SFS 2009:1174 Förordning med instruktion för Försäkringskassan

091174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av socialför-

säkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förord-
ning ska administreras av Försäkringskassan. Verksamheten består huvud-
sakligen i att besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar som
myndigheten ansvarar för.

2 §

Myndigheten ska

1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmå-

ner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och

rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och fö-
retag,

3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling

och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de

verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i
de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt

verksamhetsområde,

8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åta-

ganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättig-
heterna,

9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara sam-
lande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationer-
nas konvention om barnets rättigheter,

11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet, och

SFS 2009:1174

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1174

12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har

betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället.

3 §

Myndigheten ansvarar också för uppföljning, beslut om och utbetal-

ning av medel enligt överenskommelser tecknade mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting avseende bidrag för arbete med sjukskrivningar
inom hälso- och sjukvård samt medel för medicinsk rehabiliteringsgaranti.

4 §

Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan

tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhets-
område.

Samverkan

5 §

Myndigheten ska samverka med

1. berörda myndigheter, kommuner och landsting, samt andra berörda par-

ter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet samt därvid särskilt
verka för att felaktiga utbetalningar inte görs,

2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och andra berörda parter i

frågor om det statliga tandvårdsstödet,

3. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att

uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliterings-
området. Försäkringskassan ska i samma syfte träffa överenskommelse med
kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell sam-
ordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabilite-
ringsinsatser.

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en styrelse.

7 §

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

8 §

Styrelsen utser vice ordförande.

Organisation

9 § Myndigheten bestämmer själv sin organisation.

Anställningar

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Delegering

11 §

Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i arbetsordningen

och om föreskrifter som inte är av större betydelse. I övrigt får andra ärenden
än de som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av gene-
raldirektören eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som gene-
raldirektören bestämmer.

background image

3

SFS 2009:1174

Personalansvarsnämnd

12 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Undantag från myndighetsförordningen

14 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering, och
21 § 3–5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom au-

tomatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009