SFS 2009:1172 Lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

091172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med
förverkad egendom och hittegods m.m.;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:1066) om för-

farande med förverkad egendom och hittegods m.m.

dels att 1, 7�9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 b §, av följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller, om inte annat följer av lag eller annan författning,

egendom som

1. tillfallit staten på grund av förverkande,
2. tillfallit staten enligt lagen (1938:121) om hittegods,
3. tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,
4. omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), eller
5. omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken.

2 b §

Egendom som ska lämnas ut enligt 27 kap. 8 a § första stycket rätte-

gångsbalken ska i minst en månad efter delgivning av en sådan underrättelse
som avses i 27 kap. 8 b § första stycket rättegångsbalken finnas tillgänglig
för avhämtning hos den myndighet som förvarar den. Om egendomen inte
hämtas ut inom denna tid, ska det förfaras med den på det sätt som anges i
denna lag.

Egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt 27 kap. 8 a § första

stycket rättegångsbalken ska i minst tre månader efter det att beslaget hävdes
finnas tillgänglig hos den myndighet som förvarar den. Därefter ska det för-
faras med den på det sätt som anges i denna lag. Om egendomens värde san-
nolikt överstiger en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring som gällde då beslaget gjordes, tillämpas dock denna
lag först efter det att tre månader har förflutit sedan den myndighet som för-
varar egendomen genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinne-
havare att göra anspråk på den.

7 §

3

Gör ägaren eller annan rättsinnehavare anspråk på egendom som ta-

gits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egen-
dom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller

1 Prop. 2008/09:227, bet. 2009/10:JuU5, rskr. 2009/10:34.

2 Senaste lydelse 2004:1030.

3 Senaste lydelse 2004:1030.

SFS 2009:1172

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1172

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken ska
den lämnas ut till rättsinnehavaren efter beslut av den myndighet som förva-
rar egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts.

Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör

anspråk på egendomen enligt första stycket skyldig att betala kostnaden för
förbättringen innan egendomen lämnas ut. Betalas inte förbättringskostna-
den inom en månad efter det att särskild uppmaning delgivits rättsinnehava-
ren, får egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag.

8 §

4

Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen

(1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med
stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller egendom som omfattas av 27 kap.
8 a § andra stycket rättegångsbalken sker för statens räkning.

Har egendomen sålts, har ägaren eller annan rättsinnehavare rätt till ersätt-

ning. Denna utgår dock inte med högre belopp än som har influtit vid försälj-
ningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för förbättring-
en avräknas från ersättningen.

Ansökan om ersättning prövas av Rikspolisstyrelsen om en polismyndig-

het fattat beslutet om försäljning. I annat fall prövas ersättningsfrågan av den
myndighet som beslutat om försäljningen.

9 §

5

Beslut som avses i 7 § första stycket och 8 § tredje stycket får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

lar närmare föreskrifter om

1. sättet för kungörande enligt 2�2 b §§,
2. myndighets förfarande med egendom som avses i denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Har ett beslag hävts före ikraftträdandet ska i fall som avses i 2 b § an-

dra stycket första meningen tiden som egendomen ska finnas tillgänglig räk-
nas från ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:1030.

5 Senaste lydelse 1995:1700.

6 Senaste lydelse 2004:1030.