SFS 2009:1168 Lag om ändring i miljöbalken

091168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 32 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

15 kap.

32 §

Vad som sägs i 31 § första stycket gäller inte sådana utsläpp av

skadliga ämnen från fartyg som regleras genom lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg eller sådana utsläpp av sediment från
fartyg som regleras genom barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter
som meddelats i anslutning till den lagen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.

SFS 2009:1168

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009