SFS 2009:1170 Förordning om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts

091170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa
fall när ett beslag har hävts;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Underrättelseskyldigheten enligt 27 kap. 8 b § rättegångsbalken ska

fullgöras av den myndighet som förvarar föremålet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:1170

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009