SFS 2009:1177 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

091177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1977:284) om arbetsskade-

försäkring och statligt personskadeskydd ska införas en ny paragraf, 24 a §,
av följande lydelse.

24 a §

Ersättning till efterlevande ska betalas ut i den ordning som före-

skrivs i 7, 9 och 10 §§ förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning
av pension m.fl. förmåner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2009:1177

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009