SFS 2009:1167 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

091167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:1140) om Sveriges

ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

3 §

2

Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser om

1. särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27�30 och 32 §§ miljöbalken,
2. dumpning i 15 kap. 31�33 §§ miljöbalken,
3. föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg, och

4. hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment från sådant

vatten i barlastvattenlagen (2009:1165).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.

2 Senaste lydelse 2008:832.

SFS 2009:1167

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009