SFS 2009:1176 Förordning om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Försäkringskassan

091176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig
pensionsförsäkring hos Försäkringskassan;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1962:521) om frivil-

lig pensionsförsäkring hos Försäkringskassan

1 samt 1, 7, 8, 13, 14 och 16 §§

ska ha följande lydelse.

Förordning om frivillig pensionsförsäkring hos
Pensionsmyndigheten

1 §

2

Pensionsmyndigheten administrerar enligt vad nedan sägs frivillig

försäkring för temporär ålderspension eller livsvarig ålderspension.

Försäkring för livsvarig ålderspension får lämnas
a) för beredande av pension att utgå omedelbart,
b) för beredande av pension från en i enlighet med 3 § tredje stycket vald

tidpunkt.

7 §

3

Det pensionsbelopp, vartill varje erlagd avgift berättigar, framgår av

tariffer, som enligt av regeringen fastställda grunder utfärdas av Pensions-
myndigheten.

Vid pensionsbeloppets fastställande får pensionens belopp höjas så, att

pensionen kan betalas ut månadsvis i helt krontal.

8 §

4

Pensionen utbetalas månadsvis om dess årliga belopp uppgår till ett-

hundratjugo kronor eller därutöver, kvartalsvis om beloppet uppgår till åttio
men inte till etthundratjugo kronor, halvårsvis om beloppet uppgår till fem-
tio men inte till åttio kronor samt en gång om året, om beloppet inte uppgår
till femtio kronor. På framställning av den försäkrade får Pensionsmyndighe-
ten medge längre utbetalningstermin än vad nu angivits. �r utbetalningster-
minen längre än en månad, sker utbetalningen under terminens sista månad.

Tillkommer pensionen någon som flyttat utomlands, utbetalas pensionen

en gång om året, om inte Pensionsmyndigheten med beaktande av vad i för-

1 Förordningen omtryckt 1976:1048.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:883.

2 Senaste lydelse 2004:883.

3 Senaste lydelse 2004:883.

4 Senaste lydelse 2004:883.

SFS 2009:1176

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1176

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

sta stycket stadgas beslutar om kortare utbetalningstermin. För utbetalning
utom riket får krävas bevis att rätt till pension alltjämt föreligger.

13 §

5

Försäkrad, som önskar komma i åtnjutande av pension, ska hos Pen-

sionsmyndigheten göra ansökan härom på fastställt formulär.

Har en försäkrad avlidit efter ingången av den månad, då han eller hon

uppnått eller skulle ha uppnått vid försäkring för temporär ålderspension en
ålder av sextiotvå år och vid försäkring för livsvarig ålderspension en ålder
av sjuttio år, och har den försäkrade inte sökt pension, får den försäkrades
dödsbo skriftligen hos Pensionsmyndigheten framställa sina rättsanspråk.

Vid ansökan eller framställning som nu sagts ska fogas personbevis angå-

ende den försäkrade samt hans eller hennes försäkringsbok.

14 §

6

På framställning av en försäkrad ska återköp av försäkring medges

om återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder uppgår till högst
10 000 kronor och pension inte har beviljats. �&terköpsvärdet vid högsta
medgivna pensionsålder beräknas efter de vid återköpstidpunkten fastställda
förmånerna. Till grund för återköpsvärdet läggs samtliga avgifter som den
försäkrade erlagt till den frivilliga pensionsförsäkringen.

Har pension beviljats ska återköp medges om pensionen enligt 8 § första

stycket ska betalas ut en gång om året.

Om det framräknade återköpsvärdet enligt första stycket överstiger 10 000

kronor får Pensionsmyndigheten medge återköp av försäkring i särskilda un-
dantagsfall om

� återköpsvärdet vid tidpunkten för ansökan uppgår till högst ett belopp

som motsvarar ett prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om all-
män försäkring, och

� återköpet är förenligt med försäkringstekniska grunder.
Om Pensionsmyndigheten funnit att återköp utifrån försäkringstekniska

grunder kan medges men återköpsvärdet enligt tredje stycket överstiger ett
belopp som motsvarar ett prisbasbelopp ska ärendet överlämnas till Skatte-
verket för prövning enligt 58 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229).

�&terköpsvärdet beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

16 §

7

De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna

förordning meddelas av Pensionsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:883.

6 Senaste lydelse 2004:883.

7 Senaste lydelse 2004:883.