SFS 2009:1173 Förordning med instruktion för Pensionsmyndigheten

091173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Pensionsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för ålderspensions-

systemet inom socialförsäkringen och för andra förmåner och ersättningar
som enligt lag eller förordning ska administreras av myndigheten.

2 §

Myndigheten ska

1. ge allmänheten information om pensioner och andra förmåner som av-

ses i 1 § och se till att denna ges utifrån den enskildes behov,

2. informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av

hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens
storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser
olika val kan få för pensionen,

3. följa, analysera och förmedla ålderspensionssystemets utveckling och

effekter för enskilda och samhälle,

4. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

5. verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämpningen för bestäm-

mande av pensionsgrundande inkomst,

6. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete samt vid be-

hov representera Sverige inom sitt verksamhetsområde, och

7. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

3 §

Myndigheten ska säkerställa att dess kostnader för olika försäkrings-

områden finansieras genom rätt finansieringskälla.

Myndigheten ska, när det gäller ålderspensionssystemet, senast den

15 maj varje år lämna en samlad redogörelse och en framställan om ersätt-
ning

– för administrationen av inkomstpension och tilläggspension, som ska

täckas genom uttag från Första–Fjärde AP-fonderna, och

– för administrationen av premiepension som ska täckas genom avgifter

som ska dras från pensionsspararnas premiepensionskonton.

Redogörelsen enligt andra stycket ska också innefatta de kostnader som

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Konjunkturinstitutet haft för ad-
ministrationen av ålderspensionssystemet.

SFS 2009:1173

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1173

4 §

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myn-

dighetens uppgifter och verksamhetsområde.

5 §

Myndigheten får utföra uppdrag relaterade till administrativa tjänster

för Min Pension i Sverige AB och datorbearbetning inom ramen för myndig-
hetens statistikuppdrag.

Samverkan

6 §

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, kommuner och

andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en styrelse.

8 §

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

9 §

Styrelsen utser vice ordförande.

Bisysslor

10 §

Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte

utan tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för fondförvaltare som
driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i
Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara an-
ställd hos eller åta sig uppdrag för en sådan förvaltare.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om ledamot i

styrelsen och av myndigheten i fråga om andra anställda hos myndigheten än
generaldirektören.

Anställningar

11 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

14 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 4 §.

15 §

Myndigheten får ta ut avgifter för verksamhet enligt 5 §.

background image

3

SFS 2009:1173

Undantag från myndighetsförordningen

16 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
21 § 3–5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom au-

tomatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:843) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009