SFS 2009:1175 Förordning med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

091175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med vissa bemyndiganden för
Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

2 §

Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning

en enskild inom myndighetens verksamhetsområde får använda självbetjä-
ningstjänster enligt 2 § lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via In-
ternet inom socialförsäkringens administration, samt om användningen av
elektroniska signaturer, certifikat och andra metoder för identifiering enligt
3 § samma lag.

3 §

Pensionsmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av

1. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för lång-

varig vård av sjukt eller handikappat barn,

2. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och lagen

(1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension,

3. lagen (1998:702) om garantipension,
4. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efter-
levandepension och efterlevandestöd till barn, samt

5. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och lagen

(2001:853) om äldreförsörjningsstöd när det gäller

� ansökningsförfarandet,
� beräkning av bostadskostnad,
� beräkning av årsinkomst,
� beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
� ändrad folkbokföring samt
� utbetalning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
Om föreskrifterna rör bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska föreskrifterna beslutas i samråd med Försäk-
ringskassan.

SFS 2009:1175

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1175

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)