SFS 2009:1179 Förordning om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

091179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:770) om
beräkning av kapitalbelopp m.m. inom
sjömanspensioneringen;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1980:770) om beräkning av

kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen ska ha följande lydelse.

7 §

1

Närmare föreskrifter om beräkning av sådana kapitalbelopp m.m. som

avses i denna förordning meddelas av Pensionsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1074.

SFS 2009:1179

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009