. 2 § och som förenats med vite, ska inte dömas till ansvar enligt
detta kapitel.

8 §

Till ansvar enligt denna lag ska inte dömas för gärningar som är be-

lagda med strängare straff i brottsbalken eller miljöbalken.

9 kap. Överklagande m.m.

1 §

Beslut om barlastvattenavgift och om förbud eller föreläggande enligt

7 kap. 6 eller 7 § får överklagas hos den sjörättsdomstol som är belägen när-
mast den beslutande myndighetens säte.

2 §

I fråga om talan vid domstol som rör beslut om barlastvattenavgift gäl-

ler i tillämpliga delar bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för brott på
vilket inte kan följa svårare straff än böter.

Första stycket tillämpas även i fråga om talan vid domstol som rör förbud

eller föreläggande enligt 7 kap. 6 eller 7 §. I fråga om handläggningen vid
tingsrätt gäller dock bestämmelserna i 52 kap. 2, 3 och 5–12 §§ rättegångs-
balken i tillämpliga delar. De bestämmelser som avser hovrätt gäller då i
stället tingsrätten.

Bestämmelserna i rättegångsbalken om kvarstad i brottmål gäller i till-

lämpliga delar i mål som avses i första stycket.

Allmän åklagare företräder staten i mål vid domstol som rör beslut som

har överklagats enligt 1 §.

3 §

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

4 §

Beslut i andra frågor än som avses i 1 § får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att beslut enligt denna lag ska

underställas inom den myndighet som fattat beslutet.

Beslut, som enligt föreskrifter meddelade enligt första stycket ska under-

ställas, får inte överklagas.

6 §

Mål om ansvar för brott enligt denna lag eller om ersättning för åtgär-

der som verkställts enligt 6 kap. 5 § handläggs av tingsrätt som är behörig
domstol enligt rättegångsbalken eller enligt 21 kap. 1, 2 och 8 §§ sjölagen
(1994:1009).

10 kap. Övriga bestämmelser

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet att rapportera olyckshändelser eller andra
omständigheter som visar på brister som i något väsentligt avseende påver-
kar ett fartygs möjlighet att hantera barlastvatten.

background image

13

SFS 2009:1165

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009