SFS 2009:1178 Förordning om ändring i delgivningsförordningen (1979:101)

091178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i delgivningsförordningen (1979:101);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till delgivningsförordningen

(1979:101)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

Bilaga

2

Förteckning över myndigheter som får anlita Posten Aktiebolag
för särskild postdelgivning (4 § delgivningsförordningen)

Arrendenämnderna
Bolagsverket
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolarna
Domstolsverket
Fastighetstaxeringsnämnderna
Finsk-svenska gränsälvskommissionen
Försäkringskassan
Hyresnämnderna
Konsumentverket/Konsumentombudsmannen
Kronofogdemyndigheten
Lantmäterimyndigheterna
Länsstyrelserna
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Regeringskansliet
Rättshjälpsmyndigheten

1 Förordningen omtryckt 1985:273.

2 Senaste lydelse 2008:1256.

SFS 2009:1178

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1178

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Rättshjälpsnämnden
Skatteverket
Statens va-nämnd
Sveriges geologiska undersökning