SFS 2009:1180 Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter

091180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:995) om
skyldighet för Försäkringskassan att lämna
uppgifter till andra myndigheter;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1980:995) om skyl-

dighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter

1

samt 1�3 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om skyldighet för Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra
myndigheter

1 §

2

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är Försäkrings-

kassan och Pensionsmyndigheten skyldiga att lämna uppgifter till andra
myndigheter enligt denna förordning.

2 §

3

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna

uppgifter om enskilda till domstol, Statens pensionsverk, eller en arbets-
marknadsmyndighet om uppgifterna behövs där i ärenden enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk-
ring eller annan jämförbar lagstiftning om ekonomisk förmån för enskilda
eller enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16) om försäk-
ring mot vissa semesterlönekostnader.

3 §

4

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna

uppgifter om enskildas adress, deras arbetsgivares namn och adress samt en-
skildas ekonomiska förhållanden och den tidsperiod en utgiven ersättning
avser till följande myndigheter, om uppgifterna behövs i ärenden där:

1. polismyndighet,
2. åklagarmyndighet,
3. Kronofogdemyndigheten,
4. Skatteverket,
5. Brottsoffermyndigheten,
6. socialnämnd,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:915.

2 Senaste lydelse 2004:915.

3 Senaste lydelse 2004:915.

4 Senaste lydelse 2006:764.

SFS 2009:1180

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1180

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

7. Kriminalvården,
8. studiestödsmyndighet,
9. myndighet som har hand om ärenden om bostadsbidrag,
10. offentlig sjukvårdshuvudman när det gäller ärenden om avgift för vård

på enskild sjukvårdsinrättning.

Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som handlägger

ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret,
m.m. uppgift om en enskilds dagpenning enligt 2 kap. 2 § förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, om uppgiften behövs i ett
ärende där.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)