SFS 2009:1169 Förordning om ändring i förordningen (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

091169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1319) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods
m.m.;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2004:1319) om förfarande

med förverkad egendom och hittegods m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om polismyndigheters för-

farande med egendom som avses i lagen (1974:1066) om förfarande med
förverkad egendom och hittegods m.m. och om sättet för kungörande enligt
2�2 b §§ samma lag.

Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får meddela motsvarande

föreskrifter när det gäller egendom som avses i 1 § 5 lagen (1974:1066) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:1169

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009